ರಾಯನ್, ನೀರುಮಾರ್ಗ

mm
ರಾಯನ್, ನೀರುಮಾರ್ಗ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ರಾಯನ್ ಮಿರಾಂದ ಗಾಂವಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನೀರುಮಾರ್ಗಾಚೊ. ದೆ| ಸಲ್ವದೊರ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೀಜಿಂತ್ MSW ಪದ್ವಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಿಒಡಿಪಿ ಆನಿ ಸ್ನೇಹಸದನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ತೋ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಹಾಂತುನ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. 'ನಿರ್ಮಾರ್ಚಿ ನದರ್' ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ’ಪರ್ಜಳ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲಾ. ಐಸಿವೈಮ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾರಾಡೊ ಆನಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಫೆಡರೇಶನಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ತೋ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತಾ.

ಕರೆಜ್ಮ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್

ಜೆಜುಚೆಂ  ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾವಿರೊದಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್.  ಪುಣ್ ಆಜ್, ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿಚ್ ಇತ್ಲೆ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಯಾತ್‌ ಆನಿ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ, ಜಿವಾವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಮುಕಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗುನ್ ರಾವ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್.  ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪ್ರತಿರೋದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ನಾ. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ.  ಮುಕೆಲಿಚ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲೊಕ್ ಪರ್ಜೆವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್, ಮಾಸಾಂತ್, ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? - ರಾಯನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ.

Read More »