ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

mm
ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಆನಿ 'ಜನವಾಹಿನಿ' ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಶ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಂಜೊ ’ರೆಡೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಥಾ’ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂಪುಂಜೊ ’ಆಂಕರ್’ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ( Cardiff) ಯುವಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಸಂಸೊದ್ ಚಲವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೊ| ಸಿಕೆರ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಸೊದ್ : Memory, History, Identity : Narratives of Partition, Migration and Settlement among South Asian Communities of South Wales ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂಸೊದಿತ್ ಬರ್ಪಾಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ , ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ Al Shadana ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊದ್ ಪತ್ರಾಂತ್ 'The Cultural Politics of Shrines and saints' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೋರ್

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಲಾಭ್ – ನಶ್ಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾವಿಶಿಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಲೆಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಿಂತಾಮಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ರೆಡೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲಾಭ್-ನಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾತಾಚಿ ಸಾಗೊಳಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಡೆ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾತಾನಾ ಆದಿಂ ಭಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಿ – ಮಿರಿಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ …

Read More »

ಎಕಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್

ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವೇಲ್ಸ್, ಯು.ಕೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೊಕ್ಟರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಬೊಳಿಯೆ ಮುಳಾಚೆ ದೊ| ಸಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಉರ್ಭೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಠೆನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜನವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಾನ್ ಕನ್ನಡ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !