ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

mm
ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ, ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೊವಿನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2019) ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅದ್ಯಕ್ಷ್. ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ v/s ಕೊರೊನಾ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಭುಕೆನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂಧಡೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆವಲಂಭಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ.

Read More »

ಧುಂಪಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಧುಂಪ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಪದ್ವೆಚೊ. ಬೋವ್‌ಶಾ ದೇವ್ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ದುಂಪಯ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ದುಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧುಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ದೊನೀ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ನಾಣವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !