ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

mm
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 'ಆನಂದ್' ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಬರಂವ್ಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊಕಥಾ, ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ವಿನೋದ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, 'ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೆಂ ಜಯ್ತ್' ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್/ವೈ.ಎಸ್.ಎಮ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ 'ಯುವತಾರೆ' ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ 'ದೈವಿಕ್‌ ಅಮೃತ್' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಮರಿಯೆ ಸಂಗಿ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಫಾಲ್ಯಾಂಕಿತೆಂ?, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ - ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ನೊವೆನಾಚೊ ಬೂಕ್, ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಶೆಂ ಫಾ| ಆಂಡ್ರೂ ಡಿ' ಸೋಜಾ ಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ನೊವೆನಾಚೊ ಬೂಕ್ ದೈವಿಕ್‌ ಅಮೃತ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾನಡಿ ಭಾಷೆಂತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಹೊಸಬೆಳಕು' ಬುಕಾಕ್ 'ಶ್ರೀ ದಾಂತಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್' ಲಾಬ್ಲಾ. ಬಾಯ್ಬಲ್ ಆದಾರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚೊ 'ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರೀತಿ' ಪುಸ್ತಕ್ ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ವೃತ್ತೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೋ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೈಂಟ್ ‌ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರೆಸ್ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವಾರೆಸ್ ಅನುಕ್ರಮಾನ್ ನವೀನ್ ತಶೆಂ ವಿಜಯ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್.

ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಫಕತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1383 ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ‍್ತಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 26 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ 50 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೋವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ 13 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 62 ನೊವಿಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ವ 'ಮಾಂಯ್ ಘರ್' ಆನಿ 'ಜನರಲೇಟ್' ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೊಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

Read More »

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಸ್ – 60 ವೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಮರಣ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಲಾಗಿಂ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ:  1931 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಪೆರ್ಪೆತುಆ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಭೆಟ್ತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾ ಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : ' ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್‌ಮೂ? ತುಮ್ಗೆರ್ ಸದಾಂ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆಸಾಮೂ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಮೂ?' ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

Read More »

ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್. ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ ಕೀ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಫಳ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ 'ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾಶಿಡಾ ನಿವಾರ‍್ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ನ್ಹಯ್ ವ ಕಾಂಯ್ ವಕ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನ್ಹಯ್' ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಆನಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ (ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಮಾತಿ ಖಿರವ್ನ್) ದಿವ್ನ್, ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವ ವೈಜಾಂ ವರ್ವಿಂ ಶಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ತಾಣೆಂ ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪುರಾವೆ ಆಸಾತ್.

Read More »

ಅಮರ್ ಫ್ರಾದ್ – ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ

ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ವ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹೊ. ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿರ್ ಸಮರ್ಪಿತಾತ್. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜೊಡುನ್ …

Read More »

‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್’ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಷಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪೂಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಂತರೊನ್ 139 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ (1865 – 1877) ಮಿಲಾರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ …

Read More »

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ‘ಬೆಥನಿ’

1921 ಇಸ್ವಿ ಜುಲಾಯ್ 16 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ದೀಸ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ (ತವಳ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬೆಥನಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ …

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆಣ್ಗಿ : ಬೆಥನಿ

ಜನೆರ್ 23 , ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಬಹುಷಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ಫಳ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಗಾರಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಬಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ …

Read More »