ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ’ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 1962 ಜುಲಾಯ್ 8 ವೆರ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಆನಿ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉದ್ಯಮ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸನದ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ 1992 ವ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ಜಿವಿತ್, ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಹ - ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ’ ಜಾಗೆ ಕವಿ’ ಪಂಗಡ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೊ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೋ ಎಕ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ 125 ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಆಟ್ ಕವಿಂಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ನಾಂವಾಚಿ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಹೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ’ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ - ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೊಗಾಪೆಳೊ, ಫಿಂತಾಂ, ವಾಟ್, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಶಬ್ದುಲಿಂ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ’ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ’ ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್ ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ - ಗೀತ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ - ಹ್ಯೊ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ದಿಣಿ ದಿಣಿ - ತಾಣೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಡಿಯೊ ಆಲ್ಬಮ್. ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ - ಪುರಸ್ಕಾರ್ : 1989 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಗಾಪೆಳೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೊಂಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗಿ ಬಿಂಬ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಪತಿಣ್ ಎವ್ರೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಂಗಿ ಇಜಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಜೊಶುವಾ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ನಾಚ್ಪಿ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ.

ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್

ಆಮಿ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಪ್ಸಾಚೆಂ, ರಸ್ಮಾಚೆಂ, ಲೊಕ್ರಿಚೆಂ ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ವಸ್ತುರಾಕ್ ವಿಸ್ತುದ್, ವಿಸ್ತಿದ್, ಆಂಗ್ವಲೆಂ, ಕಪ್ಡೆ, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅಶೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ವಸ್ತುರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ ದಿತಾ. ರಾನಾಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ಕಾಂಟೆ ತೊಪನಾಶೆಂ, ಫಾಂಟೆ ಆಂಗ್ ಝೆಂಜ್ರಯ್ನಾಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾ. …

Read More »

ಜಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜಳ್ಕೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಯಾ ಜಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜೀವಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್. ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಜಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವ್ ಜಳ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನುಸ್ತೆಂ ಯಾ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಮಾಶೆ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಪರಾತ್ (dish) ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ …

Read More »

ಮಾಡಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಮಾಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ. ಮಾಡ್, ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ನಾಂತ್. ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಮಾಡ್, ಝಾಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕವಾತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಕವಾತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಸುಕಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ಸೊಣ್ಣಾಂ ಸಮೇತ್, ಮುಕಾಡೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ದವರುನ್, ಅರ್ಧೊ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವಜೆ. (ಮುಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಗಾಲ್ಪುಟ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ …

Read More »

ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ

ಆಮಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾಧಾರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಆನಿ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಜೆಂ ವಸ್ತೆ ಬಿಡಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ರೊ, ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಥಾರೊ, ಯಾ ಫಕತ್ ನಿವಾಸ್ ಜಾವುಂಯೆತಾ. ಬಿಡಾರ್, ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಘರ್ …

Read More »

ಉದಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಝರ್

ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಉದ್ಕಾಕ್ ರಂಗ್ ನಾ, ಪರ್ಮಳ್ ನಾ. ಮನೀಸ್, ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಪ್ಪೆ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಿಟಾಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ …

Read More »

ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ವ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಷೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಎಕೆಕಾ ಕಸ್ಬಾಂನಿ, ಆಚಾರಾಂನಿ, …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !