ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

mm
ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ, ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪತಿಣ್ ಆಪೊಲಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ. 1966 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ 1982 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಮಿಯಾರ್, ಮುಂಬಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮುಲುಂಡ್, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕಲಾಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರವ್ನ್, ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಟನ್ ಕರುನ್ ಮುಂಬಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮೊಗಾಚೊ ಪಿಸೊ, ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್, ಇಮಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್. ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತೀ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : 05 ಅಕ್ತೋಬರ್ 1946

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ?

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಕಾರ್ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕುಮ್ಟಾ, ಉಡ್ಪಿ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್‌ಯಿ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತೇಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ - ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ನಾ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ವೆಳಾರ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ?  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

Read More »

ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಯೆತಾ ‘ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್’ ವೈರಸ್

'ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್' ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ 1898 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೊಸೆಫ್ ಪುಲಿತ್ಜರ್ ಹಾಣೆ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್  'ಅಮೆರಿಕಾ ನೌಕಾದಳಾಚೆಂ 'ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಮೇಯ್ನ್' ತಾರುಂ ಆನಿ ಹವಾನಾ ಬಂದರ್ ಸ್ಪೋಟ್’.   ಹ್ಯಾ ಬಾತ್ಮೆವರ್ವಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ -  'ಇರಾಕಾಂತ್ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಮೊ ಕರಿತ್ ಆಸಾ' ಅಸಲ್ಯೊ ಬಾತ್ಮ್ಯೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್  ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತಾಪಾತಾಳಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ  ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಾಸಯನಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

Read More »

ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ – ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 25-26 ಲಾಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ದೇಶಾಚಾ ಮಾನಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಬಸೊನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ! ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಪೂಣ್ - ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ? ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಘರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ವಾಚ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಲಿಖ್ಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸುದ್ರಾಲಾಂ - ಸಾಹಿತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಂಥಹ್ವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

Read More »

ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ಪಾಕೆ, ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ?

ರುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಕೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶೀದಾ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಪಾಕೊ ಆನಿ  ಮನಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ಸಂತತ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಯಾ ಇತರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ. ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಅದಿವಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

Read More »

ದುಬಂಯ್ತ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ…

ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ ದೀಜಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಬೆಂಕಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಯವಸಾಯಾಂನಿ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಡೇರಾ ದುಬಯ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆಶಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾ ವಜ್ರಾಂಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿ. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ದುಕನಾಂ ಅರ್ಬಿ ಲೊಕಾಂಚಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚಿಂ. ಜೊಯ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಜೊಸ್ ಅಲುಕಾಸ್, ಮಲಾಬಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಕೃಷ್ಣಾ, ಪೊಪ್ಲೇ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚಾ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ಪಠಾಣಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಿ ಲೋಕ್‌ಯಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲಯ್ತಾ.

Read More »

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಘರಾಂನಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 9 ಥಾವ್ನ್ – ‘ಕಂತಾರ್’

ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್, ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಫಿಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕರಾವಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಪೊಲಿಸಾಂತ್, ಉಡುಪಿ – ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಐ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ – ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ವಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಾನಾ - ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲಾ ತರೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ತೀಸ್, ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿತರಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಂವ್ತಾತ್ ? ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಟಿ. ವಿ. ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ದೂರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ? ಬೋವ್ ಶಾ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ವಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !