ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ, ಕಾರ್ಕಳ್.

mm
ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ, ಕಾರ್ಕಳ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ ರೆಂಜಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ತೂರ್ಚಿ. ವೃತ್ತೆಂತ್ ನರ್ಸ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ತೇ ಆಸಾ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ಸರಾಗ್ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. 2020 ಲಾಕ್ ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತಾ ರಚ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬುಕ್ಕೆ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಿಚೆ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ?

ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ. ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲಾಚಿ. ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆತಸಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದೀನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. 'ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಥಾವ್ನ್ 'ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿಂಚ್' ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಹಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

Read More »