ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

mm
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನ್

 ಮೂಳ್: ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್   ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ದೂಕಿಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತಾಣೆ ಆಕಾಂತೊನ್ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಬಗ್ಲೆಚಾ ಗಟಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಿಂಜುನ್ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ, ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರಾ.. ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಾಕುತ್ ಕರಾ.. ಹಾಂವ್ ಮರ್ತೇ ಆಸಾಂ.”

ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಲಫ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. “ಕೊಣೀ ಪಿಂವ್ಡೊ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಚೋರ್-ಲುಟ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ? ಕೊಣಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಝಗ್ಡೊನ್ ಗಟಾರಾಂತ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ?’ ಯಾಜಕಾಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಶಿಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಲಫ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಯಾಜಕ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಭಾವನಾಂನಿ ಗುಟ್ಲೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನಂಚ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಮರ್ತೇ ಆಸಾಂ, ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾನಾಕಾ!” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ : ಅರೇ, ಹ್ವೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳುನಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊ.

“ಭಾವಾ, ಇತ್ಲೊ ಕಠೊರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಿಸ್ರಲೋಯ್ಗಿ? ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್.. ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್, ನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

ಯಾಜಕಾನ್ ನಾಖುಶೇನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಗಟಾರಾಂತ್ ತಿಳ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಕೋಣ್ ತುಂ? ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನೆಣಾ.”

ತ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಉಸಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜೊ ತುಂ ದಿಸಾಕ್ ಹಜಾರೋಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್, ಉಲಯ್ತಾಯ್! ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ವರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ತುಜಾ ಮೊಗಾಚೊ!”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ! ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ವಳ್ಕಿಚೊ! ತುಜೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಂವೆ ಯ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.’

ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲಿ. ತಾಣೆ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಳ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ವೆಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸಯ್ತಾನ್!”

ಯಾಜಕಾನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಖುರ್ಸಾ ಕುರು ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಕಾಳ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಉದೆಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಸುರೂಪ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದೆವಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ತುಜೆರ್ ಭೆಜೊಂದಿ. ವೊಸೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಶೆಳಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ರಷ್ಠ್ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ.’

“ದೆವಾಚಾ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ಮ್ಹಜೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ದರ್ವಡ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ! ಮ್ಹಜಾ ಕೂಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಉಬೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್.” ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ” ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ! ಹರ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಬಲಿ ಸಮರ್ಪುಂಚೆ ಹೆ ಹಾತ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ತುಜೊ ಶೆವಟ್. ತುಂವೆ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ತುಂವೆ ಮೊರಾಜೆಚ್!”

ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಂಪಾರ್ ತೆಂಕುನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ” ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ತೆತ್ ಆಸಾಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಪದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ’ತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಏಕ್ ಆಂಜಾಂಚಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಎಕಾನೆಕಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಟಾರಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಯೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ತೊಂ ಮೂ, ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೊಡ್ಯಾ ಧಾರಿಂಚಿ ಉಜಳ್ಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಲ್ವಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ.” ಸಯ್ತಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲೊ. ದುಕಿನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಮುರ್ಗಟ್ಲೆಂ.

ಮುಂದರುನ್: “ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಆಂಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ತಲ್ವಾರ್ ಝಜಾರಿ ಮೈಕಲ್. ಹಾಂವೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೆಸಾಂ ಕರ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ?!”

ಯಾಜಕ್ ಸರ್ಗಿಂಕ್ ದೊಳೆ ಉಭಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಂಜ್ ಮೈಕಲಾ!”

ಸಯ್ತಾನ್ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಯಾಜಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ” ತುಂ, ಎದೊಳ್ ತುಜಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಮೈಕಲಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತೇ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ತುಜಾ ಎದೊಳ್ಚಾ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ್, ಸಮಧಾನೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ನಿಂದಾ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್! ತುಜಿ ಕಾಕುತ್ ಜಾಂವ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ದಾಕಯ್ನಾಂಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಜೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾಯ್! ತುಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ, ತುಜಾ ಭೆಸಾಚೊ ಮೂಳ್ ಆಧಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್. ತುಜಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ದಿತಾಯ್! ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಭವಿಷ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗನಾಂಗೀ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಯಾಜಕಾ? ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಡಾವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸುನ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಯಾಜಕಾ? ಧನ್, ಸಂಪತ್ತ್ ಜೊಡ್ಚೊ ತುಜೊ ಶೆವಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೊಗೀ? ಆನಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತುಜಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ ಲುಟುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗೀ? ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾ, ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಉಪಾಶಿಂ ಮೊರ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಧವರ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಶಿ ತರ್ ತುಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಯ್? ಹಾಂವ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭೆಸಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್, ಉದ್ದೇಶ್ ಉರ್ತಲೊ? ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊ ಭೆಸ್ ವಿಂಚ್ತಲೊಯ್? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಡಾಂನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಯ್! ತುಜಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತೆ ತುಕಾ ಡೊಲ್ಲರಾನಿಂ, ತಾಂಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಪಿಕ್ಚಾ ಫಸಲಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ದಿತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬೆಕಾರ್ ಜಾತೊಲೊಯ್. ಮ್ಹಜಾ ನಾಸಾ ನಂತರ್ ಫಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾ ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್? ಭಾವಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ತೂಂಯ್ ನಾಸ್ ಜಾತೊಲೊಯ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ! ತುಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಣಾಂಯ್ ಭಾವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಎದಿ ವ್ಹಡ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯ್‍ಪ್ರವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಭಾವಾ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ! ತುಜಿ ಘನತಾ, ತುಜಿ ಇಗರ್ಜ್, ತುಜೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಿರ್ಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟೆರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಫಾತ್ಕಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಫಾತಕಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಚೆ ವಿರುಧ್ ಝಜ್ಚೆ ತುಮಿಂಯ್, ತ್ಯಾ ಲಾಗುನ್ ತುಮಿಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಭವ್ಯ್ ಮಾರ್ಬಲಾಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಯ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತೆಲಿಂ, ಉಡಾಸ್ ಧವರ್!”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಯ್ತಾನನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಭ್ ದುಕಿಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧೊವ್ಸೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಯಾಜಕಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ತ್ರಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕರ್. ಎಕ್‍ಚ್ ತುಜಾ ಘರಾ ವರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಕರ್, ನಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್.”

ಯಾಜಕ್ ಅಸಹಾಯಕತೆನ್ ಹಾತ್ ಮುರ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಅಗ್ಯಾನಾ ಲಾಗೊನ್ ಭೊಗ್ಸಿ ಭಾವಾ! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ಣಿ ಯೆಂವ್ಚಿ. ತಾಳ್ಣಿಚ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಎಕಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ನಾ, ನಾ! ತುಂವೆ ವಾಂಚಾಜಾಯಿಚ್. ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾದವೆಳಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಖಂಚೆಯ್ ಫಾತಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ರಾವಾಯ್ತೆಲೆ! ತುಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್, ವಾಯ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫಾತ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಸಾಧ್ಯ್!’

ಸಯ್ತಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಭಾವಾ, ವ್ಹಾಹ್! ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಬದ್ವಂತ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಖಣ್ಚೆ ತಸಲಿ! ತುಜಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಾಕಾವ್ನ್ ದಿಲೊಯ್! ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆ ಭಾವಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅರ್ವಾಸ್ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಂವ್ತಿ ಕಾಳೊಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ತುಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ತುರಂತ್ ಮಜತ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೊರ್ತೊಲೊಂ.’

‘ನಾ, ನಾ! ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊಂ ನಾ!’ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಚಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಸರಾಂರಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಜಡಾಯೆನ್ ಯಾಜಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ವಾಲಿ. ತಾಚೊ ಲೋಬ್, ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತರೀ ತಾಣೆ ಗಣ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವೋಂಠ್ ಮರ್ಣಾಚಾ ತಣಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಮೌನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ.

█ The Pastor and the Satan ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ  

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ‘Gandhi’s Outstanding Leadership’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ತಾಂಕಿ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಹಜ್. ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಭಾರತೀಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ, ವಾಚುಂಕ್ ನಾ? ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ ‘ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ’ ತೊ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ? ಥೊಡೊ ವಾಚುನ್ ತಸೊಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ. ‘ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ ಪಣ್’ ಹಾಂವೆ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತೊ ವಾಚುಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಛಾಪ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜಿ ಲಕ್ಷಾ ಫಕತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಭಿತೆರ್ ತರ್ಜುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ.

  

ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕಿತ್ಲೊ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿ ಕೋಣ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಜಣಾಂತ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಕಸಲೊ ಅಂಶ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಸಬಾವಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಎಕ್ದಂ ಭಿಂವ್ಕುರೊ, ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಗಾಂಧಿ, ಫಕತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಅಹಿಂಸಾ ಹಾತೆರಾನ್ ಎಕ್ಲೊ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಝಳಕ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…

► ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಗಾಂಧಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ತೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ‘ರಾಮ’ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿಂಯಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಆಯಾ ರಂಭಾನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತೊ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ, ಖೆಳಾನಿಂ ಸಯ್ತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಚಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

1893 ತ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಲಂಡನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ವಕಾಲತ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಭ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ತಾಚಾ ಜಿವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತಾಂತ್ ಲಿಖ್ತಾ – ‘ಹಾಂವ್ ಉಭಿ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡೊನ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಣಾ ಸವೆಂ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಬರಿಂ ಘುಂವ್ತೇ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ! ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಾಲತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ತುಜೊ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ನಿಮ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಕಕ್ಷಿದಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಜ್ ಜಿಕ್ಲೊಗಿ ವ ಹಾರ್ಲೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಕೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ. ಹಾಂವ್ ಲಜೆನ್ ಕುಬ್ಜೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಾಜ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ನಿಚೆವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಕ್ ವೆಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರೊ ವ್ಯಾಜ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ.’

ಗುಜ್ರಾತಾಚಾ ರಾಜ್‌ಕೋಟಾಂತ್, 1892 ತ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಾಯೆಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಒಲಿವೆಂತ್ ಹಾಚಾ ಧಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ತಾನಾ ಗಾಂಧಿ ಥೈಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಉದೆಲೆಂ. ಗಾಂಧಿಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಒಲಿವೆಂತಾಚಿ ಲಂಡನಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಳಕ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ಭಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದಾಸ್ ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಗಾಂಧಿ ತಾಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಶಿಲಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥೈಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ‘ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಘಾತ್’ ತಾಚಿ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ದಿಶಾ ಬದ್ಲುಂಚಿ’ ಘಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತೊ ಒಲಿವೆಂತಾ ವಯ್ರ್ ‘ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ’ ಲಾಗೊನ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಫಿರೋಜ್‌ಶ್ಹಾ ಮೆಹ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಸಮರ್ಪಕ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ‘ಕಸೆಂ ಪುಣಿ ಭಾರತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಚಾ ಡರ್ಬನಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ‘ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿ’ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವ್ಯಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾ’ ವಿಶಿಂ ಕೋಪ್ಲಿ ಅಸೆಂ ಬರಯ್ತಾ : ‘ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂಧಿ – ಕುಟಾಮ್, ಜಾತ್, ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಹಾಂಚೆ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂ ವರ್ನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ನೀತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಂಚಲನ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.’

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಪ್ರಿಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಗಾಂಧಿ ಥೈಂ ದುಸ್ರೊ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲೊ. ತೊ ಡರ್ಬನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಧಿಕೃತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೊ ಸೂಟಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಉಪದ್ರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪೀಟರ್‌ಮಾರಿಟ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್, ತಾಚಾ ಲಗೇಜಿ ಸವೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ‘ಗೊರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್’ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ್’ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಫಕತ್ ಚೊವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಗಾಂಧಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ತಾಚಾ ‘ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾ’ ಕ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಆನಿ, ತಾಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಾ, ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಂಕೇತ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ; ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೊಂಗಿ, ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂ?… ಕರ್ತವ್ಯ್ ವಿಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಫಕತ್ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾತಿಚಾ ಬಣಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟಾತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ಏಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಲಕ್ಷಣ್. ಹಿ ಪಿಡಾ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ವರ್ಣಾಭೇಧಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟತಾಯ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ.’

ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್’ ಒಲಿವೆಂತಾನ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್ಚೊ ತಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ತರ್, ಯ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಮನಾಚಾಕೀ, ‘ಗೂಂಡಾಯೆಕ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಾಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಭೇಧಾಚಿ ಪಿಡಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ ತರೀ, ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ಜೈತ್ ವೆಲೆಂ. ಹೆಂ ‘ಭಿಂವ್ಕುರೆಪಣ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜೊನ್ ಮೊಟ್ ಹಾಣೆ ತುಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೋವ್ ‘ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಅನ್ಬೋಗ್’ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಗಾಂಧಿನ್ ‘ಪೀಟರ್‍ಮಾರಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚೆಂ ಘಡಿತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮುಂದರುನ್, ‘ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಅಹಿಂಸೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಖೂಬ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ‘ಅಘಾತಾನಿಂ’ ಗಾಂಧಿಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪಥಾಚ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ‘ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್’ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ ತರ್, ‘ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಘಾತಾಂತ್’ ವರ್ಣಾ ಭೇದಾಚಾ ಕರಾಳ್ ಪಿಡೆಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತರೀ, ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಪಾಕ್ ಅನಿಕೀ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ರೈಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತಾಣೆ ರೈಲ್ವೇ ಜೆರಾಲ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟ್ ವರ್ಣಭೇದಾ ವಿರುಧ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾ ಅಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. ತೊ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ಸಬಾರ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ತಾಣೆ ಸೊಸ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್, ಏಕ್ ಎಕ್ತಾರ್ ರಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿನವ್ಣಿ ಪಾಟಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಲಹಾ ಮುಕಾರ್ ಧವರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ‘ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಸೆವಾ’ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ‘ನತಾಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್’ 1894 ತ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆರ್ ವರ್ಸಾವರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪೌಂಡಾಂಚೊ ತಿರ್ವೊ ತೀನ್ ಪೌಂಡಾಂಕ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ. ‘ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲ್ಯಾ’ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ದುಸ್ರಿ ಜೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

ಭಿಂವ್ಕುರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಿಕಾಸಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಪುಟ್ ವೈಷ್ಣವ ಹಿಂದು ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಮಾಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತರೀ ಪುಣ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಣೆ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್‍ನೋಲ್ಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ಸರ್ಗಿಂಚೆ ಗಾಯನ್’ ವ Song Celestial ತ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ‘ಥಿಯೊಸೊಫಿಸ್ಟಾಂ’ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತೆಂತ್ ಲಿಖ್ತಾ: ‘ಎದೊಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಗುಜರಾತಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ…ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಂವೆ ಗೀತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಲೋಕಾನಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಕೆಲೊ. ತೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.’

‘ಧ್ಯಾಯ ತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ

ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪ ಜಾಯತೇ

ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ

ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಯಾಯತೇ

ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಂಮೋಹಃ

ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮಃ

ಸೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾಃ

ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ.

(ಇಂದ್ರಿಯಾಂಚಾ ಸುಖಾಕ್ ಲಾಬ್ದೊಂಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ. ಆಕರ್ಷಣ್ ಅಬ್ಳಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾ, ಅಬ್ಳಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೋಧ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆತಾ, ಕ್ರೋಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿ ವಿಭ್ರಾಂತ್ ವ ಚೂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್, ಮತಿ ವಿಭ್ರಾಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಸರ್, ವಿಸರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ವಿನಾಶ್ ಜಾತಾ.)

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂದಿನ್, ಗುಜ್ರಾಥಿಂತ್ ತಶೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಗೀತಾ ವಾಚುನ್ ತೋಂಡ್ಪಾಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೀತಾ ತಾಚೊ ದಿಸ್ಪಟಿ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ವಾಕ್ಸರಿ, ಸತಾಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತ್ಮೊ ಅಮರ್, ಮರಣ್ ಅಂತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್, ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಫಟ್ ಆನಿ ಅನೀತ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವಾಜಾಯ್, ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ, ತಾಚಾ ಪರ್ವತಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾವಿಶಿಂಯ್ ತೊ ಲಂಡನಾಂತ್‌ಚ್ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಹಿಂಸಾ ವಯ್ರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸತಾಚಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪರ್ವತ್ ಪ್ರಸಂಗ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಜಾಲೊ.

ಲಿಯೋ ಟೊಲ್‌ಸ್ತೊಯ್ ಹಾಚಿ ‘ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತುಜೆ ಭಿತೆರ್‌ಚ್ ಆಸಾ’ ವ, The Kingdom of God is Within You.’ ಕೃತಿ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ. ರಸ್ಕಿನಾಚಿ ‘Unto the Last’ ತಾಣೆ 1904 ತ್ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಡರ್ಬನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ರಯ್ಲಾರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತೆಂತ್ ಲಿಕ್ತಾ: ‘..ಹಿ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕೃತಿ. ರಸ್ಕಿನಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.’ ಗಾಂಧಿ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲೊ ಕೀ ತಾಣೆ ಹಿ ಕೃತಿ ‘ಸರ್ವೋದಯ’ (ಸರ್ವಾಂಚೆ ಬರೆಂಪಣ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಗುಜರಾತಿಕ್ ತರ್ಜಿಲಿ. ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ‘ಸರ್ವೋದಯ’ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಪಾಟ್‌ತಳ್ ಜಾಲೆ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, 11, 1906 ವೆರ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಎಂಪಾಯರ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭಾ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಿ. ಗಾಂಧಿಚೊ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾಕಾರ್ ಲೂಯಿ ಫಿಶರ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಗಾಂಧಿಚೊ ‘ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್’ ಹಿಮಾಲಯಾಚಾ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆರ್, ಸಾರ್ವ್‌ಜನಿಕಾನಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಹಿಂಸಾಚಾ ಆಂಗೊವ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ನಾಂವ್ ಸುಚಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್, ಮಗನ್‌ಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ‘ಸದಾಗ್ರಹ’ (ಬರೆಂಪಣ್ಂಚ್ ಅಂತಿಮ್) ನಾಂವ್ ಸುಚಯ್ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿನ್ ತಾಚಿ ತಿದ್ವಣ್ ಕೆಲಿ, ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’ ವ ಸತ್‌ಚ್ ಅಂತಿಮ್, ಪ್ರಧಾನ್. ಗಾಂಧಿಚಾ ವಿಚಾರಾಂಖಾಲ್ ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸತಾಚೆಂ ಜೈತ್. ಸತಾಚೆಂ ಜೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಚೊ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್ಥ್.’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಧವರ್‍ಚೆಂ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಚೆ ಥೈಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಶಾಂತಾತಾಯ್. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ಪರಿಶುದ್ಧತಾ, ಭೊಳೆಪಣ್, ವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪ್ರತಿವಾದಿಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಿರ್ಮತಿನ್ ಜಿಕಾಜಾಯ್. ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ನವೆ ವಿಚಾರ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ತುಂವೆ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ವ ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪುನ್ ನವೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೊನ್ ಗಾಲ್ತುಂಗ್ ಹಾಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, ‘ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ. ಅಧಿಕಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್.’

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಒಫಿಸ್, ಘರ್ ಸಾಂಡುನ್ ‘ಫೀನಿಕ್ಸ್’ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಆದಾಯ್, ತಶಿ ಆಸ್ತ್ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂ ಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲಿ. ದೇವ್ ಪಳೆತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೆ ಜೀವ್ ವಿಮಾ ಕಂತ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ವರ್ಣಾಭೇದ್ ಪಾಳ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ತಾಣೆ ಮಜ್ಬೂತ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ದೆವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ!’ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ.

1907 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಜುಲಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ‘ಕಾಳೆಂ ಕಾನೂನ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕಾನೂನ್’ ಹಾಚೆ ವಿರುಧ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಸರೊಂಕ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಆಸ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್ ವಸಾಹತುಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನ್‌ರಲ್ ಸ್ಮಟ್ಸ್ ಹಾಣೆ, ಭಾರತೀಯಾಂನಿಂ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೋಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ. ಹಿ ಎಕ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲವ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಲೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಪತ್ರ್ ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಹಮೀನಿಯ ಪಳ್ಳೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಜಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಾ ಸುಟ್ಕೆ ನಂತರ್ ಗಾಂಧಿನ್, ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಟೊಲ್‌ಸ್ಟೊಯ್ ಆಶ್ರಮ್’ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ.

1908 ವ್ಯಾ ಅಕ್ತೊಬರಾಂತ್, ವೊಕ್‌ಸ್ರಸ್ಟ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಗಾಂಧಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಡೇವಿಡ್ ಥೊರೊ (Thoreaus) ಹಾಚೊ ‘ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳ್ವಳ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲೊ. ತೊ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಲೈಬ್ರೇರಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಗಾಂಧಿಕ್ ತೊ ಏಕ್ ‘ಉತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್‌ಯೀ ಅಪುಣ್ ಬಂಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿ ಉಭಾರ್‍ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಂಚೆ ಫಾತೊರ್, ಗಾರೊ ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚಾ ತಾಂಚಿ ಹತಾಶಾ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಕ್ ದಗ್ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ..’ ಅಸೆಂ ಥೊರೊನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀಪುಣ್ ‘ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್’ ಸಂಘಟಣಾಚಾ ಕೋದಂಡರಾವ್ ಹಾಕಾ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್, ಗಾಂಧಿ ಬರಯ್ತಾ: ‘ಥೊರೊಚಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಥೊರೊಚೆಂ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ವಿರೋಧ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವೊಗೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಗುಜರಾತಿ ಬಾಷಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1913 ತ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಆನಿ ಪಾರ್ಸಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಅನಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್ ಊಂಚ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಗಾಂಧಿನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಂ ಸಂಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ಫಾತ್ರಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಕರಾರಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕುಲ್ಕಾರಾನಿಂಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಮ್ ರಾವಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಟ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೋವ್ ಪಡ್ಲೊ. 1914 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಮಟ್ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ಮಧೆಂ ಉಲೊಣೆ ಚಲೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಜೂನಾಂತ್ ‘ಭಾರತೀಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕಾನೂನ್’ ರಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಪರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ರಹಿತ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೀನ್ ಪೌಂಡಾಂಚೆ ಸುಂಕ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಪಾರ್ಸಿಂಚಾ ಲಗ್ನಾಂಚೆರ್ ಆಧಿಕೃತ್ ಮ್ಹೊರ್ ಹೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ‘ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ಗಾಂಧಿಚಾ ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾಚಾ ಶಾತೆಕ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಪೀಟರ್‌ಮಾರಿಟ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ಘಡಿತಾಚಾ ಪಂಚೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1918 ತ್ ಗಾಂಧಿ ಬರಯ್ತಾ: ‘ಆಮಿಂ ಸಬಾವಾನ್ ಭಿಂವ್ಕುರೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್, ಲೊಕಾಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್‍ಲೆಂ. ಗಾಂಧಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ಅಹಿಂಸಾ ‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್.’ ‘ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಖಂಡಿತ್ ಹಾರ್ವಾತೊಲೊ’. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಝಜಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕವಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಅಖಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ್. ತೆದ್ನಾ ತೊ ಮರ್ಣಾಕೀ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮರಣ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಜಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ. ‘ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿತ್ರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿವ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಪಿಟೊ ಕರ್‍ಯೆತ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮಾರ್‍ಯೆತ್. ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಲಾಬ್ತೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಧೇಯ್‌ಪಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.’

ಧೈರಾಧಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ಗಾಂಧಿಚೆ ದುಸ್ರೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ಅಸೆ ಆಸಾತ್: ‘ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ದೊನೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರುಧ್ ಸಬ್ದ್’. ‘ಬೋವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿಂಯಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ’. ‘ಆಪೆಂ ಮಾಂದ್ಚಾ ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿಂಯಾವಿಣೆ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ನೇಮ್’. ‘ತುಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭ್ಯೆಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂಚ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಸಾಯ್’. ‘ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಆಸ್ಲೊಂ ತೆಂ ತುಮಿ ನೆಣಾಂತ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗುಣಾಕಾರ್ ಕರಾ. ಭಿಂಯಾವೀಣ್ ಎಕ್ ಸಗ್ಳೊ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಭೊ ಜಾತೊಲೊ’.

ಕುರ್ಪಾ : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆ!

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಆಮಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ 45 ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ 12 ಜಣ್ ಪಯ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ‘… ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಚಡೊನಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿಂ ಖಾಣ್ ಸೊದ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಣ್ ಸೊಧ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಸಾಧಾರಣಾಚಿ ಭುಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಕ್ ಕೂಡಿಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಖಾಣ್ ನಾ, ಕೂಡ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಕಿಣಾ ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಸುಪ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಿ ರಾಕ್ಸಾ ಸಕತ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಖಾಣ್ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರೆಪಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ, ಆಮಿ ಪಿಶ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಖಾಣಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಪೆಟೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕದೆಲಾಂಚೆ ಲುಗಾಟ್, ತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಪುಸ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಾ ಬೊಂವಾರಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಣಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್: ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಏಕ್ ಜಡ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಖಂಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಪಂದಾ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ಜೀವಿ ಲಿಪೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಪೈಲಟಾಚಾ ಬಸ್ಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಕದೆಲಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಖಾಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಂ? ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಂಕ್ ಹಿಮಾಂತ್ ಪುರ್ತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವ, ದುಸ್ರೆ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಖಾಣ್ ಉರ್ಲಾಂ? ಕಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾನಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಉರ್ಲಾಂ?.. ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಅಲೊಚೆನೊಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ, ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ, ಉಭಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಹಿಮ್ ಆನಿ ಕಾಳೆ ಫಾತ್ರಾ ಗುಡೆ!

‘ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ!’ ದೆದೆಸ್ಪರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ.

ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಖಾಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೆಂವೀ ಆಮ್ಚೆ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್..  ಕಿತ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಪುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂಚ್! ಬಗ್ಲೆನ್‍ಚ್ ಮಾಸಾ ಖಾಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ಲಗ್ತಿಂ ಮತಿಕ್ ವೋಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ತಾಂವ್.. ತಿ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಮಿ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂವ್. ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಚ್ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಾತ್    ಆಮಿ ತಿ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಿ ವಾಟ್ ಕಿತ್ಲಿಯ್ ಕ್ರೂರ್, ಅನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂದಿ, ಮರ್ಣಾಚಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಮಿ ನಿದ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಮುಂಗಾಯ್ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರುನ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಾಸಾಚೊ ಏಕ್ ಮಾಸಾಚೊ ಮುದೊ ತಾಂಬ್ಸೊ ತಾಂಬ್ಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚಾ ವಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭುಕೆನ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಚಾಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಸಾ ಮುದ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ! ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಲಾಬ್ಚೆಂ ಖಾಣ್! ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ಅಸಲಿಂ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆಲೊಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತೆರ್‍ಚ್ ಘುಟಾನ್ ಧವರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಏಕ್ದೀಸ್ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಲಿಟೊ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

‘ಕಾರ್ಲಿಟೊ ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತೆತ್ ನಾ?’

‘ನಾ, ನಾ. ಪೋಟ್ ಭರ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ ಮಾತ್ರ್!’ ತೊ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಭುಕೆನಂಚ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಕೊಣ್ಣಾ?. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತೊಲೊಂಚ್.’ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ತೆಂಕ್ಚಿಂ ತಿಂ ಪರ್ವತಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ತುಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಯ್? ತುಂ ಬಾಗೊನ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ ನ್ಯಾಂಡೊ?’

‘ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ತರೀ..’

‘ಖಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಖಾತಾಯ್ ತರ್?’ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

‘ಹಾಂಗಾ ಪುಷ್ಕಳ್ ಖಾಣ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್. ನೆಣಾರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ.

‘ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೈಲಟಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಕಾತರ್ನ್ ಖಾತಾಂ! ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ತಾಂ!.’ ಹಾಂವೆ ಖಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

‘ಹೆತ್ತ್ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಕ್, ನ್ಯಾಂಡೊ!’ ತೊ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ.

‘ಪಳೆ ಕಾರ್ಲಿಟೊ, ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಾಸ್ ತೆಂ ಮಾಸ್. ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಹ್ಯೊ ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ. ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೂಡಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.’

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಲೆಂ. ‘ದೆವಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್.’ ನಿಮಾಣೆ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವೀ ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ.’

ಆಮ್ಚಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಲಿಟೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿ ಹೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ. ನಂತರ್ ಏಕ್ದೀಸ್ ವಿಮಾನಾ ಭಿತೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜುಂತ್ ಅಪಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ರೊಬಾರ್ಟೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್: ‘ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಭುಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಸ್ವಭಕ್ಷಣ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಆಮಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ!’

ಕೋಣ್ ಗಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ: ‘ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?  ಆಮಿ ಮೊಡಿಂ ಖಾಯ್ಜೆಗಿ?’

ರೊಬರ್ಟೊ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಕೊಣಚ್ ನೆಣಾಂವ್. ಭುಕೆನ್ ಮೊರಾನಾಸ್ತಾಂ ಉರಾಜೆ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟಚ್ ನಾ.  ದೆವಾನ್, ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯುತನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ದಿಲಾಂ.’

‘ತ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಫಕತ್ ಮಾಸಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ.’

‘ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಾ ಕೂಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾತರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ?’ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ನಾರ್ಗಾತಾನಾ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ರೊಬರ್ಟೊಚಾ ಖಾಂದಾರಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆ ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ ನಿಮಾಣೆ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾನಿ ಖಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಒಪ್ಪಿಗ್ ದಿಲಿ. ಮಾಸ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ದ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ರೊಬರ್ಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಎಕಾ ಗ್ಲಾಸಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಸೊದುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತಿಂ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೆ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಹಿಮಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಸುಕೊನ್ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೆ ತೊಂಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ. ಪೊಟಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊರಾಡೆ ಯೆತಾಲೆ. ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ತರೀ, ದುಸ್ರೆಯ್ ಹಾತಾಂತಚ್ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತೊ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕೊ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೇತ್ತ್ ತೊಂಡಾ ಭಿತೆರ್ ಧವರ್ಲೊ. ರಟ್ಟಾ ಬರಿಂ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾಸಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ರೂಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾಬೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವೆ ತೊ ಗಿಳ್ಳೊ. ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ನಿಷಿದ್ಧ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಧಾರುಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮೊಣ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ ನಾ, ತರೀ ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೂಡಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಪೋಷಕಾಂಶ್ ಲಾಭ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮಿ ಆದಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚೆರ್ ಕಾಬೂ ಧವರ್ಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತಾ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚೆಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಂಚೆರ್ ಪೋಂತ್  ಮಾರುನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಧವರಲ್ಲೆಂ.

***

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜರೂರ್ ಮೊರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಣಾ ತರೀ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತರೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಅದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಾನಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನಿಂಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾ, ವಾಂಚಾಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಧೃಡ್ ನಿಚೆವಾನ್, ಅರ್ಗಾಂಟಾನ್ ತೊ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆನಿಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂಕ್ ತುಟವ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯಾಸ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಮಸ್ತು ಆಸಾ. ಹಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಥಮ್ ಝಳಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಬೋವ್ಶಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಸಿ ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರ್ ಹಾಚಾ ‘ಪ್ಯಾಪಿಲೊನ್’ ಥಾವ್ನ್. ಅಪ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಲಾಗೊನ್ ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕುದ್ರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ವೊ ರೊಮಾಂಚಿಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ನಿಟ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸ್ಲಾವೊಮಿರ್ ರಾವಿಸ್ ಹಾಚೊ ‘ದಿ ಲೋಂಗ್ ವಾಕ್’ (ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಮಹಾಪಲಾಯನ’ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ರಶ್ಯಾಚಾ ಸೈಬೀರಿಯಾಂತ್ ಝಜಾ ಕೈದಿನಿಂ ಪಲಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕತಾ), ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲ್ ಹಾಚೊ ‘ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫೊರ್ ಮೀನಿಂಗ್’ (ಹಿಟ್ಲರಾಚಾ ಆಶ್ವಿಟ್ಝ್ ಕೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಕತಾ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ವಾಚ್ಲೆಲೊ ‘ಅಲೈವ್’ ಬೂಕ್ ಸೊದುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಅಮೆಜಾನ್ ತಶೆಂ ಫ್ಲಿಪ್‍ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಸುರಾತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ’ಧಿಂ ಬುಕ್ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜಾ ದಿಷ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ‘ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ’. ಹೊ ಬೂಕ್ ನ್ಯಾಂಡೊ ಪೆರಾಡೊಚಾ Miracle in the Andes ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. (ಅನುವಾದ್: ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್: ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ, ಮೋಲ್ 190.00) ‘Alive’ ವ, ‘ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ’ ಹಾಂತ್ಲಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಎಕಚ್. ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ 72 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕತಾ. ಅಲೈವ್ ಕತಾ ಎಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ವಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂತು ಪ್ರಮುಕ್  ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ನ್ಯಾಂಡೊ ಪೆರಾಡೊನ್ ಖುದ್ದ್ ಬರಯ್ಲಾ. ನ್ಯಾಂಡೊ ಸಂಗಿ ಪರ್ವತಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೊಬಟರ್ಟೊನ್ (ಆತಾಂ ವಯ್ಜ್) ಸಯ್ತ್ ‘I had to Survive’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಬೂಕ್ ಲಿಖ್ಲಾ.

ಅಕ್ಟೊಬರ್ 13, 1972. ಉರುಗ್ವೇಚಾ ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ Old Christian Bros ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ರಗ್ಬಿ ಟೀಮ್ ಏಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮೇಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಲಿಕ್ ಉಭೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಚೊವ್ಗ್ ಚಾಲಕ್ ಶಿಬಂಧಿ ಧರುನ್, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ನ್ಯಾಂಡೊಚಿ ಅವಯ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್, ಆನಿ ಇತರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 45 ಜಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಉತರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹವಮಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಪೈಲಟಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾಂಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಮೆಂಡೊಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹವಮಾನ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಿ ರಾತ್ ಥೈಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್‍ಯೀ ಹವಮಾನ್ ನಿತಳ್ಳೊ ನಾ. ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಭುರ್ಗೆ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪುರ್ಪುರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಣ್ಕಣ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಪೈಲಟಾನ್ ಧನ್ಪರಾ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಿಮಾನಾಕ್ ನಾಖುಶೆನ್ ಚಿಲಿ ಕುಶಿಕ್ ಉಭಯ್ಲೆಂ.

ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ್ ಸಂಸಾರಾಂತಚ್ ಬೋವ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಪರ್ವತ್ ಶ್ರೇಣಿ: ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಕಿ.ಮಿ., ಲಾಂಬಾಯ್, ದೊನ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ಶಿಂ ಕಿ.ಮಿ., ರೂಂದ್ ಆಸಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡಾಚಾ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸೊನ್ ವೆನಿಜುಯೆಲಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೇಡಾರ್, ಪೆರು, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಆನಿ ಚಿಲಿ ದೇಶಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ.

ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಪರ್ವತಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್, ಅಗಾಧತಾ ದೆಕೊನ್ ಸ್ಥಬ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಿಮಾನಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಧಾಡಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಅವಾಜ್ ಯೆತಾಲೊ. ವಿಮಾನ್ ವಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತ್ರಾಣ್ ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ವತಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಅವಾಜಾಕ್ ಭಿತೆರ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂಚ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಳಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆಂ.

ರೋಬರ್ಟೊ ಆನಿ ನ್ಯಾಂಡೊ – ಆತಾಂ …

ನ್ಯಾಂಡೊ ಮತಿರ್ ಯೆತಾನಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಮಾಂಡೊ ಬೆತುನ್ ಭಿತೆರ್ಲೊ ಮೆಂದು ಥೊಡೊ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ವಿಮಾನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾರ್ ತಿಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಮ್ಟೆಚೊ ಭಾಗ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಅವಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲಿ ತರ್, ಭಯ್ಣ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರುಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಿಮಾವೃತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಜಿವಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿಂ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಿಮಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಹಾಡಾನಿಂ ರಿಗ್ಚೆಂ ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ, ಧಾ ಡಿಗ್ರಿ ಶೂನ್ಯ್ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಪಮಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಅದೃಷ್ಟಾಕ್ ಥೊಡೆ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ರಿತಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮಾರ್, ಗಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಷಮ್ ಪರಿಗತಿಂತೀ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೂಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಕಶೆಯ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್? ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ಫುಟಿಂ ವಯ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಭಾರಾಯೆರ್ ಪ್ರಾಣ್ ವಾಯು ಮಸ್ತು ವಿರಳ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕೆಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೀ ಮಸ್ತು ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಕೂಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಸಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ವಿಮಾನಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಉಂಡ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಬಾರಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತೆರ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ, ವಿಮಾನಾಚಿ ರೇಡಿಯೊ ಲಾಗಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್, ಚಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಹವೊ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತಾರ್, ತೆಂವೀ ಚಿಲಿಚಾ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್, ಮ್ಹನ್ಶಾನಿಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಧ್ನಾಂಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ರೇಡಿಯೊ ಫುಕ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಧವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ನ್ಯಾಂಡೊಚೆಂ ಭಯ್ಣ್, ಆನಿ ಇತರ್ ಸರೊನ್ ಹಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ದೋನ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಂ ನಂತರ್, ಸಗ್ಳೆ ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ನ್ಯಾಂಡೊ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮೊಡಿಂ ಖಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಡಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆ? ಅಶೆಂ, ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಖಂಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ತಾಣಿ ಉಡಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ ಮೆಂದು, ಅನ್ಕಿಟಿ ಸಮೇತ್!

ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೈಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬರ್ಟೊಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಬಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಸೊಕ್ಸಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಂಪಾಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಚಿಲಿ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಧೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ಪರ್ವತ್ ದೆಕಾನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿ ದೊಗಾನಿಂ, ಧಾ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಿಲಿಕ್ ಪಾಂವೊನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ಜಣಾಂಕ್ 72 ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಶಿಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ್ ಗವಾಯ್ ದಿತಾ.

►  ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಚಿಯರ್ಸ್… ದೇಬ್ರೇರೆಂ ಕರುಂ!

ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಎದೊಳ್ ಆನ್ವೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆ ಉಜೊ, ರೋದ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಧರುನ್ ಲಾಂಬ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಲಿ ತರೀ ತೊ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ.

‘ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ ಧನ್ಯಾ..’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘It is elementary my dear!’ ಶೆರ್ಲೊಕ್ ಹೋಮ್ಸಾಚಾ ಶಯ್ಲೆರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಸೊರೊ, ಯಾನೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್! ಸೊರೊ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಣೆ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ. (ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚೆಪೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚಾ ಮಹಾರಾಜಾ ಬರಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲೆಂ) ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತೆಂ ಪೀವನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?’

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್. ಪಿಯೊಣ್ಯಾಲಗ್ತಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧಿತ್ ಲೇಖನಾಂ ವರ್ನಿ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚಾ down to earth ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ ಮಾಂದ್ತಾ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸೊರೊ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ panacean ವ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ರಾಮಬಾಣ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಸಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಗೀತ್‌ಕಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ‘ಪೀನೇ ವಾಲೊಂಕೊ ಪೀನೇ ಕಾ ಬಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ..’ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಬುತ್ ಸತ್ ಹೊ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾ! ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗಿ? ಪಿಯೊಣೆಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಯೀ ಫಿಟ್ ಜಾತಾ. ಖುಶಾಲಾಯ್, ದೂಕ್, ಕರಂದಾಯ್, ಉದಾಸ್ ಪಣ್.. ತುಂ ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಸಾಂಗ್.. ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಟಮ್ಮಾ’ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ತೊವ್ಶೆಲ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಂಜೊಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಿ ಘರಾಂತ್ ಕರಂದಾಯ್, ಕಿಟ್ಪಿಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾತ್! ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ಹುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಭಡ್ತಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚಾ ಆಧಿಂಚ್ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ‘ವಚ್.. ವಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್!’ ದುಸ್ರೆ ಚಿಡಾಯ್ತಾತ್. ಬಹುತೇಕ್ ಹಿ ಭವಿಶ್ಯ್‌ವಾಣಿ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ!

ಸೊರೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪೀವನ್. ಅಪವಾದ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾತ್. ಪಿಯೊಣೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗುಲಾಮೀ (addictive) ಸವಯೊ ಪೂರಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಚಡೊನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಬರಿಂ! ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೇನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಬಯ್ಲ್ ಸೀಮ್ಯಾಚಿ ಗಾದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ‘ತಿಕ ಹೊಡೆಯುವ ದೇವರನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ!’. ಅಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್! Adventurous fellows!

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಧಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ್ ಕಸಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ ಉಕಡಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ ತಾಣಿ! ತೊ ಉಜೊ ಫುಂಕುನ್, ಧುಂವರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ? ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕೀ ಥೊಡೊ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೊ ಪಯ್ಲೇ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಆಮ್ ಲೊಕಾನಿಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ, ಮಂಡ್ಯಾಚೊ Arrack ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಲೋಕ್ ಘರಾಚ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿದೇಶಿ ಸೊರೊ (IMFL) ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸಾನಾತ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ Arrack ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಯೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಪಾವ್ ಆಸ್ಲೊ. ಇಚಿಲಾಚಿ ಸುರ್. ಆಮ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್. ಸುರೆಂತ್ ಕ್ಲೋರಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಸಾಯನಿಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿ ಸುರೆಂತ್‌ಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ! ಹ್ಯಾ ರಸಾಯನಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಾವಟಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಮೊರ್ಣಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ.

 ಘರಾ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಬ್ರಾಂದಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ (ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್) ಏಕ್ ರಿತುವಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೊಂಕಾರೆ ಕಾಡಿನಾತ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ರಾಂದಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಘರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊಚ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿತಾಲೊ! ನಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ ಘುಟಾನ್ ಅವಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ನಂತರ್ (ಮಾರೊಗ್, ಬಸ್ಸಾಂ, ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ., ಡಿಶ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ) ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಚೆಂಚ್ ವಿಸ್ತರಣ್ ವ suburb ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕುವೆಂಪುಚಾ ‘ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ’ ವ ತೇಜಸ್ವಿಚ್ಯಾ ‘ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ನಾಡಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತು ತಫಾವತ್ ಆಸಾ.

ಪಡ್ದೆ ಕೆ ಪೀಛೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ?

ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಜಾಗೃತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಮುಕೊಟೆಂ (Mask) ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ರಾತಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಹೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸದಿಳ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ (ಬೋವ್ಶಾ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್?) ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಯ್. ಸೊರ‍್ಯಾ ವರ್ತೊ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದಿಮಾನವಾನ್ ಯೀ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಪ್ಪಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ಲೆ ಎಕೇಕ್ ಥರ್ behave ಕರ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಕಾ watch ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್. ದಿಸಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಚಾಬೊಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆರ್ಧಿ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಿಟ್ಲರಾ ಬರಿಂ ಜಾತಾಲೆ. ಜೀಬ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ದೋನ್ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆ, ವಾಚಾಳಿ ಜಾತಾಲೆ, ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸಾಯ್ಬಿಣೆಚಾ ಲದಿನೆಬರಿಂ ಸೊವ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಗಂಬೀರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಬೋವ್ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಬರಿಂ ಖುಷ್ ಜಾತಾಲೆ. ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ‘ವಾಡ್‌ಗೋ ರಾಂಡ್ಯೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟುನ್‌ಚ್ ವಾಗಾ ಬರಿಂ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಆಳ್ ಸಮೇತ್ ‘ಅಯ್ಯೆರ್ಲಾ ಯಾನ್ಲಾ ಒಂಜೇ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ದಂ let down ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಎಕ್ದಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿಕ್ಕೋಡ್ (ಬೇಲೂರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ) ಚಿ. ಮಮ್ಮಾ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸಾ ವರ್ನಿ ಮಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಟಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಜೇವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮಧೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ಉಟುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಯ್ ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಹಾಡಾಂ ಚಾಬ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಯೆತಾ! ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಅಶೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ದಂ ಖುಶಾಲಿ ಜಾತಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೆಳಾ sober ಆಸ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ತೆಸ್ತಾಮೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪಾಯ್ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪಿತುಳೆಚಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಜಾಯ್ತಾಲೊ (ಹಿ ಪಿರ್ಲುಕ್ ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಫ್ಯೆ ಝಡಾಂಕ್ ವೊಕಾತ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ನಳಿಯೆಚಿಚಿ ಜಾಯ್ಜೆ). ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ: ‘ಅಂತೊಣಿನಾ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತ್ ಸಾಂತಾಣೆದಾ ಮರಾ.. ಅಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಭೆರಿಕ್ ಬಟ್ಟೋಡುಯಾ..’ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನೀ ನೆಣಾ!

ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊತಿಚ್ಯೊ ಗುಳ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಿಡೆಚ್ಯೊ ಗುಳ್ಯೊ ಅಪುಟ್ಟ್ ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಜರವ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಶೆಳ್, ಕೊಂಕ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಂಚಾ ರೊಸಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿತಾಲಿಂ. (ಹೊ ಮೊತಿ ಮ್ಹಳ್ಲೆಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಯುರ್ವೇದಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗುಳ್ಯೊ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ನಂತರಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ!)

ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡ್ಚಾ’ (smoking) ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಭುಲುಲ್ಲೊಂ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ Macho ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಸೊರೊ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ತೊಟಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಗ್ರಹಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊರೊ ಚಿರುಟ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ನಂತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ಮೆನೆಜರ್ ಪಾಯ್ಪ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಾ ಬೀಡಿ ವೊಡ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಪ್ಪಾ ಬರಿಂ. ದಂಧೊ ಕರ್ತೆಲೆ ಬರೆಂ yield ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೋಡ್ ಕಾಲವ್ನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ raw material ಕ್ ಕೊಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ವ ಮೈಲ್ ತುತ್ತು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲಾಂ, ನವಸಾಗರ, ಕುಂಕ್ಡಾ ಘೂ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೀಪಾಚಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತೆ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಪಪ್ಪಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಾಗೊನ್ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. (ತೆದ್ನಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಟ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ) ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾಚಿಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲಿ. ಮಮ್ಮಾ ಕಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಡಾಕ್ ಸೀಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಚಿತುರ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಮುಡ್ಡುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಭಾತ್ ಮುಂಗೊ ಹಾಡವ್ನ್ ದಾಡಾವ್ನ್‌ಯೀ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆತಾಂ ನಾ ತರೀ ಸೊರೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಜಳವ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಎಸ್ಟೆಟಿನಿಂ ಜಳವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕೀಡ್ ಲಾಗೊನ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಕಾಫ್ಯೆ ಬೊಡ್ಡೆ ಚಡಾವತ್ ಎಸ್ಟೆಟಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ‘ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರಾತಿಂ, ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್. ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ರಹಸ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಶಿತ್ ಉಕಡ್ಚೆಂ, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಆಮಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಸ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಜವಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಉಜೊ ಚಾಲೂ ಧವರ್ಚೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತೆತ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂತು ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್! ನ್ಹಾಣ್, ಅಮೊರಿ, ಸೊರೊ, ಜ್ಹೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸಾತಾಚ್ ಪಪ್ಪಾ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಟ್ತಿಕ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ’ಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತ್ ಭರ್ ಉಜೊ ಜಳವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಪೀವನ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಲೆಂ! ಪುಣ್ ಸೊರೊ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಪಪ್ಪಾ ಕಸಲೊಗಿ ವಾಯರ್‌ಲೆಸ್ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರುಂಕ್, ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ಗಟ್ಟ್ ಭಾತೆಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗುಡ್ದಿ ಚೆಪುಂಕ್. ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ potency ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾಕ್ ಆಮಿ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾ ತೆಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಬಣಾನ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಜಳಾನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಡಿಸೈಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂತು ಆಮಿಂ ಜಳ್ಚಿ ಕಾಡಿ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಗ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಪೆಟ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊರೊ

ಮಲ್ನಾಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂ, ರಸ್ತೆ, ವೀಜ್ ದಿವೆ ಎಕೆಕಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿಚೆ, ಪೊಲಿಸ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸರ್ಕಾರ್‌ ಚ್ ಸೊರೊ ವಿಕುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಹಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಐಎಎಸ್ ಒಫಿಸರಾಂಕ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲೆಂ. ಮಂಡ್ಯಾಚಾ ಸಾಕ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ನಾಂವ್ Arrack. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊತ್ಲಿನಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯಾವಾನಿಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೇಲೂರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‌ ಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ವಿಕ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಆಮ್ಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ವೊರೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜನೆಲ್ ಬಸವ್ನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯಾಂವಾಕ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಧವರ್ನ್ ವೆಪಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೊಚ್! ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ‍್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭುಂಯಾಂವಾಕ್, ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಮೆಜುಂಕ್ ತೀನ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ಮಾಪಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪಿಯೆತೆಲೆ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್, ಅರ್ಧೆಂ ದ್ರಾಮ್, ಆನಿ ಕಾಲ್ದೆಂ ದ್ರಾಮ್ ದೀ ಅಯ್ಯೆರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಪಾರ್ ಸಾತ್ – ಸಾಡೆಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿಕ್ಕೊಡ್ ಸಾಂತೆಚಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಯಾನೀ ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಧಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಪ್ಪಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಯೀ ಯೆತಾಲೆ. ಹಾಂಕಾ ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಲೊಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಬಿಜಿ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆತೆಲೆ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾನಾ ಕಶೆ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿಂ ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಖೂಬ್ ಮಜಾ ಭಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಗವ್ಡಾಚೊ ಭಾವ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ black sheep. ಆಲ್ಕೋಹೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟುಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಗಡಂಗಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಇತ್ಲೆ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಗಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆದ್ನಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದ್ರಾಮ್ ಭಿತೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಬಂಧ್ ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತೊ ಎಕ್ದಂ sober ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾತಾಲೊ! ಏಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಡಂಗ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಾಗೊನ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಪ್ಪಾಕೀ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಶೆಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ (ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್) ಪಡ್ತಾಲೆಂ!

ದೇವ್ ಯೀ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೆ!

ಮ್ಹನಿಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಲ್ಲೊಚ್ ದೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಫೇವರಿಟ್ ಸೊರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಸೋಮರಸ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ದೇವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಂಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾತ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಉಜ್ಜಯಿನಿಂತ್ ಕಾಳಾಭೈರವೇಶ್ವಾರಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಭೈರವ. ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆಲೆ ಭೈರವಾಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪೂಜಾರಿ, ಫಾತ್ರಾಚಾ ಮೂರ್ತಿಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಪಿರಿಂತ್ ಸೊರೊ ಧವರ್ತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಸೊರೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾ!

ಜುದೆವ್, ಎಜಿಪ್ತ್, ರೋಮನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಸೊರ್ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಗ್ರೀಕಾಂಕ್ ಡಿಯೋನಿಸಸ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ದೇವ್ ತರ್, ಹೊಚ್ ರೊಮಾನಾಂಕ್ ಬಾಚ್ಚುಸ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ನಿಷೇಧ್ ನಾ. ಆಮಿ ವಾಯ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ರಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಲೇವಾರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಾಯ್ನಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಡುಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ( ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಯಾ)

ಇಸ್ಲಾಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ಅಡ್ವಾರ್ಲಾ ತರೀ ಸಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾಂವಾನಿ ಸೊರೊ ಧಾರಾಳ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್!

ಹಸ್ತಿಕೀ ಸೊರೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟಿಂಬರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಸ್ತಿನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ‘ಮೂಗಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅವಾಂತರ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಗಲಿಂತ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಟಿಂಬರ್ ಲೋಡ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಸ್ತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಿ. ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೂಗಲಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಧ್ವಂಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಭಾತೆಣಾ ಕೂಡೆಂ, ಕೆಂಳ್ಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ.. ರಾಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಮಾವುತ್ ಮಲೆಯಾಳಿಚೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಹಸ್ತಿಚಾ, ಸದಾಂಚಾ ಆರಾಕ್ಕ್ ಕೋಟಾಥಾವ್ನ್ ಮಾವುತಾನ್ ತಿಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ (ಬೋವ್ಶಾ ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ!) ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಸ್ತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಹಸ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚಾ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಲಾಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 2 ಲೀಟರ್ ಅಪುಟ್ ಇಥನೊಲ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಕಾಲವ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೆಂ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಸ್ತಿಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ತರೀ, ತುಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘Beautiful People’ (Gods must be Crazy ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಚೆಂ) ಫಿಲ್ಮ್ ಜರೂರ್ ಪಳೆಯಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ 1974 ತ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ವನ್ಯ್ ಪಿಂತುರ್ ಹೆಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂನಿ ಮರುಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ enjoy (?) ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೆ ನಾಂತ್.

ಸೊರೊ ಕೊಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ?
ಸರ್ವ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಅವ್ಚಿತ್, ಅಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಸತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸೊರೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಾಚಾ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ಪೀವನ್ ‘ಮಹೂವ’. ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡೊನ್ ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಪೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಕುಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಫರ್ಮಳ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಮಾಂಕೊಡ್, ಚಿತ್ಳಾಂ, ಅಗಸಾರ್ ಲಾಗಾ ಮಾರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ behave ಕರ್ಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಮಹೂವಾಂತ್ಲೆಂ ಅಮಾಲಿಕ್ ರಸಾಯನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಣಿ ಮಹೂವ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಾಬೊನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಅಮಾಲಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಭಟ್ಟಿ’ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಲಿ! (ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಕತೆ: ದೇಶಿ ಮಧ್ಯದ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ಡೊ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ)

ಮಹೂವ ಫುಲಾಂ

 

ಮಹೂವ ಫಳಾಂ

Elephant push marula tree ಹರ್ ಎಕಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಕೀ ಕೆದ್ನಾ ನಾ ತರ್ ಕೆದ್ನಾ Enough is enough ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ತಾಚ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಮಧೆಂಯ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಜಣ್ ಅಮಾಲಿ ಗುಲಾಮ್ ಪಣಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಏಕ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಘರ್ಚಿಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್. ತೊ ಸಕ್ಟಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ – ಪೊರ್ಬೆಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ಅಮಾಲ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೆವಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವನ ದೇವತೆಚಾ ನಾಂವಿ ಸೊಪುತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್!

ಸೊರ‍್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಜೋಕ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಾಲೂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಅಧಿಕಾಂಶ್ ಹಾಸೊ, ಗಾಳಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಯ್ ಏಕ್:

ಏಕ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ಪರ್ಬುಂಚೊಚ್. ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರ್ ಮಾಂಡುಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಸವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ‘ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಟುನ್‌ಚ್ ಆಸಾಯ್. ತೆ ಕಾಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್?

‘ತೆಂ ಹಾಂವೀ ಜಾಣಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಮ್ಹಜೊ ತಿಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘೆವುನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾಂ. ಹೊ ನಿಮಾಣೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಿತೀನ್ ಜಾಲೆ!’

ಚಿಯರ್ಸ್! ದೇಬ್ರೆರುಂ!!

 ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಘರಾ ನಾಂಗಿ?

ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಾರ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪ್ಪುಚಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ (ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಜೂನೀ ಬೋವ್ ಧಾಕ್ಟೊ. ಫೇಸ್ – ಬುಕ್ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನಿಕೀ ನೇತಿ..ನೇತಿ!..) ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ದಸ್ತುರೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಶೆಕುಂಕ್, ಶೆಕ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್.. ನಂತರ್ ನೊನ್-ವೆಜ್ ಜ್ಹೆವಾಣ್. ಹೆಣೆಂಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಎಮ್ಸಿ ಆಸಾತ್ ತರೀ ತಾಂಚಿ ಜರೂರತ್ ಭಗ್ಲಿ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚ್ (alrounder ) ಪೊರ್ನೆ ಜೋಕ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಕರುನ್ ಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಹೆಣೆಂಚಾ ಲೊಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಜಡ್. ದೆಕುನ್ ನಾಚ್ ನಾತ್ಲೊ! ಪ್ರಾಯೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಕ್ಟೊ. ತರೀ, ಕಾಜಾರೀ ಜಿವಿತಾಚಾ ಅನ್ಬೋಗಾನ್ ಮಾಲ್ಘಾಡೊ. ಮ್ಹಜೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪಾಕಾಂ ಅಜೂನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ತೊ ಖಡ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಕ್ರೆಕ್, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ milestone ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಧಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಅಚರಣ್ ಕರುಂಕೀ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಸ್ತು ಆಶಾ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಜುಬ್ಲೆವ್ ವ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆ ವೊಟ್ಟು ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಭಾ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಪಳೆ ಮೇರಿ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ತುಂವೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆಮಿಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪುರಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಬಾಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಾಂಚ್ – ಸ ಜಣ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ page ಬರವ್ನ್ ತರೀ ದೀನ್ ತುಂ ವಾಚುನ್ ಉಲಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ..’ ಮ್ಹಳೆಂ.

 ಆಮ್ಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾ ದೀಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಯೀ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ! ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲಾಂ!

ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನಿಂಚ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್! ತೆಂ ಆತಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್, ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಹಾಸ್ಯಾಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಕಾಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ್ ರೇಲ್ವೇ ಪಾಟ್ಯಾಬರಿಂ. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚ್ ನಾ ತರ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೊ ತರೀ ಕಸೊ? ಸಂಪರ್ಕೀ ನಾ, ಘರ್ಶಣ್ ಯೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಕಸಲೊ? ಹಾಂವ್ ಸುಮಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ: ” ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚಾ ಪಪ್ಪಾ ವೊಟ್ಟು ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೀ? ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್..” ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ತಸಲೆ ಮಸ್ತು ಡಯಾಲೋಗ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮಮ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೌದ್ದಿಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಲಾಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಚಾಲಾಕಾಯೆನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ವೆಂಗ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದಿನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ male chauvinist pig ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಬಾವ್ಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಾಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಶರ್ಟಾಂಚೆ ಕೊಲರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೀ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಗೀ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಾ ಬರಿಂ. ತಾಂಚೊ pressure release ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ vent ಜಾಯ್ ಚ್! (ಹೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೇರಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್) ಹಾಂವ್ ಪಳೆನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂಗಿ, ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂಗಿ ಚಲ್ತಾಲೊಂ! ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ: ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ (!) ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೀ? ದುಸ್ರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್!..’ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಹೊ ಪುರಾತನ್ ಡಾಯ್ಲೋಗ್ ನೀಜ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಾವ್ಡೊ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೆಂಯ್ ಘಡ್ಪಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಅಂಕ್ವಾರ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಮಾಧಾನೆರ್ ಆಸಾಂ. ತೊ ಕಾಜಾರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸದಾಂ ಸಾಕಾಳಿಂ ಫೋನ್, “ಹೇಯ್ ಕಾರ್ಲೊ! I am really fed up man. I Can’t paint, I can’t draw…This woman drives me crazy yaar..She is a real nut. Crazy woman! ” ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಹೆ ಕಲಾಕಾರ್ egoistic ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ narcisstic ಸಯ್ತ್! ತೆಂ ಗೊರೆಂ ಬಾಯ್ಲ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಾರತೀಯ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬರಿಂ ‘ಪತಿಯೇ ದೇವರಮ್ಮ..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಿಡ್ಡುಕೆಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಯೀ ನಿಮಾಣೊ ಜಾಲೊ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ದಸ್ತಕ್ ಘಾಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆ ಜೇವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಪೊರ್ಬು ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ!” ತಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ತುರೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ.

 “Poor woman! ತಾಚಿ ವೀಸಾ expire ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ deport ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ foreign office ಥಾವ್ನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. “I married her again ಕಣೊ. She is an Indian citizen again! ”

 ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

 “Its just technical ಕಣೋ ಪೊರ್ಬು! ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. Occasionally she comes and stays with me. We are good friends now!”

ದಾದ್ಲೆ ಅಜೂನ್ ಯೀ ಆದಿ ಮಾನವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ philanderers ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ! ನಾಗರಿಕತಾ, ನೈತಿಕ್ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ತಾಂಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ!

 ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಆತಾಂ, ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ, ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಾಡ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಟೆನಾ ಜಿವಾಳ್ತಾ. ಭಿತೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಚಾಲೂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ‘ಹಲ್ಲೋ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಕೊಣೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ತಾಗಿ ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಣಾ! “ಕೋಣ್ ತೆಂ?” ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. “ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಯ್ ಯೇಜೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತೆ ಆಸಾ!” “ದೋನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ಲಾಪಾನ್ ತಂಗಾಣೆ ಮಂಗಾಣೆ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಪೋರ್ ತೊ ವಿಠ್ಠಲ ದನ್ಪಾರಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇತ್ಲೊ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್, ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್…ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್!.. ಇಶ್ಶಪ್ಪಾ!!..ಚಾರ್ ಕಾತ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ..!” Thank God! ತಾಣೆ ಉಳ್ಟಿ ಕೆಲಿನಾ!

 ವಿಠ್ಠಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್. ವಿಠ್ಠಲ ಬರೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ತಾಂ. ತರೀ ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದೇಡ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಕೂಲ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್! ತಾಚ್ಯಾ ತೇಗ್ ಸಹಾಯಕಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಫುಕಟ್ ಕೂಲ್ ದೀಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

 ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಪೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಯ್ ದಾಟ್ಟು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್! ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಉಲೊಣೆಂ ಉಣೆಂ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಖುಶ್ ಆಸ್ತಾ. Full of life!’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

 ‘ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ರಡ್ಕುರಿಂಗಿ? ಹಾಚೆ ಆಧಿಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ taunt ದೀವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂಯ್..’ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖುಶ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಘರಾ ಭಿತೆರ್ ಬಂಗಾಳ್ ಕೊಲ್ಲಿಂತ್, ಹೆ ಹವಮಾನ್ ತಜ್ಞ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ‘ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ’ ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜೋನ್ ಗ್ರೇಚೊ ಬೂಕ್ Men are from Mars, Women are from Venus ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚಿಜೆ!

 ಅಸಲೆ ಸಂಧರ್ಬ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆತಾತ್ ವೆತಾತ್. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್.

 ಆಪ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಶಿನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಟಿ.ವಿ.,ಚೆರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋರ್ ಏಕ್ ‘ಹೊಸ ರುಚಿ’ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಧವರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಬಸೊನ್ ಥೊಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಎಪಿಸೊಡ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ!

ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಾಳ್ವಾಲೆಂ.

‘ತುಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಸಾಕಾಳಿಂಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಚ್ ಜೇವ್! ನಾ ತರ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ವಚ್. ತ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ಪಿಳ್ನ್ ರಾಂದುಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚಿಕ್! ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ungreatful ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕೀ ತ್ಯಾ ಪಾಂಡು ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಳಿತ್ ಉಕಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಿತ್…’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಿ ಬೊಶಿಯ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ!

 ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನೀ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ದುರಂತ್ ಗೀ ವ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ನೆಣಾ!

 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಬಾಯ್ಲಾಂ ತಾಂಕಾ ಚಿಂಚೆಚೊ ರೂಕ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್! ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್: ‘ಮರ ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪೇ?’ ತಶೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಚಿಂತುಂದಿ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್…

 ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಕೀ ನೊವೆನ್ ಗೀ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚೆಂಗಿ ಪಿಶೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಅಸಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಚ್. ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಲೆಲೊ ಅವಾಜ್. ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂಗೀ ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂಡಿಯೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರ್ ‘ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ’ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಹಾಂಡಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚೆಪುನ್, ‘ಸಕಯ್ಲ್ ಅಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಅಂಕಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕೀ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂಚ್..

 ವಚೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೆಕುಂದಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

 ‘ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ ಘರಾ ನಾಂಗಿ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

 ‘ಆಂಟಿ ನಾ. ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್.

ಕವಿತಾನ್ ರಪ್ಪ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ ಆನಿ ‘ಧಡ ಧಡ’ ಕರ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂಚ್! ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಇತ್ಲೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಟೀಪೋಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ’ಚೆರ್ ಗೆಲಿ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ದಾಟ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರಿಯಿಲ್ಲೆಂ: ಚೊಕ್ಲೆಟಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆಂ ಬಂಧನ್!  ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ತುಮಿ ನಯನಾತಾರಾ ಸೆಹಗಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ? ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ತಿ ನೆಹರುಚಿ ಭಯ್ಣ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಹಿಚಿ ಧುವ್, ಪ್ರಾಯ್ 88 ವರ್ಸಾಂ. ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಿ ಆನಿ ಎಕುಣ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ತಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಣೆಂಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಆಸೊನ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಯನಾತಾರಾ, ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ಂಚ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆ!

 ಬೋವ್ಶಾ ತುಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ; ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಧನ್ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ atleast  ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್.

ಹೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕವಿತಾಕ್ ಘರಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಫೋಟೊ ದಾಕಯ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಮೌನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾನ್ ಮೌನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ  –

“ಈಗ್ಲೂ ಉಮಾಶ್ರೀಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ವಾ ಆಂಟೀ? ಅವ್ರುದು ಈ ಹಸ್ರು ಸೀರೆ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ…”. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಟು ಗಜಾಲಿ?

ಪೋರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಹಜ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಚಡಿತ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತೊ ತಿತ್ಲೆಂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸಲ್ನಾ.

“ತೆಂ ಪೂರಾ ವಚೊಂದಿ, ತುಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮೆಳ್ಳೆ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್…”

ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ತೋಂಡ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟೆರಿ ಮುಕಾರ್ ಪೊಜ್ಡೊ ಜೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ embarrassment ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೊಯ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್-“ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಅನುವಾದಾಖಾತಿರ್..”

“ಒಹೋ.. ತರ್ ‘ಕೊಪಿ’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ತುಕಾ ಸ್ವಂತ್ ಬರೊಂಕ್ ಕಳಾನಾಂಗಿ?.. ಮೊರೊಂದಿ, ಕಾ’ಲೆಂ ಕೊಪಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್?”

“ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್..”

“ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್…?” ತೊ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿಗೀ ವಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಪಹಾಸ್ಯ್ ಕೆಲೆಂಗೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಥೊಡೆಂ advice ದಿಲೆಂ: “ತುಕಾ ಕೊಪಿ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪಿಶೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಯಂಡಮೂರಿ ವಿರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಚೆ ಬೂಕ್ ಕರ್. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾತಿತ್. ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪುಣಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ?”

ಹಾಂವೆಂ “ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಕ್ ವಚ್, ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಪಾಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ‘ಹಿಂದು’ ಪತ್ರ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ. ದಾಟೆಂ ಮೊಟೆಂ ಆಸ್ತಾ. ರದ್ದೆಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದಿತಾತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

***

ಕಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ದೇಶ್‌ಭರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತಿ ತಾ’ತಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ದಿತೇ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಂ”.

“ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲೊಬ್ಬಿ ಕರ್ತಾತ್. ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾತ್!”

“ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೊಬ್ಬಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್? ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಗಿ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ”

“ತ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಂಬಾರನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?”

“ತುಂ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಸ್ ಜಾಲಾಂಯ್. ತೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ…”

“ತೊಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ತುಜೆಂ ಸೊಡ್. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತುವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್! ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್!”

 “ತುಜೊ ಭಾವ್ ಸೊಡ್. ತುಕಾಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಜ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ! ‘ಹಿತ್ತಲಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ!”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಪತ್ರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಬರಿ ಶೋಕೇಜಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರಿಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ, ಕಳ್ಳೆಂ?”

“ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ”

 “ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಪೋರ್. ಅಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಗರ್ಮಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಪೋರ್ ಪೋರ್…”

“ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವಿಜಾಪುರ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ! ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿಣ್. ತುವೆಂ ತುಜೊ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚ್ಹಾ, ಕೊಫಿ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ತುಜ್ಯಾ ಫೊನಾಂಕ್ ಎಟೆಂಡ್ ಕರುನ್, ತುಂ ಘರಾ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಂತ್? ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೊ, ಘರ್ ಝಾಡ್ಚಿಂ ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮೊರಿ, ತೇರ್ಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಕಿ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ? ತುಜೆಸಂಗಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚೊ, ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಲೊಗಿ? ನಾ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ಬಸ್ಕಾ… ಖಂಯ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್, ತುಂ ಥಂಯ್ ಸಮಾ ದಿಸೊಂಕ್‌ಯೀ ದಿಸನಾತ್ಲೊಯ್. ಹಾಂವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಆನಿ ತುಕಾ ಅಶೆಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಹಾಸನ್ ಮ್ಹಣ್ತಿಂ!”

“ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ? ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಲಜೆನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ? ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ ತರ್, ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತುಕಾಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮೆಳ್ತಾ!”
“ತೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‌ಚ್ ಆನಿಕೀ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ತೆಂ ಎಕಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಬರಿ. ನವ್ರೊ-ಹೊಕ್ಲೆ ವರ್ನಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮರ್ಯಾದ್. ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಚಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ತಾಂಚಿಂಚ್ ಭಾಶಣಾಂ, ತಾಂಚಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಣಿ! ತ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ‘ಸಂಸ’ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಕೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ತುಮ್ಚಿ ತಿ ಧನ್ಯತೆಚಿ body language, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕೃತಜ್ಞತೆಚೊ ಹಾವ್‌ಭಾವ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗತ್ತ್… ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್… ಆಜ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?!’

“ತೆಂ ಪೂರಾ ಮಾನ್ತಾಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತರೀ, ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ infant terrible ವಾ enfant terrible ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ತಾಣೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾ..”

“ತೆಂ ದೀಂವ್ದಿ, ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಭುರ್ಗೆಂ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ, ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್. ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ತುವೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂ ಹುಜಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ up yours ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತುಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹುಶಾರ್, ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೀರೊ. ಪೋರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾವೆಳಿಂ ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಜೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾತ್‌ಯೀ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ!”

“ಹಾಸನ್ಚೆ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಪೂರಾ ಮ್ಹಜೆ ಒಳ್ಕಿಚೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆ…”

“ತುಜೆಕಡೆ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ತುಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತರ್ ದೀ ಸಾಯ್ಬಾ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಶೊಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾ, ಕಳ್ಳೆಂ?”

“ಶೊಲ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ!”

“ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಧುವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಪಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ತುಂ ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡಂಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್. ತೊ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ದಿಸ್ತಾ adjust ಕರ್ತಾಲೊ”.
“ಶೊಲ್ ತೊ adjust ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ನಾಂತ್ ಮೂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?!..”

(ಹೆಂ ಫಕತ್ ವಿನೋದಾಖಾತಿರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಪಾಟಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಗೌರವ್ ನಾ. – ಲೇಖಕ್ )

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 [ ವೆಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಾಂ :  ಅಂತರ್ ಜಾಳಾ ಕುರ್ಪೆನ್. ಹಕ್ಕಾಂ : ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿಂ

ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ ಪುರಾಣ್

ದೊನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಲೆಜಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖೆಟ್ ಆಸ್ತಾ. ನ್ಹಯ್’ಸ್ತಾಂ ABVP ವ DYFI ಹಾಂಚಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸೊನ್, ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಇಜಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಡಾವತ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತೆರ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಿಂ ನ್ಹಯ್!

ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್. ಪುಣ್ ಕಸಲೆಚ್ ನಾರೆ, ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾಂತ್. ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಚಡುಣೆ ಶೆಂಬರ್- ದೆಡ್ಶೆಂ ತರ್ನಾಟಿಂ (ಚಲೆ/ಚಲಿಯೊ). ಸಕ್ಟಾಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಟಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್: Ban G.M.Foods, Shame Monsanto ಇತ್ಯಾದಿ ಘೋಷಣಾಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಾ ಅಕ್ರೆಕ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆ. ಹಾಣಿ, ಟೀ ಶರ್ಟಾಕ್ ಅತಿರಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ! ಹಾಚೆಂ ಔಚಿತ್ಯ್ ವ ಹಾಚೊ ಗೂಡಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೊ ನಾ ತರೀ ಮ್ಹಜಾ ಸುಪ್ತಾವಸ್ತಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಮಂದ್ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಾಂಕೊಡ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೊ ಪುರ್ವಜ್?

ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ತೆಂವೀ ಜೀವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂ’ತಾಂಚಾ ಪಾಟಿ ಕಣ್ಯಾಚಾ ಪೊಂತಾಕ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಕಣಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ (End), ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ವಿಶೇಸ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಕುತಿಯೆ ತಸಲೆಂ ಹಾಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಶೋಧನ್ ಆಮಿಂ ಮಾಸ್ಟರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಹಾಡಾ ಕುತಿಯೆಕ್ coccyx ವ tail bone ವ ಶಿಮ್ಟೆ ಹಾಡಾಚಿ ಕುತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ. ವಿಕಾಸಾಚಾ ಹಂತಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ರೂಕಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಶಿಮ್ಚೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಕಸಲೆಯ್ ಅಂಗ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಕಾಸಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ತೆ ಜಡೊನ್ ವೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಡೊನ್ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೂಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುತಿ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೊ ವಾದ್. ತಸಲೆ, ಆಮ್ಕಾಂ, ಆತಾಂ ಉಪ್ಯೇಗ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಭಾಗ್ ತಾಣೆ ವಿವರಾಯ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಟೇಯ್ಲ್ ಬೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ಹಾಣೆ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್! ಅಶೆಂಚ್ ಸಭಾರಾಂನಿಂ ತಾಂಚಿ ’ಟೊನ್ಸಿಲ್ಸ್’ ಯೀ ಸಮರ‍್ಪ್ಯಾಂಮೀ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ!

 ಮ್ಹನಿಸ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ ವ ಮಾಂಕೊಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಥೊಡೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಪಳೆತಾನಾ ದೊನೀ possibilities ದಿಸ್ತಾತ್!

 ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಅವಿನಾಭಾವ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಖಂಚಾಯ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಘರಾಂನಿ (Zoo) ಅಧಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಖಂಯ್ಚಿ? ಸಿಂವ್? ವಾಗ್? ಹಸ್ತ್?.. ಹಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್! ಮಾಂಕೊಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಡೆ ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ತಾಂಚೆ ಖೆಳ್, ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. (ವ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ತಾ?)

ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜೂ- ಂಕ್‌ಚ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಗಾದ್ಯಾನಿಂ ಭಾತ್ ಪೊಸ್ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಹೊ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಗ್‌ಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬೋವ್ಶಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವೀಕ್ಷಕ್ ಸಲೀಮ್ ಆಲಿನ್‌ಯೀ ಭಗುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ವ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪರಣಾಥಾವ್ನಂಚ್ ಗಮ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ’ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಂಗಾ..’ ಮ್ಹಣೊಂನ್ಂಚ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ಆಮಿಂ ಯಕಃಶ್ಚಿತ್ ಘಾಟಾಚೆ, ಬಯ್ಲ್‌ಸೀಮ್ಯಾಚೆ. ತೊ ಪಕ್ಕಾ blue blooded ಮೆಂಗ್ಳುರಿ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಶೆಂ (racist?) ಅಪಯ್ತಾಲೊಗಿ ವ ಆಮ್ಚಾ (ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ) ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊಗೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ಆಹಾ, ಬೇಷ್ ಜಾಲೆಂರೇ..!! ತುಕಾ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸುಲ್ಲಿ..!’ ಅಶೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್, ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಆತರ್ವಣಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೀಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾಂನಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜೆನಿಂ ’ತುಜಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಶಿ ಕಾತಾರ್ಚಿ/ಮೊಡ್ಚಿ/ಚಿಮ್ಟುಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ! ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ಸಾಂಜೆರ್ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂಜಾಗೀ, ಆಫೀಮ್‌ಗಿ ಘೆತ್ಲೆ ಬರಿಂ ನೀದ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್, ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಪಪ್ಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ!

ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾನಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಯೀ ವ್ಹಯ್! ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪೊಂತಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಣ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ’ಪಳೆ, ಪಳೆ.. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಪಂದಾ ದೊಡುನ್ ಧಾಂವ್ತಾ!’ ಅಶೆಂ ಹಲ್ಕುಂಚೆ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ತರ್, ಶಿಮ್ಟಿ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಅಂಗ್‌ಗೀ?

ಮ್ಹನಿಸ್, ವಿಕಾಸಾಚಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚಾ (?) ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್ಲಿ, ಉಪ್ಯೇಗ್ ನಾತ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭಗ್ತೆತ್ ನಾ. ಶಿಮ್ಟಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಶಿಮ್ಟೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಚಿಂತುಕ್ ಪಡ್ಶಾತ್ ತರ್ ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಜಳ್ಕಾತೆಲೆಚ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಜಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎ.ಸಿ., ಫೆನಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್? Just imagine ಕರಾ-ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್! ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಚೈನೀಸ್ ಮೇಡ್ ಪಂಕೊ ಖೊವಾವ್ನ್ ಕಸೊಲೊಚ್ ಇತರ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾರೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಯೆತೆಂ! ತಶೆಂಚ್ ಜಳಾರಿ, ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್.. ಚಿಂತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪ್ರೇಜನಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ?

ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ ಕಶಿ ಆಸ್ತಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಿಚ್ ಆನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್ grooming ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂಚ್. ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ ಪಡ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತೊ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಶಿಮ್ಟೆಚೆ ಕೇಸ್ ಝಡೊನ್ ಖಡ್ಡೊ ಶಿಮ್ಟಿ ಜಾತಿಗಿ, ವ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟೆಚೆ ಕೇಸ್‌ಯೀ ಪಿಕೊನ್ ಯೆತೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ಯೆತ್!

 ತರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಝಡ್ಲಿ ತರೀ ಕಶಿ?

ಶಿಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಯೆಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಝಡ್ಲಿ ಕಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಚ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಅಟವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ತೀರ್ಮಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ತುಮಿ ಈಸೋಪಾಚ್ಯೊ ನೀತಿ ಕತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚಾ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಾಣ್ಯಾಂ ಬಾಶೆನ್ ತ್ಯೊಯ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ. ಆಧಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆ ಬೋವ್ ಚತುರ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ಬೂಧಿಂಚಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕೀ ’ಕೊಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಂವ್ಚೆ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕೊಲೊ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಧವರ‍್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಪುರ್ತೊ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಲೊ ಸುಟವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಉರ್ಡಾಲೊ ಆಮಿ ನಿಮಾಣೆ ಜಯ್ತೆವಂತ್‌ಯೀ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಮೈನಸ್ ಶಿಮ್ಟಿ! ತಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲಿ. ಘೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಲೊ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ರಾಡ್. ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಲೊ ಎಕಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ಪ್ರತಿರುಪ್ಣೆ ದೆಕ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊ? ಶಿಮ್ಟಿ ಮೂಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ತುಮಿ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಘೊಸ್ ಘೊಸ್ ಕೆಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ಶಿಮ್ಟಿ ತಿ. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಚಲ್ಯೆನ್ ಮೊಸೊರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ತಿ. ದೆಕೊನ್ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ರಡೊಂಕಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಸ್ವಭಿರ್ಮತೆನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಮತಿಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಚೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್, ’ಬಾವ್ಡಾನೊಂ, ಆಮ್ಚಾ ಶಿಮ್ಟೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾ ತರೀ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲಾಂಗಿ? ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಡಿತ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜರೂರ್ ಭಗ್ತಲೆಂಚ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ತಿ ನೀಟ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್‌ಚ್ ಸುಮಾರ್ ತ್ರಾಣ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.. ಬ್ಲಾ.. ಬ್ಲಾ.. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆ ತಿ ಕಾತರ್ನ್ಂಚ್ ಉಡಯ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ನಾಚೊನ್ ನಾಚೊನ್ ಪಲ್ಟಿ ಮಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ! ಭಾವಾನೊಂ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಶಿಮ್ಟಿ! ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಯಾ. “You have nothing to lose except your wretched tails!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಘಡಿ ಭರ್ ಮೌನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ದಾಕಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತೊ ದರ್ಬಾರಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂ ಬರಿಂಚ್ ದುಸ್ರೆಯ್ ಚತುರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ನೆ? ತಾಂಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೆ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಉಸ್ತುರೆಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಾಪ್ ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಧಾಂಪ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಶಿಮ್ಟಿಯ್ ನಾತ್ಲಿ!

ಕೊಲ್ಯಾಚಾ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಚ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯೊ, ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾರ್ಗೊನ್ ರೂಪಕಾಂ, ಇಮಾಜಿ, ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಕಲಾ ಕರಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. Reading between the lines ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಗಿ? ಈಸೋಪಾನ್ ವಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಫಟಿಚ್ ಕೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆರೋಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕೊಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಡ್ಕಯ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರೆ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಘೆತಾತ್! ಈಸೋಪಾನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಣಿಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ expose ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸೂಚ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಯ್ತಾ!

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಮೂಲ್ಯಾ ಫಾತೊರ್‌ಚ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್, ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಲೊಕಾನ್ಂಚ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಾಚ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚಾ ಖುಶೆಂಕ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಲೊಕಾಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ವಿರುಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಧೋರಣ್ ಲೋಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ವಿರೊದ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್, ಧರಣಿ ಜಾವ್ನ್, ವಿಣ್ಗೆ, ಆರ್ವಾಸ್ ವಿಣ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ರಾಸ್ತಾ ರೋಕೋ, ಉಪಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ತಶೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾನಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಅಸಲಿಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಬ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಣಾಂತ್. ಹಿ ಪರಂಪರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಲಾಭ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಗಾಂಧಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೀಟಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಜಾಂವ್, ತಿರ್ವೊ ನಿರಾಕಣ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾಂವ್, ವಿದೇಶಿ ಜೊವ್ಳಿ ಉಲ್ಪಾಂವ್ಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ವ ಉಪಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಗಾಂಧಿನ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮುಕಲಿನಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಏಕ್ ಮಕ್ಸದ್, ಹಟ್, ಧೃಡತಾ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯೊ ಚಳ್ವಳ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಣಾ ವಿರುಧ್ ಗಾಂಧಿ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೊಗಿ, ತೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಗಾಂಧಿಚಾ ನೈತಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ತತ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.
ಗೊರೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ರಾಜ್ವೊಟ್ಕಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿ ಚಳ್ವಳಿ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ವೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ನೀಜ್. ಆಮಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂ ವಿರುಧ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಯ್ರ್‌ಯೀ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಗಾಂಧಿನ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂ ವಿರುಧ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಂ ವಿರುಧ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ನೀಜ್!
ಆಮ್ಚಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾ ವಿರೊಧ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಅವಶ್ಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ನಾಸಮಧಾನ್, ಅತೃಪ್ತಿ ಚಡೊನ್ ಎಕಾನೆ‌ಏಕ್ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಪುರ್ವಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂ, ಚಳ್ವಳಿ, ಬಂಧ್, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಅತಾಂಯ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಳ್ವಳ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚಿ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಇತ್ಲಿ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವೆವಸ್ತಾ ಇತ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ವ, ಮುಷ್ಕರಾಂ, ಚಳ್ವಳ್, ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ.

ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂನಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನೈತಿಕ್ ಬಳ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್, ಚಳ್ವಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್ ತರೀ, ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಧಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಕಸಲಿಗಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಾ ನಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮುಷ್ಕರ್ ನಿರತ್ ಮುಕೆಲಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಂಬು ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!
ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅಸಲೆಚ್ ಸಬಾರ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್. ಚಳ್ವಳಿ ವಿಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ, ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲಾಂ. ಹೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಏಕ್ ಊಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.  ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ. ದೆಕುನ್, ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಬರ‍್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ನ್ಹಯ್.
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ತಾ ?
ಹೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್.
ಚಳ್ವಳಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಆಸ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ತೆದ್ನಾ ಚಳ್ವಳಿ ಕರುಂಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ಆಪ್ಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧೃಡತಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಭಯ್ತಾನಾ ಚಳ್ವಳಿ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಣಾ ವಿರುಧ್ ಚಳ್ವಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್‌ಗಿ, ತಾಣಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್‌ಗಿ, ಬೆಷ್ಠಾವ್ಣೆನ್‌ಗಿ ಚಳ್ವಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮುಕೆಲಿ ರಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಳ್ವಳಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆತಾಂ ಚಳ್ವಳಿ ಸುರು ಕರ್ತೆಲೆ ಚಡಾವತ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾಂ, ಜೈಲಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಪಡಾತ್‌ಗಿ, ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಿತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಚಳ್ವಳಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ತಾ. ಚಳ್ವಳ್ ನಿರತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಭಿತೆರ್ ಮತ್‌ಬೇದ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ವಿಂಯ್ ಚಳ್ವಳ್ ವೊಮ್ತಿ ಪಡ್ತಾ. ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಚಳ್ವಳ್ ಮೊಡ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಪುರ್ವಿಂಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿತೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಗೊರ‍್ಯಾನಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆ ನೈತಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲೆಕ್ ಲಾಬ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ಅಸಂಭವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚಳ್ವಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾತ್.

ಚಳ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಮಾಶಾ

ಆಯ್ಚೆ ಚಳ್ವಳ್ ಆಪ್ಲಿ ಘನತಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಮಾಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ತಾ. ಹೆ ತಮಾಶಾ, ಚಳ್ವಳಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹಾಂಕಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಆಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ದೇಶಾಚೊ ಪಾಟಿಕಣೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್‌ಗಿ, ತೆ ಹಾಂಗಾ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಚಳ್ವಳೆಂಕ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಳ್ವಳೆಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಸಾರ್ವ್‌ಜಣಿಕ್ ಮೆತೆರ್‌ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚಾಯ್ ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಚಳ್ವಳ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ದೆಂವ್ಚೆ, ಚಳ್ವಳೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಬಡ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಡ್ಡ್ ಹಾತೆರಾನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಳ್ವಳ್, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಬಲ್ ಹಾತೆರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

1893  ಇಸ್ವೆಂತ್, ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಚಿಕಾಗೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧರ‍್ಮೀಯ್ ಗೋಷ್ಟೇಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಜಾಣಾ’ಸಾತ್. ‘ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಧರ್ಮ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಾ ಭಾರತಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಂಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಕಾತ್.’ ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.  ತರೀ ಪುಣ್, ವಿವೇಕಾನಂದಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ : ‘…ಸರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಚೆ ಶಿಸ್ ಕರಾ; ಬಾಪಾಚೇ ಆನಿ ಪುತಾಚೇ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ತಾಂಕಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಸ್ನಾನ್ ದಿಯಾ; ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಶಿಕಯಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಕಾಲ್, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧವರಾ.’ (ಮಾತೆವ್ 28 ; 18 – 20).
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಶಿಸಾಂನಿಂ ತಾಂಚಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಕಾಜಾಯ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಣಿ ತೆಂ ಪಾಳ್ಳೆಂ ಸಮೇತ್. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ಪಾಸಾರ‍್ಲಿ. ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಕೀ ಪಾವ್ಲೆ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾವರ‍್ನಿ ಚಡಿತ್ ಕಾಮ್ ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಹೆ ವಿದೇಶಿ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಆಪುಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿಂಯ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ಆಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.
ಕ್ರಿ.ಶ. 1706 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ಚ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ 1813 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಆಡಳಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚಾ ಲೊಕಾಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಕಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್ 650  ವರ‍್ನಿ ಚಡ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಶೇಸ್ ತೀನ್, ಇತಿಹಾಸ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಖಾಣ್ಲ್ಯಾಂತ್:
1. ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಛಾಪ್ಕಾನೆ.
2. ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕೊಲೆಜಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಉದ್ಯಮ್ ಹಾಂಚೆ ಸ್ಥಾಪನ್.
3. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆ ಆದ್ಯಯನ್. ತ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ಪುರಾತನ್ ಕಡ್ತಿಲಾಂಚೆ ಸಂಪಾದನ್ ಆನಿ, ಪ್ರಗಟನ್.
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿನಿಂ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಚಾರಾಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಹಾಂತು ಮಸ್ತು ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಹಾಂಗಾಚಾ ಬಾಸೆ ಖಾತಿರ್, ಸಾಹಿತಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಮಸ್ತು ಆಸಾತ್. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಹೆಬಿಕ್, ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿ ವೇಗಲ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಝೀಗಲ್, ಜಿ.ಸಾಂಗ್ವೆರ್, ಜೆ. ಹಾಲ್, ಎಚ್. ಹೂಬರ್, ಸಿ.ಮೊಯಿರಿಕ್, ಫರ‍್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್, ವಿಲಿಯಂ ರೊತ್, ಜಿ.ಸ್ಮಿತ್ . . .  ಅಶೆಂ ಪಟ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸಬಾರ್, ಒಡ್ದ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಚೆ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತೆ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪರಿಸರ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಹಾಂಗಾ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚಾ ಕಷ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಕಠಿಣ್ ವೊತಾಕ್, ಧಗಿಕ್ ತಾಣಿ ಪೂಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ರಾನಾನಿಂ, ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಧೆಂಯ್ ಜಿಯೆಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

 ಅಸೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಗತಿಂತೀ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ವಾಖಾಣುನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಲೇಕಕ್ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಸೆಂ ಲಿಖ್ತಾ: “ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಸೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಶ್ಯೊನರಿನಿಂ ತಾಳ್ಟ್ಯಾಚಾ ಚುಡೆತಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ, ಸಂಸೊಧ್ ಕೆಲೊ, ಛಾಪ್ಖಾನೆ ಉಘಡ್ಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್  ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಗಾಂವ್ಚಾ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೊ. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಡೊ.ಬ್ರಾವ್ನ್ ತೆಲುಗಾಂತ್, ಡೊ.ಪೋಪ್ ತಮ್ಳಾಂತ್, ಡೊ.ಗುಂಡರ್ಟ್ ಹಾಣಿ ಮಲೆಯಾಳಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಲೆ. ವ್ಯಾಕರಣ್ ತಶೆಂ ವಾಕ್ಸರಿ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಸೆಂಚೆ ಅಧ್ಯಯನ್, ಸಂಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲಿ.”

 ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್. ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ವಿಶಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಕಿಟ್ಟೆಲಾನ್ ಆನಿ ಝೀಗ್ಲಾರಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ‍್ನಿ ಮಹತ್ವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ವಾಖಾಣ್ತಾತ್.
ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ನಾಮಾಂತ್ 1811 ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಬಾಸೆಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಲಾತಿನ್ ಬಾಸೆಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ತಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ’ಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ತಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್! ಆಪ್ಲ್ಯಾ  23 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆರ್‌ಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚೀಸಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕರ‍್ನಾಟಕಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಹೆಬಿಕ್. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಹೆಬಿಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಫೆಸ್ತಾ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಸಾದೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಸಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಚಾಕೀ ವರ‍್ನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಹೆಬಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಬಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಬಂಗ್ಲೊ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ತಾಣೆ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಬರಿಂ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಹೆಬಿಕಾ ಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆಬಿಕಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಬ್ಳಿಕ್ 200 ಮಯ್ಲಾಂ, ವಿರಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ದೆಕೊನ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಸಾದ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಧಾರ‍್ವಾಡ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಖೂಬ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಧಾರ‍್ವಾಡ್ ತಾಚೊ ಕುಳಾರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ. ಕನ್ನಡ ಜಾಣಾ’ಸ್ಚೊ ಮಿಶ್ಯೊನರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ.
ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ 1837 ಥಾವ್ನ್ 1838 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಧಾರ‍್ವಾಡಾಂತ್, 1839 ಥಾವ್ನ್ 1851  ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, 1852 ಥಾವ್ನ್ 1860 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕೊಡಗಾಂತ್ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ಅಸೆಂ 24 ವರ‍್ಸಾಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಬೆಟಯ್ಲೊ.
ಕನ್ನಡ ಬಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ ತಶೆಂ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಸೆಂತೀ ಖೂಬ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ್ ಜರ್ಮನಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ದಾಸರ ಪಡಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಥಾವ್ನ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ, ಆನಿ ಕನಕ ದಾಸಾಂಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 24 ಪದಾಂ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಸೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಭಾಸೆಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಕೆಲೊ.
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಗುಂಡರ್ಟ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಇತರ್ ವಿಷಯ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆ ಲಗ್ತಿಂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಸಬಾರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಲಿಕ್ಲೆ. ‘ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು’ ( 1859), ‘ಮತವಿಚಾರಣೆ’ ( 1864), ಥೊಡೆ ಗಾದಿ ಅಸ್ಯೊ ಆಸಾತ್: ‘ಅ ಆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಅಮರವಾದರೂ ಹೇಳು.’ ‘ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮುಂಗಡವಾದರೂ ಬೇಕು.’ ‘ಅಂಬು ತಾಗಿದರೂ ಹಂಬಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.’
ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತ್ಯೊ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಗಾದಿಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗಾದಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ,ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ, ಬಸವ ಪುರಾಣ, ಚೆನ್ನ ಬಸವ ಪುರಾಣ, ತುಳು ಪಾಡ್ದನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೆ. ಕೊಡಗಾಚಾ ವೀರರಾಜೆಂದ್ರಾಂಚೊ ‘ರಾಜೆಂದ್ರ ನಾಮೆ’ ಪರಿಷ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ.
ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 1843 ತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ’ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಕರ‍್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ 1844೧ ತ್ ‘ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ’ ನಾಂವಾನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

 ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತೀ ನಿವ್ಲೊ ನಾ. ಜರ್ಮನಿಂತ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಚೊ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಸಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ 1870 – ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ 324  ಪಾನಾಂಚೊ ಗ್ರಂಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.
ಮೊಗ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೋಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರುಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ನಾ.
[ವಿವಿಧ್ ಮೂಳಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್]

Don\'t COPY....Please Share !