ಜೈಸನ್. ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಜೈಸನ್. ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್ ಜೈಸನ್. ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್ ಜೈಸನ್ ಜೆ ಸಿಕ್ವೇರ, ಗಾಂವಾನ್ ಗುರ್ಪುರ್-ಚೊ. ಹಾಲಿಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ(ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್) ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, FM ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾನಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತೆಂಕ್ ಆನಿಂ ವಾಚನಾಕ್ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂಯ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಎಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲದ್ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲಾ.

ಭಕ್ತ್

ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಾಳಾಂಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ತಶಿ ನ್ಹಯ್. ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಪಾಳಾಂಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆ ಕವಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ನದ್ರೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಪಯ್ಕಿ ಜೈಸನ್ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಝಳ್ಕತಾ. ಹ್ಯಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ. ದಿವ್ಳಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ವ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಶೆತಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ರಯ್ತ್ …

Read More »

ತೆ ದೀಸ್ ಹೆ ದೀಸ್

ಆದಿಂ ಗಿಮ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸಲಿ ಖುಶಿ! ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಅಸ್ತಾಲೊ. ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚ್ಹಾ ಕಾಪಿ ಯಾ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಸೆವುನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ತರೀ ಪುಟ್ಟಾ, ಚಿನ್ನು, ಅಪ್ಪು, ಅಚ್ಚಾ …

Read More »

ಪಾವಾನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಸಮಾದಾನಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ “ಪಾವನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ” ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. ಖಂಯ್ ತರೀ ಊಬ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಿಣಾನ್ ಖಬ್ರೆಂಚೊಚ್ ಉಜೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹೊ ಕವಿ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆತ್; ಜಸೊ, ಮಾರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !