ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

retro
ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. 2009 - 10 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, 2012 - 13 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಯುವತಾರೆ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ’ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್’ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಹೆಂ ನಾತೆಂ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆಂ

ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ತರೀ ನಾಚ್ಪಾಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಅಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಥೊಡೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ರಿಜೆನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ನಾರಾವಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾರಾವಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಮಾ| ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಪ್ತಾರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂನಿ ಅಬ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆಶೆಂ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡಿಂ ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಅಜೂನ್ ಜಿವ್ಯೊ ಅಸಾತ್.

Read More »

ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ – ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ

ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಏಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರೋಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್.  ಹಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅತ್ಮೊ ಆತಾಂ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ತಿಣೆ ದಾಕಯ್ಲಿ, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಲಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜಾಲಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾರ್  ಜಾಲಿ, ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ!

Read More »

ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆ

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬಾನ್ 5000 ವಯ್ರ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ  ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಬೊಂದೆಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯುಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್, ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಾಕ್ ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್, ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂ ವೆಳಾರೀ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

Read More »

ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ಶಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಜೋರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ 'ಎಕಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾರೆ?' ಮ್ಹಣ್, ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ - 'ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಎಕಾ ಶಿತಾಕೀ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ' ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ 'ಓ ಷಿಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಕಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್!

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !