Trending Now

ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್

mm
ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಜೀವನ್ ಲೋಬೊ ರೋಶನಿ ನಿಲಯಚೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪದ್ವೆದಾರ್. 2009 - 10 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, 2012 - 13 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್, ಯುವತಾರೆ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಆರ್ಸೊ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಕವಿತಾ. ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ’ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್’ ದೈವಿಕ್ ಅಮೃತ್ ಪತ್ರಾರ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಸೆವೆಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ – ಸ್ನೇಹಾಲಯ

ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯಜೆ, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬ್.  ಪುಣ್ ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿಯೊ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ದಿಶಾ ಚುಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿ ಪಳೆತಾನಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಮತಿಚೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಚುಕಲ್ಲೆ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !