ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ

mm
ಮಾ| ಬಾ| ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಆನಿ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್‌ವಾರ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಅನಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತೆಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ – ಸ್ವಂತ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಸ್ವಂತ್ ಲಿಪಿಂತ್

ಲಾಂಬ್‌ ಕಾಳ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಕಷ್ಟಾಲೊ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಾಂನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಹಿಂಸೆಚ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘರ‍್ಷ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 1947 ವೆರ್ ಆಮಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ …

Read More »