ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

mm
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಲೊ ವಾ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸನ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ., ಶಿಕಪ್. ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತ್. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಶೆಂಬರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ನೀಳ್‌ಕತಾ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕತಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ: ’ಅಪಹರಣ್’ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ) ಆನಿ ’ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಪುಡಾರ್‌ಪಣ್’ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸೊನ್, ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಫ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸಂಪರ್ಕ್: gwcarlohasan@gmail.com ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಜಣ್ ಅಂಕಣ್ ಮಾತಿ ಆನಿ ಮೊಳಬ್ - ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ. – ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಹಾಸಾನ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಾನ್ ತಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ‘ತೊಚ್’ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೊ ಅಪುಟ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್  ಬೆಂಕಾಕ್ ನವೊಚ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ’ಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಜ್ರಾತಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಗುಜ್ರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ.
ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಬ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಅನಿಕೀ  ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ 1970ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ತಾಚಿಂ ಲಿಖಿತಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾ, ಆನಿ ತಾಣೆ ಬರಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂಯ್ ನಾಂತ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೊ ಮೊಸ್ತು ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ತಾಚಾ ಹರ್ ಪ್ರಕಟಿತ್, ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ಬರವ್ಪಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿನೋದ್, ನಾಟಕ್, ವಿಡಂಬನ್ ಅಶೆಂ. . . ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತ್, ತಶೆಂ ಅಪ್ರಕಟಿತ್ (ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ) ಬರವ್ಪಾಂಚೊ ದಾಳೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ. 35 – 40 ವರ್ಸಾಮ್ ಆದಿಂ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೆ ಆವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಮ್ಹಜಾಕೀ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ (ಪ್ರಾಯೆನ್) ಆಧುನಿಕ್. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ Scan  ಕರ್ನ್ ಸಿ.ಡಿ.ನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧವರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ! ದಯಾಕರ್ನ್ ಹಾಚಾಕೀ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಬರಿ ಸಲಹಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ Savvy ಪರಿಣಿತಾನಿಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ? ತೊ ಏಕ್ all rounder. ತೊ ಮೊಸ್ತು ವಾಚ್ತಾ. ತಾಚಾ ಅಭಿರುಚೆಚೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ಧವರ್ತಾ. ತಾಚಾ ಲೇಖನಾನಿಂ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಆಯ್ಚಾ ಲೇಕಕಾಂ ಮದೆಂ ಇತ್ಲೆಂ home work ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್.

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ತುಕಾ ಕಸೆಂ ಭಗ್ತಾ? ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ತರೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾ. ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್’ಚಾ ಹರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿತಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚಿ ವ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್ಲಿ. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಎಕಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂ ಲೇಕಕಾಂ-ಕವಿಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಥಾ-ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್ ಯೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹುರುಪ್ ಚಡ್ಲಾ. ಹುಮೆದ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ರಾತಿಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉತ್ತೇಜನ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಥಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ( ಕಥಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ)  ಖರೊ ಸಾಹಿತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬರಯ್ನಾ.

ಧಾ ಕಾದಂಬರಿ, ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ, ದೊನ್ಶ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್… ತುಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಚಾ ಶೆತಾಂತ್?

ತಣಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್. ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ತಸೆಂ ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ರಚ್ಚಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಕಾಲಿಕ್, ಮಾಹೆತ್‌ಭರಿತ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಲೇಕನಾಂಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತೇ ಆಸಾಂ.

ತುಜ್ಯಾ  ಕಾದಂಬರಿ ವ ಇತರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ತುಕಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚಿ ಕೃತಿ ಖಂಚಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್?

‘ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾನಡಿಂತ್ ತಸೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 20 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭಗ್ತಾ ಕೀ ‘ಸಾಳಕ್’ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಏಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಮಜೆ ಲಾಗಿಂ ನಾ. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಸಾಳಕಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ‘ಮೊಜಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ವಾಚುಂಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ  ಚುಕಾಮುಕಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಕಾಂಯ್ ಪಂಚೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಜ್ಯೊ ಸತ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರಿನಾಂ.

ತುಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಮತಿಂತ್  ಕಥೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ರಫ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಗಿಚ್ಚುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಆನಿ ದೀಸ್-ರಾತ್ ತಾಚೆಂ ಪೊಸಾಪ್ ಕರುನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಫಾಂಟೆ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ. ತೃಪ್ತಿ ಭಗ್ಲಿ ತರ್, ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಕಥಾ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್. ಬರಂವ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆ ಗಳ್ಸಿತಾಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾಂ. ನಾಂವ್-ಪ್ರಚಾರ್-ಮುನಾಪೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆನಾಂ. ಮೊಜಾ ಲೇಕನಾಂ ಧ್ವಾರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್-ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

ಚಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾಯ್. ತೆದ್ನಾಂಚೊ ಆನಿ ಆತಾಂಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ಹಾಂವೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹುಮೆದ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೆ, ತಿದ್ವುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಜೊ.ಸಾ.ಕ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಿರಿವಂತಾಕ್ ‘ಗುರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪಿ ವಿರಳ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ನವೆ ಬರವ್ಪಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪತ್ರಾಂ ಉಣಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಅಬಾವ್ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿದ್ವುನ್ ‘ರಫ್’ ಆನಿ ‘ಫೇರ್’ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ವರ್ವಿಂ ತಿದ್ವುಂಚೆ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ವೇಳ್ ಉರ್ತಾ.

ತುಜಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಾಯ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಫಟ್. ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜ, ಜೆಫ್ರಿ ಜೆ.ಎಫ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ರೋನ್ ರೋಚ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ದೊ.ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ, ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡಿಲ್, ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ವಾಜ್, ಶ್ರೀ ಮನು, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ರಿಚ್ಚಿ ಸೆರಾಂವ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೆರಾ, ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದಾ, ವಿ.ಡಿ.ಸಿಲ್ವಾ, ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ. ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಸರಾಗ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ರಾವಾಯ್ಲಾಂ.

ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆದ್ನಾಂಚಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಮಟ್ಟ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ದಿಸ್ತಾ?

ಖಂಡಿತ್. ಸಂಪಾದಕ್ ಪೋನ್ ವ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡುನ್ ಸಂಬಂದ್ ಧವರುನ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳಾ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ 80% ಕತಾ, ಲೇಕನಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ನ್ ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚಾ ಪತ್ರಾಂಚೆ ಮಟ್ಟ್ ಬೋವ್ ಸುದ್ರಾಲಾಂ. ಭಾಸೆಂತ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂ/ಕವಿನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿತಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಾಹೆತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಛಾಪ್ಯಾಂತೀ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಸೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಕಾದಂಬರಿ ಉಣ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ನಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಲೇಕಕಾನ್ ಖುದ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಛಾಪ್ಯಾ ಖರ್ಚ್, ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕೊನ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಭಗ್ಚೆಂ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾ. ಇತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಬರಯ್ಲಿ ತಿ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ವ ನಾ ತೋಯ್ ದುಬಾವ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತರ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ. ತರೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪತ್ರಾರ್ ದೋನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚಿಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಂ ನೈಂಗೀ ?

ತುಜಿ ನಿಮಾಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ?

‘ಮೊಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 1982 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ‘ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ’ ಕಾದಂಬರಿಯೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮೊಜಿ ‘ಲಗ್ನಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ರಾತ್’ 1984 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ರಾತ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿರಿವಂತಾಚಾ ಅಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕರಡ್ ಪ್ರತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ. ಭುರಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಪಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ’ ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ 1991 ವರ್ಸಾ 14 ಅಂಕ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ‘ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ’ ಸಾಂಕಳ್ ಕತಾ 2001 – 02 ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್’ ಪತ್ರಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ 25 ಅಂಕ್ಡ್ಯಾನಿಂ ‘ಕುಟಾಮ್’ ಪತ್ರಾರ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತುಜಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಘರ‍್ಚಾಂಚೆ ಉತ್ತೇಜನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ?

ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮರಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ತಸೆಂ ‘ಕಾಜುಲೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಬೋವ್‌ಚ್ ಖರೆ ರಿತಿರ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ‘ಅಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ತುಕಾ ವಳ್ಕಾಲೆ.’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್ ತಿಣೆ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪೂತ್ ಗ್ಲೆನಿಶ್ ಆನಿ ಗ್ಲೆಸ್ಟರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮದೆಂ ಸತತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂಚಿ, ತಾಣಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಂದನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್.


ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್

ಕಿಶೂಚೊ ಗಾಂವ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 2010 –  ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ LUNCH BREAK

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಹೆರೊಲ್ಫಿಯುಸ್, ಮಯ್ಸೂರ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ದಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ದಿರ್ವೆಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೋಸ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಆಸಾ : ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಾಂದೊ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್

ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ : ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚಿ ನವಿಚ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ :

ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ

ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ಮೊಜೊ ಆನಿ ನೋರ‍್ಮನಾಚೊ ಮೊಗಾ-ಖೆಳ್ ತಾಚಾ ಮಾಸೂಮ್ ಮತಿರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲಿಂನಾಂವ್. ರಾತ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾವಯ್ಲಿಂ ಅತರ‍್ವಣಾಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಜಾಗ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಹುನಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂನಾಂ. ನೋರ‍್ಮನಾನ್ ತಸೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಾಕಾ ’ಕಾಜಾರಾ’ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಮಾಶೆ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿಂ ದೆಕೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಆಮಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ದೂದ್ ವ ಹೆರ್ ಘರ್ ಖರ‍್ಚಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬಾಜಾರಾಕ್-ದುಖಾನಾಂಕ್-ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ತೆಂ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕರ‍್ತಾ ತಾಚೊ ಆಮಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊನಾ.

ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ – ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ – ಡೊ | ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ

ವಿಚಾರ್  ವೊಳಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್   ಸದಾಂ ಧೊಸ್ಚೊ ದೇವ್   ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ‍್ಜುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ದೊ. ನಾ.ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ: ಕೋಣ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ?

ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊ. ನಾ.ಡಿಸೋಜಾಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಫಕತ್ ‘ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಕಾ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ಚೆ ಸವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸುಲ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಹೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಚಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಓಡಿ ಹೋದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವರು’ ಲೇಖನಾಂತ್, ‘..ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ..’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್. ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ?

 ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಂತ್‌ಚ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕುಣೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ವ್ಹಾಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥೈಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ್, ಥೈಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಶಾಂತಿ ಕದ್ವಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಮಸ್ತು ಆಸಾತ್. ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್.

ಮದರ್ ತೆರಸಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತುಮ್ಕೂರ‍್ಚಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮೊಠಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಛಾಪೆ ದೆಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕ್ರೀಸ್ತ್, ಬುದ್ದ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಸಲೆ ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆ. ದೇವ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಜಾತಿಂ ವರ‍್ನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್.

[ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ]

ತುಮಿ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್‌ಯೀ ಬರಯ್ತೆತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚಾ ಬರವ್ಪಾನ್ ಚಾಳ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಸತ್ ಕಿತೆಂ?

 ಜುದಾಸ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧವರ‍್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಳಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರೀ, ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ, ಗವ್ರವ್ ದಿಲಾ, ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಭರ‍್ಸೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಗ್ತಾಗಿ?

 ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಸುಟ್ಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಚೆ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ತೆಲಾಂವ್. ಹೊಚ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಅಜೂನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್, ಸಂಗೀತ್ ನಾಕಾ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚಿಂ ಆಮಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಚಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ದೀನಾಂವ್. ‘ಅನ್‌ಭವಾಡ್ತಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಸುಂಚೆ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಇಗರ್ಜಿ ಕಾಂಪೌಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾ?

ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಅಪೇಕ್ಷುಂಚೆ ಆಮಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಚಿ ವೇಂಗ್ ಸುಖಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ತಿ ಏಕ್ ಬಂಧಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮಿ ನೆಣಾ’ಸ್ತಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾ?

 ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ, ಆಂತರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ಫಕತ್ ದೆವಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್, ಕಾಜಾರ್, ವೋಲ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಮೋರ್ನ್- ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಚ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿಚೆಂ ಬಳ್.

ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಘರ‍್ಚಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ?

 ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರ‍್ಚಾಂಚ್ಯಾ, ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಆಡ್ ವಚಾನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸುನೊ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆತಾತ್.

ತುಮ್ಚಾ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಮುಣ್, ಸೂದ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಭಜನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಮಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ್ ದಿಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ (ಕಾರ‍್ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ..) ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?

 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಬಾಮಣ್’ ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಕತಾವಸ್ತ್ ಹಿಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೈಂ ಬಾಮಣ್, ನೆಂದರ್ ಗೌಡಿ, ಸೂದ್ರ್, ಅತೀ ಸೂದ್ರ್ ತಸಲೆ ಭಿತರ‍್ಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಚೆಡುಂ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಧ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿಲೆ ಬಾಮಣ್ ಅಜೂನೀ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಶ್ಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ನಿಜಾಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿಚ್. ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಾ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಿತೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಣೆ. ಘರಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಕನ್ನಡ ಚಡ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಶಯ್ಲೆಚಿ. ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿಂ ಕನ್ನಡ ವೆಂಗ್ಲ್ಯಾ.

ನಿಮಾಣೆ, ತುಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯ್ ಬಾಸೆಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ‘ಡೊಕ್ಟರೇಟ್’ ಗವ್ರವ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ತರೀ, ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್‌ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿನಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರವ್ಯೆತೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಭಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ? ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಕ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ..’ ಅಸೆಂ ಭಗೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ?

 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್‌ಚ್. ತಿಣೆ ವೊವ್ಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಜೊಂಪಾಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್. ತರೀ, ಗೋವಿಂದ ಪೈನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ ಜಾಲಾ, ವ ನಷ್ಟ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ನಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಗ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಹಾಂವೆ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಕಿತೆಂ ಡಿಸೋಜ ತುಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಯ್? ತೆ ವಿಚಾರ‍್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಬದ್ಲಾಜೆ.

ಸಂದರ್ಶಕ್ : ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್

ಮಂದ್ರ – ಭೈರಪ್ಪ – ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಕ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆರ್,  ಬಿರ್ಲಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ರುಪಯ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಲಾಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಭೈರಪ್ಪ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ, ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಶಕ್  ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್  ಹಾಂಚೆ ನಿಶ್ಟುರ್ ವಿಚಾರ್.


ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ನೊಬೆಲ್, ಬೂಕರ್, ಗ್ಯಾನ್ ಪೀಠ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ,  ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್‌ಚ್. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆತಾನಾ. ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾನ್  ವಾಜ್ಬಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೇ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ lobby  ಕರ್ಚೆಂ  ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಂಬಾರ ಕುಶಿಕ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ‘ಪಂಪ ಸಮ್ಮಾನ್’ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರ್, ತುಂವೆಂಯ್ ಲಾಬಿ ಕೆಲ್ಲಿಯ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್, “ಹಾಂವೆ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ  ಖಬರ್ ಆಸಾ”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚಂಪಾ.! ಹಿ, ಆಮ್ಚಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚಿ ವಾಸ್ತವತಾ, ಬೋವ್‌‍ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಧರುನ್! ಮೊರೊಂದಿ, ಸೊಡ್ಯಾಂ.
ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ! ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, “ತಾಕಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನೊಜೊ!” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ! ತರೀ, ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ “ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್” ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.  ಆಜ್ , ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೊಲೊ.  ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಸಾಹು ಜೈನ್ (ಟಾಯ್ಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಸಮೂಹಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಮೂಹ್ ಕೆ.ಕೆ.ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾನ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ!  ಹೆ ದೊನೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಚಡುಣೆ ಸಾಡೆ ಸಾತ್-ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಐವಜಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಗ್ಯಾನ್ ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೃತಿ ‘ಮಂದ್ರ’  ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಹೊ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಒಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಿ.ಎ. ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಠ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಠ್ ಕರ್ಚೊ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಬಾವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಕೀ ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಣೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಶೆ‌ಯಿ ಚುಕಯ್ ನಾತ್ಲೆ , ಭಾಯ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ. ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಅನಕೃ, ತರಾಸು, ನಿರಂಜನ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್  ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ಪಿಂತುರ್ ಯೀ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೈರಪ್ಪ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತೆರ್ ’ಫೇಮಸ್’ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಮಿಂಯ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಭೈರಪ್ಪ, ಮ್ಹಜಾಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೆಶಿವರ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಕಠಿಣ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆನ್ ತಾಂಚಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಜೇವ್ನ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್. ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಇತಿಹಾಸ್, ಸಂಗೀತ್-ಭಾರತೀಯ್, ತಶೆಂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್, ಚಿತ್ರ್, ಶಿಲ್ಪ್ ಕಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ವಿಶೇಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಯಟನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್.
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಉಸ್ಕಾಯ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧಿಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಭೈರಪ್ಪಾ ಸನಾತನ್, ಮನುವಾದಿ, ಜೀವ್‌ವಿರೋಧಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿವಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಭೈರಪ್ಪ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ಸೈದ್ದಾಂತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರೀ ತಾಣೆ ವೈದಿಕ್ ಶೋಷಣಾಚೆ ವಿರೊದ್ ಬರಯ್ಜೆ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್,  ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಂಥಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಜೆಂಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವೀಸ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕತ್ತಿಯಂಚಿನ ದಾರಿ’ ಂತ್ ಬರಯ್ತಾ: “ವಾಚಕರವಾಣಿಯ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ವಾಗ್ವಾದ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ”. ವಿರೋಧಿಂ ಬರಿಂ ಭೈರಪ್ಪ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಾನಾ ತರೀ, ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ಗ್ಯಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಬರವ್ಪಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿನ್, ಭೈರಪ್ಪ ಎಕ್ಲೊ ಕಥಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲೊ ಡಿಬೇಟರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್,  ಭೈರಪ್ಪ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಅವರಣ’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ‘ಶಾಸ್ತ್ರಿ’ ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ!

 ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಮತಾಂತರ್ ಸಂಬಂಧಿ ‘ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ವಿರೋಧ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ, Eat and Drink, Pray and Pray ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭೈರಪ್ಪ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಲನಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಭೈರಪ್ಪಾಚಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಸತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ, ಅರ್ಧೆಂ ತರೀ ಆಸುಲ್ಲೆಂ-ಮತಾಂತರಾ ವಿಶಿಂ. ಹಾಂತು ಕಥೊಲಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆಧಿಂ ಮ್ಹಜಾ ವಳ್ಕಿಚಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಆತಾಂ ನ್ಯೂ ಲಾಯ್ಫ್‌ಗಿ ವ, ಪಾರ್ಥೆನಿಯಂ ಬರಿಂ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಅಗಣಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಚೆ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ! ಹಾಂಕಾ ಪೂರಾ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್‌ಚ್ Liberal ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!  ಹೆಂ ಆಸೊಂದಿ.
ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ Stun ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ! ಭೈರಪ್ಪಾನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಫಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ನಾತ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಅಪಾದನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸೊಧನಾಚೆಂ ammunition ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೆಕ್ತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಸಗ್ಳೆ underground ಗೆಲೆಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಥಿಯೊಲೊಜಿ, ಫಿಲೊಸೊಫಿ ವ ಇತಿಹಾಸ್ ತಜ್ಞ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಬಾಶೆಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕಾ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂಗಿ? ವಾ ತಿ ತಾಂಕ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾ ನಾತುಲ್ಲಿ‌ಗೀ ? ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆಮ್ಚಾ ಮಾನಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪಾ ವಿರೋಧಿ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.
ಭೈರಪ್ಪಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ “ಧರ್ಮಶ್ರೀ” ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ಮತಾಂತರ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಕಥಾನಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ” ಹಾಂವೆ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಚಿತಾ ಭಸ್ಮ್ ಗಂಗಾ ನಂಯ್ತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಆದರ್ಶ್ ತಸೊ ನಾ. ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಭಕ್ತೆಚೊ ವಿಚಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಹಿಂದೂ ದೇಶಾಕ್ ನಿಷ್ಠಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಧರ್ಮಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಮೆಕ್ಕಾ, ವ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್‌ಚ್. ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚಿ ನಿಷ್ಠಾ ಕೊಣಾ ಕುಶಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರ್ಯೆತ್! ಪುಣ್, ಎಕಾ ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕಾಕ್ ಅಸಲಿ ದುವಿಧಾ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ…’
ಭೈರಪ್ಪಾಚಿ ಬೋವ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ‘ಆವರಣ’. (ಆಟ್ರಾ ಮೊಯ್ನ್ಯಾನಿಂ ಬಾವಿಸ್ ಛಾಪೆ!) ಹಿಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಬಂಧಾಂಚೆರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿ. ಆವರಣ್, ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಮಧೆಂ ಕಂದಕ್ ಅನಿಕೀ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ದೊನೀ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ದ್ವೇಷ್ ಚಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಆವರಣ್’ ವ ‘ಧಾಂಪಣ್’ ವೋಡ್ನ್ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಾಮರಸ್ಯ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಭೈರಪ್ಪ. ಹಾಕಾ ದರಬಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ತೊ ತಾಚಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ದಿತಾ.
ಆತಾಂ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಲಾಬ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮಂದ್ರ’ ಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ತರ್ ಹಿ ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡುಣೆ 600 ಪಾನಾಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅರ್ಧೆಂ ಕುರೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನಿ ಹಿ ಕೃತಿ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ವಾಡಾವ್ಯೆತ್. ‘ಮಂದ್ರ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಸ್ವರ್ lower octave  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ಅಪ್ರತಿಮ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್‌ಗಿ ನೈತಿಕ್ ವಿಚಾರಾನಿಂ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ತಾಚಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಮಧುಮಿತಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದೊಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಾ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ,  ತಿಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀಣ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ನೃತ್ಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನೋಹರಿದಾಸಾಚಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗುರು ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮನೋಹರಿದಾಸ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಲಾಗೊನ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಕಲಾ ಆನಿ ಜಿವಿತ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್, ಕಲಾ ಆನಿ ನೈತಿಕತಾ, ಕಲಾ ಕಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, art for art sake ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಭೈರಪ್ಪ ನದರ್ ಮಾರ್ತಾ.
ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಭೈರಪ್ಪಾಕ್ ರಗ್ತಗತ್ ಆಸಾ.. ತಾಚಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಹಿಂಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಚೆಂ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್, ತಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿನಿಂ ಇತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುನರ್‌ಛಾಪೆ ದೆಕ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಚ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ,  ಹಾಸನ್.

ನತಾಲಾಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್

ನತಾಲಾಂಚಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಾ ರಿವಾಜಿಕ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆಗಾಂ ರಾಯಾಂನಿ ಅರ‍್ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್‌ಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನತಾಲಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ ಬೋವ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, O Henry ಚಿ The Gift of Magi  ಕಾಣಿ ಅಜೂನೀ ಬೋವ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾನಿಂ ತರ‍್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತಿ ಜಾಲ್ಯಾ‌ಸ್ತೆಲಿ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಮಜೆಂಯ್ ಏಕ್ ತರ‍್ಜಣ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಜಾ ತರ‍್ಜಣಾಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

 

ಜಿಮ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ತರ‍್ನೆಂ ಜೊಡೆಂ (ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಫಕತ್ ಬಾವಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ!). ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮೋಗ್‌ಚ್ ತಸೊ. ಮೋಗ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್, ಮೊಗಾ ಮುಕಾರ್ (ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಸೈತ್) ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತರ್ನಾಟ್ಪೊಣಾಚೊ ಮುಗ್ಧ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ‍್ತಾ. ಕಸಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ತ್ಯಾಗಾಕೀ ತಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಅಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕಾಂನಿಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಕಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್, ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿರ‍್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ . . . ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಷಾದ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಒ ಹೆನ್ರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಸಿಡ್ನಿ ವಿಲಿಯಂ ಪೋರ್ಟರ್ (೧೮೬೨), ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ಯೆಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ವ್ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಡ್ನಿನ್ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಭವಿಶಾ ಲಾಗೊನ್ ಜಯ್ಲಾಂತೂನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಒ ಹೆನ್ರಿ ನಾಂವಾನ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ೬೦೦ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಲಿಕ್ಲೆಲೊ ಒ ಹೆನ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಛಾನಕ್ ಘುಂವ್ಣೆಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

– ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್, ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸ್. ಬಸ್, ಇತ್ಲೆಚ್. ಹಾಂತು ಸಾಟ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾ ಎಕಾ ಪೆನ್ನಿ ಲೆಕಾನ್! ಹಾಂತು ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವ, ದೋನ್ ಪೆನ್ನಿ ದುಕಾನ್ದಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ, ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಲಗ್ಗಿಂ ಆನಿ ಕಸಾಯ್‌ಗಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೆಳಾಚೊ ವೇಳ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಉರಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಲಜೆನ್ ಪೊಲೆ ಆತಾಂಯ್ ತಾಂಬ್ಶೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಸಿರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಜ್ಲೆ. ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್, ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾಂ. ಆನಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ದೀಸ್.
ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಗಳೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಶಿಬ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ ನಾ, ಡೆಲ್ಲಾಕ್. ತೆಂ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಕೆದ್ನಾ ದೂಕ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಸೊ. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ, ದೂಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಚಡ್!
ಘರ್ಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನೆನ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಶೆಂಚ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಯೆತ್? ಡೆಲ್ಲಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಕಾಂ ಪುಸಿತ್ತ್ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ಎಕೊಡಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫರ‍್ನಿಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲೆಟ್ ತಾಚೆಂ!
ಸಕಯ್ಲ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಉಪೆಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚೊ ಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ! ಲೆಟರ್ ಬೊಕ್ಸಾ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ವಾಜಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಲಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ವೊಣ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಥೈಂಚ್, ‘ಮಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಯಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಕ್ಷರಾಂ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾಂವಾಚೊ ಬೋರ‍್ಡ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬೋರ್ಡಾಚಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ತೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ತೊ ಉಜಳ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರಾಂಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀಪುಣ್, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಕೊನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಾ, ಯಾನೆ ಮಿಸೆಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಯಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ‘ಜಿಮ್ ಡಿಯರ್!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಊಬ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.
ರಡೊನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಸಾರಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾ’ರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಏಕ್ ಗೊಬ್ರಾಳೆಂ ಮಾಜಾರ್ ಎಕಾ ಚುನೊ ಧುವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಪಾಂವ್ಡಾಚೆರ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ನತಾಲಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಸಬಾರ್ ಮೊಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉರವ್ಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಶಿಂ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಜಿಮ್ಮ್, ಆಪ್ಲೊ ಜಿಮ್ಮ್! ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ಅಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್, ಜಿ ಸುಂದರ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಾಚೆಂ ಭರ್ಮ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಹರ್ ವಗ್ತಾ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಚೆ ತಸಲಿ.
ಘರ‍್ಚಾ ಜನೆಲಾಂ ಮಧೆಂ ವೊಣ್ತಿಚೆರ್ ಥೈಂ, ಥೈಂ ಲೇಪ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂತುನ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುರ್ಪಾಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆಂ.
ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತೆಂ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಗೊಮ್ಟೆ ವಯ್ರ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಶೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ.
ದಿಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದೋನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ತಾಂಕಾ ಖೂಬ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಏಕ್, ಜಿಮ್ಮಿಚೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವೋಚ್. ತೆಂ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಆಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಾಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಕೆಸಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಎಕಾದವೆಳಾ ಶೀಬಾಚಿ ರಾಣಿ ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಹರ್ ದೀಸ್ ತಿಕಾ ಪೊಟಾ ಜಾಳ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರೀ ಡೆಲ್ಲಾ ಮಾತೆಂ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೇಸ್ ಸುಕಯ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?! ಎಕಾದವೆಳಾ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಸೊಲೊಮೊನ್ ರಾಯ್ ಸದಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೊ, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವೋಚ್ ರಾಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ವೊರಾಂ ಪಳೆತೊ ಆನಿ ರಾಯಾಕ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಕಾಳೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ‍್ತೊ!
ಡೆಲ್ಲಾನ್ ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಶೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್, ಝಗ್ಮಗ್ಚಿ ಕೆಸಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಧರ್ಯಾಚಾ ತಡಿರ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಚಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ಬರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚಾ ಧೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ. ಕೆಸಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಬರಿಂ ಡೆಲ್ಲಾಚೆರ್ ತೆ ಸೊಬ್ತಾಲೆ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತೆ ವಿಂಚುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂಟ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಿಚಾ ಪೊಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳೊನ್ ಝರ್ಕಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಜಿರ‍್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಾಚಿ ಮತ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ತಿಣೆ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಭಾವನಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲಿಂ.

ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೊ ಪರ್ನೊ ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಆರ್ಸ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಬರಿಂ ಘುಂವೊನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಾಳ್ಳೆಂ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಜಳ್ತಾಲೊ.

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಶೀದಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಚಾ ಕೆಸಾಂಚಾ ದುಕಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಖರ್ಶೆತ್ತ್ ದಾಟ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಚಾ ಕೌಂಟರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಉಭಿ ಜಾಲೆಂ.

 “ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಯ್ಗಿ?” ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

 “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಕೇಸ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾಂ.” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆಂಡೊ ಸುಟವ್ನ್ ಮದಾಮ್ ಸೊಪ್ರೊನಿಕ್ ದಾಕಾಯ್ಲೊ.
“ವೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರಾಂ.” ಮದಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

 “ಜಾಯ್ತ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ದೀ.” ಡೆಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಡೆಲ್ಲಾಚಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಕಶಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ? ತಾಕಾ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಜಿಮ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ವೊಮ್ತಿ ಉದಾರಿ ಕರಿನಾತ್ಲಿ ಅಂಗಡ್ ನಾ!

ತಾಣೆ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ನಿಮಾಣೆ ತರೀ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತು ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಉರ‍್ಲೊ ನಾ. ತಿ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟಿನಂ ಲೋಹಾಚಿ ಸರಳ್ ಸುಂದರ್ ಪೊಕೆಟ್‌ವಾಚಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಕಸಲಿಚ್ ಕೃತಕತಾ ನಾಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಚೇಯ್ನಿಚೆಂ ಮೌಲ್ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳತೆನ್ಂಚ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಮ್ಮಿಚಾ ವೊಚಾಕ್ ತಿ ಚೇಯ್ನ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ತಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜಿಮ್ಮಿಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ತಿ ಲಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಸಾದೆಂ, ಪುಣ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಖುಷೇನ್ ಎಕ್ಕೀಸ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್, ಫಕತ್ ಆಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾ ಸವೆಂ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಿಮ್ಮಿನ್ ಆನಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವೋಚ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ತರೀ, ತಾಚಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿಮ್ಮಿ  ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ!

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಡೆಲ್ಲಾಚೊ ಜೋಶ್ ಥೊಡೊ ದೆಂವೊನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ತೆಂ ಕೇಸ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ‍್ಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ‍್ಲರಾನಿಂ ಭರೊನ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಪೊಕ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

 ‘ಯ್ಯಾ ವೇಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಮ್ಮಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೆಂ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ!’ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆ. ‘ಏಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಅಯ್ಶಿಂ ಸಾತ್ ಸೆಂಟ್ಸಾನಿ ಆಪ್ಣೆ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತೆಂ?’ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ತಾಣೆ ಕೊಫಿ ಕೆಲಿ. ಸ್ಟವಾಚೆರ್ ಕಾಯ್ಲ್ ಚಡಯ್ಲಿ. ಜಿಮ್ಮ್ ಭಿತೆರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ತಿ ಚೊಪ್ಸ್ ಬಾಜುಂಕ್ ತಾಪೊನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಜಿಮ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಚೇಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಧವರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ಸರ‍್ಚಾ ದಾರಾ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡೊಸಾಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಡೆಲ್ಲ್ಯಾ ದವ್ಶೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ: ‘ಸೊಮ್ಯಾ, ಜಿಮ್ಮಿಕ್ ಆಜ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ಕರ್..’

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜಿವಾನ್ ತೊ ಬಾರಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಬಾವಾನ್ ಗಂಭೀರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಭಿರ‍್ಮತ್ ತಾಚಿ. ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್ ಬಾವಿಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ  ತರೀ ಅನ್ಬೊಗಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಓವರ್‌ಕೋಟಾಚಿ ಗರಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಲುಂವಾಚಿಂ.
ಜಿಮ್ಮಿ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಎಕಾ ಕಿಣಾಕ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಶಿಕಾರಿ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಬರಿಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಡೆಲ್ಲಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಜಿಮ್ಮಾಚಾ ನದ್ರೆಂತ್ ರಾಗ್, ಅಜ್ಯಾಪ್. ಅಕ್ಲಾಸ್.. ಕಸಲೊಚ್ ಭಾವ್ ತಾಣೆ ದೆಕ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮುನ್ಯಾನ್. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಎದೊಳ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.
ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಜಿಮ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.
“ಜಿಮ್ಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್! ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಪಳೆನಾಕಾ! ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪುನ್ ವ್ಹಿಕ್ಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಕೀ, ತುಕಾ ಏಕ್ ನತಾಲಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ನಾತ್ಲೊ, ಕೆಸಾಂಚೆ ಸೊಡ್, ತುಂ ತಶೆಂ ಪಳೆನಾಕಾ! ತೆ ಪರ್ತುನ್ ವ್ಹಾಡ್ತೆಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ತುಂ ಪಿಕಿರ್ ಕರುನಾಕಾಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ತುರಂತ್ ವ್ಹಾಡ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಾಗ್ ಜಿಮ್ಮ್! ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!”

“ತುಂವೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆಯ್?” ಜಿಮ್ಮ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ ಬರಿಂ.
“ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ವಿಕ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಾ ಕೆಸಾಂ ಬಗರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಾಂಯ್‌ಗಿ ಜಿಮ್?” ಡೆಲ್ಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.
ಜಿಮ್ಮ್ ಅಜೂನೀ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಮನೋಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.
“ತುಜೆ ಕೇಸ್ ಕಾಪ್ಲೆಯ್?’ ತಾಣೆ ಭಂವ್ತಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ತುಂವೆ ಭಂವ್ತಿ ಸೊದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಹಾಂವೆ ತೆ ವಿಕ್ಲೆ. ಆಜ್ ನಾತಾಲಾಂಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಿಮ್! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆ ತೆ ವಿಕ್ಲೆ. ಹಠ್ ಧರ‍್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ತರೀ ಮೆಜ್ಯೆತೆ ಕೊಣ್ಣಾ? ಪುಣ್, ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಚಾನೀ ಮಾಪುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಆತಾಂ, ಚೊಪ್ಸ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಘಾಲುಂಗಿ ಜಿಮ್ಮ್?”
ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಂಯಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ವ, ವರ್ಸಾಕ್ ಧಾ ಲಾಕ್ ಡೊಲ್ಲರ್. ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ?
ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಓವರ್‌ಕೋಟಾಚಾ ಪೊಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೆಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಉಡಯ್ಲಿ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕೆಸಾಂವಿಣೆ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ತುಂ ತಿ ಪೆಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಶಿ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಸಯ್ರ್-ಭಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.”
ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಚುರುಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪೆಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಖುಷೆಚಿ ಬೋಬ್ ಉಟ್ಲಿ, ತಶೆಂಚ್, ಪಾಟಾಪಾಟ್ ವಿಳಾಪ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಘರ್ಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಉಗ್ತ್ಯಾ ಪೆಕೆಟ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾಳ್ಚಾ ದಾಂತೊಣಿಂಚೆ ಸೆಟ್ಟ್, ಜೆಂ ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜಿಮ್ಮಾಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾನಿಂ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೆಟ್ಟ್ ತೆಂ. ಕಾಸ್ವಾಚಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ಸುಂದರ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಪ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕೆಸಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ದಾಂತೊಣಿಂಚೆ ಸೆಟ್ಟ್. ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ತ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಸಪಾಣ್ ಆಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಕೇಸ್ ನಾಂತ್!

ಡೆಲ್ಲಾನ್ ದಾಂತೊಣಿಂಕ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ನಿಸ್ತೇಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ:
“ಜಿಮ್ಮ್, ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ವ್ಹಾಡ್ತಾತ್!”
ತೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಬಂದ್ ಹಾತಾಂತೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಿಮ್ಮಾನ್ ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಶಿಂ ಗುಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಡೆಲ್ಲಾನ್ ಮೂಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಡೆಲ್ಲಾಚಾ ಖತ್ಕತ್ಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚಾ ಊಭೆಕ್ ಮಂದ್ ಉಜಳ್ಚೆಂ ಪ್ಲೆಟಿನಂ ಲೋಹ್‌ಯೀ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಿಮ್? ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಂವ್ಲಿ ಜಣಾಂಯ್? ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಂವೆ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ವೋಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ ತುಜೆಂ ವೋಚ್. ತಾಚೆರ್ ಹಿ ಚೇಯ್ನ್ ಕಶಿ ಸಜ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”
ಜಿಮ್ಮ್ ಸೋಫಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ತೊ ಡೆಲ್ಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಡೆಲ್ಲಾ ಮೊಗಾ! ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತರೀ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ನತಾಲಾಂ ಕಾಣಿಕೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಧವರ‍್ಯಾಂ. ತ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ತ್ಯೊ ವಾಪಾರ‍್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂತ್! ತುಕಾ ದಾಂತೊಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ವೋಚ್ ವಿಕ್ಲೆಂ! ಮೊರೊಂದಿ. ತುಂ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಚೋಪ್ಸ್ ಚಡಯ್!”

[ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ , ಹಾಸನ್ ]

Don\'t COPY....Please Share !