Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

mm
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ತೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಮತಿಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ' ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ 'ಉಜ್ವಾಡ್' ಹಾಚೆರ್ 'ಪುರ್ಪುರೆ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ 'ಪಿಂತುರಾಂ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್, ಆರ್ಸೊ, ಉಜ್ವಾಡ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದೈವಿಕ್‌ಆಮೃತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉದಯವಾಣಿ (ಯುವ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ್) ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಪಂಜು.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಯುವಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಆನಿ ಮುಕಾರ್… ಅಫ್ರಾದಿ ಬಚಾವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ?!!

ಪರಿಗತ್ ಆಶಿಂ ಆಸ್ತಾಂ,  ಆತಾಂ ಕಥುವಾ ಆನಿ ಉನ್ನವೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್  ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಡಿತಾಂಕ್ ನೀತ್ ಮೆಳಾತ್? ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ದಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಇಲ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ವಾ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಸಕ್ತೆನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನಿಯ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ’ಘಡೊಂಕ್’ಚ್ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ (ಅ)ನೀತ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ!!!

Read More »

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಕರೆಂಟಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸೊಡ್ಲಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಗಾದೊ. ಆದಿಂ ಆಮಿಚ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ತೊ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೊಳುಂಕ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಚ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಂಚೊಂ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಆಮಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಘೊಳ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್‌ಜೆಂಚ್ ಅಫರಾಪರಿಂ. …

Read More »

ಗ್ರೇಸ್ತಾರುಪಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ : ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾಚೆ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಉಡುಪಿಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದೋನ್. ಏಕ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಗೇಟ್. ಆನಿಯೆಕ್ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೊಠಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯದೀಪೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ ತೇಲ್ …

Read More »

ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಪರ್ಯಾಯ

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್  ದೇಗ್ ವೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಬಟ್ಟಿಂಗ್ಸಾ, ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆ ಕಟ್ಟ್-ಆವ್ಟ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ದಾರ್ವಾಟೆ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಚ್ “ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ, ಸಾಂತ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂ-ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ …

Read More »

ಅಸಲೆಂ ಆತಾಂ ನಾ

ಆಮ್ಚೆಂ ಪಕ್ಕಾ ಕೃಷಿಕಾಂಚೆ ಘರಾಣೆಂ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂತು ದೋಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂತ್ ದೊಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಕಯೊ. ಆಕಯ್ ಚಡ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ಪುಂಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಪ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಘೊಳುನ್‌ಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಪ್‌ಯೀ …

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿನಿಕ್ಲಬ್ – ಭಂಡಾರಿ ಹೇರ್‌ ಸಲುನ್

ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ರೂಚ್‌ ಖಂಯ್‌ ಥಾವ್ನ್‌ ಲಾಗ್ಲಿ? ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಸ್‌ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಲುನಾಥಾವ್ನ್‌ ಮ್ಹಣುನ್, ತೇಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ತಶೆಂ ಸುತ್ತುರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಲುನ್‌ ತೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಭೋವ್‌ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್‌ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲುನಾಚೆ ನಾಂವ್ ಚ್ …

Read More »

ಮಾಸುಮ್ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಜ್ ಸಭಾರ್‌ಶೆ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಇಶ್ಟ್, ವೆಪಾರ್ ವೈವಾಟ್, ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಹ-ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕುಟ್ಮಾಂದಾರ್, ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಆಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಇತರ್ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ನಿವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್-ಅಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಉದ್ದೇಶ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ ಗಜಾಲಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಪಂಗಡ್ ತರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ಚೆ, ಥೊಡೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತರ್ ಆನಿ …

Read More »

ಕೊಣಾಚೊ ಶಿರಾಪ್?

ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಚ್ ಬೋವ್ ವಿಕೃತ್. ಪೆಲೊ ಕಶ್ಟ್ ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ತಾನಾ ವಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಆವ್ಘಡಾಂಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದುಕಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾಂವ್ಚಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಮನೋಗತ್ ಹಿ. ತೊ ಪೆಲೊ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಂವ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ವಾ ಅನಿ ಕೊಣೀ. ಕಾಂಯ್ …

Read More »

ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ – ಬಂಗಾರ್ದ ಗುರ್ಕುಲು

ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಶೆಚ್. ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಖಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಣಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗೊಕ್ ಮಾತ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತೀ ಥೊಡೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗಿ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ – ಪರತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಚ್ ರೊಸಾಳ್ …

Read More »