Trending Now

ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ

mm
ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ತುಳು ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ - ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಮನಿಯಾಂಪ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್ ಕಾನೂನ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಕಾನೂನ್ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೋ ದುಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಹಾಚೊ ಕಾಸರ ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಾಟಕ್ – ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಕತ್ ದೊಡ್ಯಾಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ವಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾಉತ್ರಾಂಚಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ನಿತಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಮಜಾ ಭೊಗುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೊ/ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !