ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಸನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‌ಸನ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೋಹಾ - ಖತಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಕವಿತಾ, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಬಂದಿ ಲೇಕನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ.

ವೇಳ್

ವೇಳ್ – ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿಕ್ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊಗೀ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೀ ಹಿ ಧೊಸ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್. ’ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ರಾವನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಯ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕಡೆ ವೇಳ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವೇಳ್ ನಾ! …

Read More »

ನಾಕಾ ಮಾಮ್ಮಿ ನಾಕಾ…

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಕ್ರೂರಿ ಜಾಲಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಹಿಂಸಾಳ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್ ಭೊಲ್ಚೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗಾತ್? ತೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳೆಪಣಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊಯ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತೆಂ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಫಕತ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ನ್ಹಯ್ …

Read More »

ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಖಾಣ್ ಜಾತಾನಾ…

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಲಾಸೊನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ನದ್ರೆನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವೊಳಿ-ವೊಳಿಂನಿ, ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ದಾವ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ದುರಂತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕುಳಿಯೆವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ‌ಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದೆವಾಕ್‍ ಚ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !