ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ

mm
ಸಂತೋಶ್, ಪೆರ್ಲ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ತುಳು ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸಂತೋಶ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ - ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಮನಿಯಾಂಪ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್ ಕಾನೂನ್ ಕೊಲೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಕಾನೂನ್ ಸನದ್ ಜೋಡ್ನ್ , ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ - ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೋ ದುಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ಪಣಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಹಾಚೊ ಕಾಸರ ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಚುಕಾರಿ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಕಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಾಳ್. ಬಾಪುಯ್ ಘೋರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಪುಡಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. 'ತುಂ ಪುಣೀ ಸುಖಿ ಆಸ್ತೊಯ್...' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸೋಯ್ ಫುಡಾರ್ ನಾ, ಸನ್ನೆಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ತರೀ ಸುಕಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಘೋಷಣಾ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸುಂ, ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ.  ಕವಿತಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕವಿತಾ.

Read More »

ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ನಾಟಕ್ – ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಕತ್ ದೊಡ್ಯಾಅರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ವಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾಉತ್ರಾಂಚಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ನಿತಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಕೀ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ಮಜಾ ಭೊಗುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚೊ/ಶಿಲೊಣ್ಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ಸವಾಯ್ ಬುಧ್ವಂತ್” ನಾಟಕಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಮೆಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಳೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !