ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಖತಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ನೇವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗಾಂವಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖತಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

ಗಿರಿಜಕ್ಕಾ ಆನಿ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ

ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ತ್, ಗಿರಿಜಕ್ಕಾನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಭೊರೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಬಿಯೆಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಘಾಮಾನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಂವಾನ್ ಪುಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಮ್ಮಿಲಾಗಿಂ ಅಮ್ಮಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಲಾಂಕುಡ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !