Trending Now

ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg

ಅಮರ್ ಫ್ರಾದ್ – ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ

ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ವ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹೊ. ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿರ್ ಸಮರ್ಪಿತಾತ್. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜೊಡುನ್ …

Read More »

‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರ್’ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ

ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಷಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಚಿನಾ. ಪೂಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಂತರೊನ್ 139 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ (1865 – 1877) ಮಿಲಾರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ …

Read More »

ತೀನ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ‘ಬೆಥನಿ’

1921 ಇಸ್ವಿ ಜುಲಾಯ್ 16 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ದೀಸ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ (ತವಳ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬೆಥನಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ …

Read More »

ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ದೆಣ್ಗಿ : ಬೆಥನಿ

ಜನೆರ್ 23 , ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಬಹುಷಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವೆಂ ಫಳ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಗಾರಾಂಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಕಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಹೆಂ ಬಾಳ್ ಫುಡೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಬಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !