ಜೊಮೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಒಮನ್ ದೆಶಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೋನ್ ಕೊರೆಯಾ, ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್ಚೊ. ಜೊಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಾವ್ಯಾಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್- ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜೊಮೆಲಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಭೊಂವಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯ್ ಜರೂರ್ ಝಳ್ಕತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಧುಳ್

ಧುಳ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ವಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಧುಳಿಚಿ ಅಗಾದತಾ ವಿಶೇಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೌರವ್ಯೂಹ್, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಂಮುಕಾರ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್‌ ಚ್ ಎಕಾ ಧುಳಿಕಣಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧುಳಿಕಣಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ? ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತೊ ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧುಳಿಕ್ ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಕಾಂಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ …

Read More »

ವ್ಯಾಪಾರ್

ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಕುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಹಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವಸಾರ್ಕೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ತರಾಚಿಂ ಪ್ರತಿಮಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್, ಅಕಾಂತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಿಂ ಕವಿತಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಭೊಂವಾರ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಜೊಮೆಲಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !