Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣ್

mm
ಕಿರಣ್ , ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣ್ ಮೊರಾಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ವಗ್ಗ, ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳೊ ಸಾಂದೊ / ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತೋ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯ್ತಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ವಾವ್ರಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ವರ್ದೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾ. ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ.

ಕಣ್ಕೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್

ತರುಣ್ ಕವಿ ಕಿರಣಾನ್ 2021  ಚಾಲು ವರ್ಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಣ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ‍್ತಾ, ಮನ್ ಕಾವ್ಜೆತಾ.  2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಏಕ್ ಮುಕೆಲಿ' ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ಲೇಗ್ ವಾ ದುಕೊಳ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚಿ ದೆಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 2014 ವರ್ಸಾಚಿಂ 'ಕಣ್ಕೆ ಫುಲಾಂ' ಅನ್ವಾರಾವಿಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿಂ 'ಕಣ್ಕೆಫುಲಾಂ'ಯ್ ಅನ್ವಾರಾವೀಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ 'ಬರೆ ದೀಸ್' ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

Read More »

ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ’ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ದೇವ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಹಾವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. "ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ . . . ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಂಯ್." ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಮತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ.

Read More »

ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಲಾಂ

ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆತಾಂ ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತೀ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಮದಾನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಕಶೆಂ ಆತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂಗೀ, ತಶೆಂ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ನಿಬಾನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತೀ ಕೋಣ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವೆಚೆಂ ಕಿಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಸೊಪೆಂ - ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂನಿ ರಮಾದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಕಶೆಂ ರಮಾದಾನಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆ, ಚಡುಣೆ ತಸಲೆಚ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಲೊಕ್‌‍ಡಾವ್ನಾಂತೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ಬಂದ್ ಸಡಿಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ದೇವ್‌ಯೀ ಭುಕೆನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಾಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಮಿಥುನ್ ರೈ ತಸಲೊ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ?

ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ರಾಷ್ಟೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೊ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಕ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಜಿಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಅಭಿವ್ರದ್ದೆಕ್, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯ್ ಪ್ರವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಘಡಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.

Read More »

’ಕೊಂಕಣಿವುಡ್’ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ’ ಟಚ್‍ವುಡ್’

ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿತ್ರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾಚೊ …

Read More »

ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಪಿಎಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಯುಎಇಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 34 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಛಪ್ಪನ್ ಇಂಚ್ ಛಾತಿ ಕಾ ಪಿಎಂ ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುಎಇಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ …

Read More »