ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 1948 ವೆರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ನಕ್ರೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾನೂನ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. . ’ಅಕ್ರಮಿ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಭಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಥೊಡೆ ಸ್ವಂತ್ ನಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್ಜಣೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರ್ ಮಲಾಡ್ - ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ದೊಗಿ ಧುವೊ, ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ವಿಂಗಡ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಸುರೇಶ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ದೂಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !