Trending Now

ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್ ತರೀ ತೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಗಿತಾಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ತಾ. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಮತಿಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ' ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ 'ಉಜ್ವಾಡ್' ಹಾಚೆರ್ 'ಪುರ್ಪುರೆ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ತಾಚಿಂ ಅಂಕಣಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ 'ಪಿಂತುರಾಂ' ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದಾಚೊ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ, ಮಿತ್ರ್, ಆರ್ಸೊ, ಉಜ್ವಾಡ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದೈವಿಕ್‌ಆಮೃತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ದಿಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್, ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉದಯವಾಣಿ (ಯುವ ಸಂಪದ ವಿಭಾಗ್) ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಪಂಜು.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ರಾಕ್ಣೊ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಯುವಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಮಂತ್ರಿ ನರ್ವಸ್

ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಕ್ ’ಚಿತಚಂಚಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೌರಣಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ’ಕಾಶಿರಾಜ’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಆಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಅಪುಟ್ ಹಳ್ಳೆಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ’ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್’ ಆಚರ್ಸುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತವಳ್ ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ …

Read More »

ರಾಕ್ಕೊಸ್

ಅಸ್ತಮ್ತೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸುರ್ಯೊ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ವೇಳ್. ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಯಶೋಧ ಟೀಚರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್-ವಚೊನ್, ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಿಳ್ತಾಲಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್, ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ …

Read More »

ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನಿಯರ್ಸಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ 7 – 8  ಜಣಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ತಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಹಿಶಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಒಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಒಳ್ಕಾಲಿ …

Read More »

ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ . . . ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಆಮ್ಚೊ ಫಿಲ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ನಾಯಿಕಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆನ್, ಕೆದಳಾ ‘ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್’ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಲುಂಗ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾತ್,ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂಗಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಲುಂಗಿ ಹರ್ದೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂರ್ ಭಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಯ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಲುಂಗಿ‌ಚೆಂ ರಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ನಾಚ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲುಂಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ …

Read More »

ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ಘುಟ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಆಮಿ ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ನಯ್ ತರೀ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಿ ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಭಿನಯ್ ಕರ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೆಳೆಲ್ಲಿಂ ರಿವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ …

Read More »

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಡಾಸ್

ಆಮಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ ‘ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಲಾನಾ’ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ “ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೋಣ್? ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ತಾ?” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ವಿಸ್ರಾತಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ …

Read More »

ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ತಾತಿ . . .

ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಚೊ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ‘ದಸಂಬರ್’ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೇಷ್.ಆಮ್ಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ‘ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್’ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ.ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಭೊನ್ ವೆತಾ.ಹಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಸಿಸನಿಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ …

Read More »

ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್

ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಪಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ರೂಚ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾ.  ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಿಶೊನರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ‍್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್,ಧಾರ್ಮಿಕ್,ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೆವಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ …

Read More »

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮ್ಜಣಿ , ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಡಾಸ್

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಚಿಂ ತಿ ಘಡಿತಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ತೆ ವಿಷಯ್‌ಚ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್, ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.  ‘ಬಾಂಯ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಪರಿ’ ಮಾಮ್ಮಿನ್,ಪಪ್ಪನ್ ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ.  ಗೂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಸೊನ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !