ಐವನ್, ಮಿಯಾರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ - ದೀಪ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾ| ಐವನ್ ಸೊಜ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ದೆಣ್ಯಾವೊಂತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್. 2010 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಭಾರತೀಯ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತಿರ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಶೆತ್. ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಶೇಕ ಜಾತಾನಾ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಹಾಂಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾಂಯ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆರ್ಸೊ 2014 ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನಾಂ, ಕವಿತಾ ತೆ ಬರವ್ನ್ ಚ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಳಿಂನಿ ತಾಂಚಿ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ, ಐವನ್, ಮಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಮೊರ್ಚೆಂ?

‘ವಯ್ಜ್ ಘಾಯ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಯಾಂ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕಾಮುಸಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೊ ಡಾ| ರಿಯೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್. ದೆವಾಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜತನ್ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಖರ್ಗ್- ಕೋವಿಡ್-19, ಎಕ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಕಶಿ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಪೋಲಿಯೊಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಜೊನಾಸ್ ಸಲ್ಕ್ ಉಚಾರ್ತಾ, “ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟ್, ಕಿಡೆ-ಜಂತು ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್, ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪ್ತಲೆಂ. ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ”

Read More »

ಜುದಾಸಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ…!

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಕೊಣೀ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಾಂತ್. ತಿ ಫುಲಾಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಘೆತಾ. ಜೆಜುಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಕ್‍ಯೀ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಂನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಲಿಪೊನ್ ಉರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಜುದಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಚ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ …

Read More »

ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ – ಅಸಲೊ ಪಾಪಾ ನಾ ದುಸ್ರೊ !

ವಿಸಾವೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ “Catholic Daily” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರಾನ್ “ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾಚೊ/ಚಿ ಮಹಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಕೋಣ್?” ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ 23,456 ಜಣಾಂನಿ ಮತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಚೊವ್ಗ್ ಜಣಾಂ ಚಡಿತ್ ಮತಾಂನಿ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ, ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೊ ಆನಿ ಪುಲ್ಟನ್ ಜೆ. ಶೀನ್. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ …

Read More »

ಶಿರೊತಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪುಣೆಚ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠಾಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸನದೆ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ತೇ ಆಸ್ಚೊ ಮಾ| ಐವನ್ ಸೊಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖೆಂಳ್ಬ್ಯಾ ಶಿರೊತಿ ಕಡ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ರುಪಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಅಶಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !