ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್. ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್(1999), ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ(2004), ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ(2006) - ತಾಚೆ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ. ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ(2002), ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ (2016) - ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್. 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ ಕಾಣ್‍ಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ರ‍ಿಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಣಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕನ್ನಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿ – ಚಿನ್ನಾ ಕಾಸರಗೋಡು

[ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ , ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾ , ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ನೆ ಸ ಜಾತಾತ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ನಾಂತ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಲಾಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ದುಡು ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೇ ಆಸಾ. ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದ್ಲೆಂ …

Read More »

ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ? – ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ರೂವಾರಿ  ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಪ್ರಿಂಟಾನಿಯಾ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಸೊಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ – ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ

1964 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರುನ್ , ಚಡುಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  48 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ,  ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ , ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರವ್ನ್  ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ , ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ  ಸಾಹಿತೀಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಟೇ ಆಸಾ – ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್  ದಿಂವ್ಚೊ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಾವ್ಜೋ ಹಾಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಟಿ ವಿ ರಮಣ್ ಪೈ ಕನ್ವೆಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕುವೆಂಪು ಭಾಶಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ …

Read More »

ಲಾಯಿಕ್ ನ್ಹಯ್ , ನಾಲಾಯೆಕ್ ತುಮಿ – ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಮಾರ್ಟಿಸ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್  ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪತ್ರ್ ಕಾರ್ , ವಿ ಟಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್  ಪಾಕ್ಶಿಕ್ ಪತ್ರ್  ದಲಿತ್ ವೊಯ್ಸ್ – ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸುವಾಳೊ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಅಂಕಣ್ ಬರವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡೊ. ಸಾವಿತ್ರಿ  ಕೆ ,  ಮಾಲ್ಘಡೊ ವಕೀಲ್ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಒ , ಉಡುಪಿ , ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಾ. …

Read More »

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದಿಯಾ,ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚಾರ್ನಾಕಾತ್ – ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡ್ಕರ್

ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 29, 30 ಆನಿ ಮಾಯ್ 01 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಚ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಘಡಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೆಂ ವಿಸಾವೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಲ್ಘಡಿ ಲೇಕಕಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಹಿಣೆಂ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪದ್ವೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ …

Read More »

ಉಜ್ವಾಡು – ಅನಾಥ್‍ಪಣಾಚಿ ಕಾಣಿ !

45 ಲಾಕ್ ಖರ್ಚುನ್ 85  ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಯ್ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಉಮಾಶ್ರೀ ,  ಶಿವಧ್ವಜ್, ನೀತು ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಯ್, ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಧರ್ನ್, ವಿ ಮನೋಹರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫಕತ್  ಶೆಂಭೊರ್ ದಿಸಾಂನಿ  ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಪಾದನ್ ಸಂಪವ್ನ್  ಏಕ್‍ಯೀ ಕಟ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ U ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ, 35 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಎಸ್‍ಬಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ …

Read More »

ಎಕಾ ಪೆಂಟೆಚಿ ಕಾಣಿ

ಸುಣಿಂ  ಫಕತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂದಿ ಆಮಾಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಾಟ್ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಗಂಬೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮತೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್  ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್  ಬೊಸ್ಕ್ಯಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಸದಾಂ ಸೊರ‍್ಯಾದುಕಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕಾರ್‌ಭೆಟ್ರೆಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವೊನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿ‌ಎಫೆಲ್ ಬಲ್ಬ್  ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾಕ್ಚಿಂ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಚಿಂ  ಕಾಟ್‌ಸುಣಿಂ  …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !