ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ಬಾರ್ಕೂರ್

mm
ಪಿ.ಜೆ.ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಗಾಂವಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚೊ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್, ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತ್ಯಾಚ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆತಾಂ ದುಬಯ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್. 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ’ ನಿಮಾಣಿ ಸೈರಿಕ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಟನಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ದುಬಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಶೆರಾಂನಿ ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊವ್‌ಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಗಟನ್ ಕರಾವಳ್ ಮಿಲನ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ತಶೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪತಿಣ್ : ಆಲಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪೂತ್ : ಆಲ್‌ಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ.

ಕೆನ್ನಾ ರಾವಾತ್ ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಕೆನ್ನಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಾರುಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕವಿನ್ ದಿಲಾಂ. ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕವಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ …

Read More »