ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ

mm
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮುಳಾನ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನಾಯ್ದೊಡ್‌ಚೊ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೃತ್ತೆನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ 23 ವರ್ಸಾಚೊಂ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ಆಸುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಚೊ ನೋಡಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎಫೇರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಭಾಗಾಕ್, ಸಂಘೀನ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಚಿಂ ಫೊನ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂ - ಸಂವಹನಾಂ - ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಶಿಬಂದೆಕ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ತಜ್ಞ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್/ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸೆನ್ಸೆಸೇಶನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ಹೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಭಾಗಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಜಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ವಿಗಾರ್, ಬಳಗ ಆನಿ ರಾಜಿಸಂದಾನ್ !

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುಡ್ಶಿನಾಸ್ತಾಂ ಯಾ ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತನ್ಖೆ ವರ್ದೆಂತೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ವರ್ದಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವರವ್ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, 'ಬಳಗ'ನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ - ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಚಿ ಕಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್ ( iPhone) ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ - ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೋಡ್ನ್, ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ದಾಳ್ ಶಿಜವ್ನ್, ಕದೆಲ್, ಹುದ್ದೊ, ಪಯ್ಶೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ!

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !