Trending Now

ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

retro
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ’ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ’ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ’ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆ, ತಿನ್ಶ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಯೆಂಮ್ಕೊಂಡಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ 1986 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್’ ಹಾಂಚೆಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ’ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್‌, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬಾಷೆಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಸಂಘಟಕ್, ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಲವ್ಪಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ MCCP ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ’ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾಚೊ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಯ್ ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊಯ್ ನಯ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಯಾ ಪ್ರೆರಣಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್  ಏಕ್ ಸಾದೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಧರ್ಮಾಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಅದ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್, ಗಾಂಧಿವಾದ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.  ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದೆಂ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಪಪ್ಪಾಚಿ ತೊಪಿ

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಡ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್, ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂದಿತೊಪಿಯೆಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ - ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೊಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸತಾಚೊ ಮೂಳ್‌ವಾದಿ ಪಪ್ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್  'ಪೂತ್' ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ. ಗಾಂದಿ ತೊಪಿಯೆಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಪಿಯೆಂತ್ ಗಾಂದಿನ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಂಗಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಹಪ್ತೊ ಸುರು ಜಾತಾ, ಸೊಮಾರ್ ತೆ ಸನ್ವಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ.

Read More »

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ  ಶಿಕಾಪ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್.  ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ತೀನ್ ಮುಟಿ ಮಾತಿ

“ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಲೊ.” – ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಗಾವಾರ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಬಾಪೊಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಕುಟಾಮ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್…” ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. “ಮೆಲ್ಲೊ ತೊ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ… ಪುಣ್, ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಪುಂಜವ್ನ್ …

Read More »

ಏಕ್ ಕೂಡ್; ದೋನ್ ಸ್ವಾಸ್

ದುಡ್ವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಹಿ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ. ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಅವ್ಗುಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. ಆನಿ ಆಜ್, ತೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಘಡಿ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್,

Read More »

ಆಶೆಚೊ ಆಕಾಸ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರುಕ್ಕು ಬೈದೆದಿ ಥಂಯ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ ಚ್ ಏಕ್ ಆಶಾ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ರಿತೇಶಾಕ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಡಿಯಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಡ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊರ‍್ಯಾ – ಸುರೆಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ ಪಣಾಂತ್ಲೆ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ. ಪುತಾಚೆಂ, ರೊಹಿತಾಚೆಂ – ಮಾಲತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಾಂಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ …

Read More »

ಅನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ

ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮೆಲಿಟಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿಂ ಆಜ್‍ಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ಆತಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ… “ಮ್ಹಜಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ? ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್‍ಯ್ ತಸೊಚ್ಚ್… ಪಳೆಯಾ… ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಣದಿಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದೊವೊ ವಟ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ… ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ‍್ತಿಚ್ಚ್ …….ಹಾಂವ್….ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಬರಿಂ ಮ್ಹಣಾನಾ…. ಪುಣ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ…. …

Read More »

ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ …

ಆಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸನದ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಸಲೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಫಕತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಉತರ‍್ ‍ಲ್ಲೊ ತರ‍್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ …

Read More »

ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕರ್ನಿ

ಕಾತಿಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಕಾರ್ ದಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಬರ‍್‌ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್… ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ನಿಯೊನಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ದಿವೆ ಕಾಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಟಾಯೆನ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾಲೆ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ರಾಜ್‍ರಸ್ತೊ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಿತೊಚ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !