ಜಾನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ

mm
ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೊನೀ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಜಾನ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕ್. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಕವಿ, ಪ್ರಬಂದ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಪಂಜು, ಅವದಿ ಹಾಂತು ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ತಶೆಂ ಫೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆನಿ ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ಪಾನಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ.

ಸಾಂಕಳ್

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್, ವಯ್ರ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಜುಳುಜುಳು ಕರ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ ಉದಕ್ ಆನಿ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡ್ – ತೀಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಫಾತರ್… ಥೊಡೆ ಬೋವ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ನಿಸ್ರೊಂಚೆ… ಆಜ್ ಹಿ ಝರ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಥಂಡಾಯೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಥಂಡಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಭಿತರ್ ರೆಂವೊಡ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಕಾಂತ್ …

Read More »

ದುಕಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ವಿಚಾರಾಚೆ ಅತ್ಮೆ ಮೊಡ್ಯಾಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ, ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ. ಕೋಣ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ? ತೇಂಯ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ನೆಗಾರುನ್ ? ಮೂಟ್ ಬಿಗ್ದುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ? ವೆವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ? ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕಿ ಕೀ ತೊ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ದೆಕುನ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಅಸಲಿಂ ಮರ್ಣಾಂ …

Read More »

ಜಿಹಾದಿಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್

ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಸಂಮೇಳಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಕವಿತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೋಯ್ ಬರಯ್ತಾ. ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ನವ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜೋನಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಥಾ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾದಣ್ಸಣ್ ಆನಿ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಸತಾಚೆ ಭಂವ್ತಣಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾತ್. ಕಿಟಾಳಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !