ಡೊ| ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ

mm
ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ “ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಕ್ ಘನ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ Synthesis and Characterization of Solid Sorbents for Wastewater Purification” ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಡಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಶರೋನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ಚಾ ಪಡುಕೋಣ್‌ಚೊ.ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಜುಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂನಿಂ ತಾಣೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಆನಿ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಗ್ಯಾನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೌತುಕಾಯೆಚೆ ಸಂಸೊದಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ.

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್: ಶಹೀದ್ ಸುಖ್ ದೆವಾಕ್ ಪತ್ರ್

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣನ್ ಕಿ ಮೋಗ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಮೃಗೀಯ್ ಪಾಶಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಕಚ್ಚ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ತಾ. ತಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್-ಜಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂವ್-ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಮೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ರಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್.

Read More »

ನಿಮಾಣೆಂ ವಿನೊವ್ಣೆಪತ್ರ್

ಭಂಡ್ವಳ್ ಶಾಹಿ ಆನಿ ವಸ್ತೆಶಾಹಿ ಶೋಷಣಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಝುಜಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ನ್ಹಂಯ್ ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಗಿಂ ಸಂಪ್ತಾ. ಹೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸದ್ಧ್ಯಾಚಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಣಾಮ್. ಆಮ್ಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಗಡ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಕೊಮ್ರೇಡ್ ಭಗವತಿ ಚರಣಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆಜಾದಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

Read More »

‘ದೇವ್’ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘Thank You’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಲಗ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆಂ, ಧಿನ್ವಾಸ್ ಅರ್ಪುಂಚೆ, ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ರುಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಡಿಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಪರ್ಯೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸಬ್ದ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿಂ …

Read More »

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ : ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ?

ತುಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರಾ ಆನಿ ಮಿಲಿಯಾವಯ್ರ್ ಸ್ಲಮ್ಮಾಂನಿ ಭುಕೆನ್ ಮರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಜಯ್ಲಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜೊಪ್ಡೆಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆಕಾ; ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೀಶ್ಟ್ ಉಬಾರಾ ವ ಬಿರ್ಮತೆವಿಣೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ವೆಂಪಾರ‍್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಯಾ; ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಕ್ತೆಂಚೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೆಶಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಗರ‍್ಜೆವಂತಾಂಥಂಯ್ ವಾಂಟ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಚಾಂಗಾಂಚೆರ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಕೊಂದಿ ಅನಿ ಉಚಾರುಂದಿ “ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ.” ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್.

Read More »

ವಿಂಚವ್ಣ್

ಅನುವಾದ್ ಎಕೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಡೆ ಆಪ್ರೂಪ್ ಶೆಂ ಅನುವಾದಾಕ್ ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಿ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯೇಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆಮಿ ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ, ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಫ್ರೊಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಥಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ರುಕಾಜಮ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮಾರೊಗ್ …

Read More »

ನೆವಿಲಾಕ್

ಶರೊ: ಚಡಾವತ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೈಂದುರ್ ಎಕಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹರ್ಶೆಂಚೆಬರಿ ಕೋಣ್ ತರಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ – ಜೆಂ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಪಾಸುನ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಂಗತ್ – ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಂತರ್ಲಲೊ ಫಲಾಣೊ …

Read More »

ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಕರಣ್: ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾಂವ್

 [ ಸಾಂಗಾತಿ ಲೇಖಕ್ :  ದೊ. ಹೆಚ್. ಬಿ. ಮುರಳೀಧರ, ದೊ. ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ]  ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಚಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾಂಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದ್ಕಾ ಸವ್ಲತೆಚೊ ದಾಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ 97.5% ಉದಕ್ ದರ್ಯಾಸಾಗೊರಾಂಚಾ ಮಿಟಾಚೆಂ ಖರ್-ಉದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ 2.5 ಠಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಚಡುಣೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಸಾಂಚಾ ರುಪಾರ್ ಬಂದ್-ಫಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಅಶೆಂ …

Read More »

ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ – ಸಿಸಿಎಸ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿಚೊ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಲಗ್ಭಗ್‌ ದೋನ್‌ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸೊದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಣೆ ದೊತೊರಾಚಿ ಸನದ್ ಸಯ್ತ್‌ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತರಿಪುಣ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ತಾಣೆ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪಾಕ್ so-called climate change ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಷಣ್‌ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ ಕರ್ಚೆಂ.  ಹೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‌‌ಚ್ ಸಯ್‌. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹವಾಮಾನ್ ಬದ್ಲಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿದ್ಯಮಾನ್. ನೊವೊದ್ ಆನಿ ಸಾತ್‌ ಠಕ್ಕ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಹೆಂ …

Read More »

ದೇವ್ – ಏಕ್ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾದಿಂ ಕನ್ನಡ ಲೇಕಕ್ ಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೇವರು’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಪ್ರವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ವಯ್ಚಾರಿಕತಾ ಚಡ್ತಲಿ ಆನಿ ದೇವ್- ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾನ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ …

Read More »