ಇಜಿದೊರ್ ದಾಂತೆಸ್

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪುಣ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಪಿ, ಇಸಿದೊರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಆಸಾ. ಗೊಂಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಥಂಯ್ ತೊ ಅಜುನ್ ರೆವ್ಡುನ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜಳ್ಟಾ. ಪುಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಸ್ಥಾಪುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸತತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪಿ ಲಜ್ಪಿ ಅಬಿಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ತಿಯಾತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಕಪ್ಶಿ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾಶಾ ತಿಯಾತ್ರುಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಕೆಲಾಂ.ಪುಣ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ಸೈಕ್ಲೊಸ್ಟಾಯ್ಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾತೊಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. ರೊಮಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಪುಣೆ ಗೋವನ್ಸ್ ಸೋಶಿಅಯಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಚೊ ಸಚಿವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲಚಿತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಿಂತ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಘಾತ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಾಬಾರ್ ತಸ್ರಿಪಾಂ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಕಿಪೆಡಿಯಾ ಘಡುಂಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣ್ ವರ್ಟರ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ - ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಸಂಸ್ಥೆಂಕ್ ತಾಣೆ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಬರವ್ಪಾಂ ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಿಂತ್ ಆನಿ ಮರಾಠಿಂತುಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ವಜ್ರಾಂ, ಕಂಕ್ಣಿ ಚಲ್ ಚಿತ್ರಾಂ (ರೊಮಿ, ದೆವ್ ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್), ಉತರ್ ಸೊಧ್, ಎಸ್ಪಿ ಮಾಂಯ್ ಪರತ್ ಶಿರ್ಕಲಿ, ಫುಲುಸಾಚಿ ಹುಶಾರ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮೊಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಡಿಕ್ಶನರಿ (ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್) ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ.

ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಜಾದೂಗಾರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಮೆಯಾಚಾ 3 ವೆರ್ 1919, ಕುಡ್‌ಚಡ್ಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ಯ್‌ವಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಗ್ನೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ದಿಯೊಗ್‌ಬಾಬ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಚೆ ಉದೆಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ರೆಬೆಕ್ ಆನಿ ಟ್ರಂಪೆಟಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಸಬ್ ಮೆಳೊವ್ಪಾಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !