ಡೊ| ಶರೋನ್ ಒಲಿವೆರಾ

mm
ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ “ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಕ್ ಘನ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣಿ Synthesis and Characterization of Solid Sorbents for Wastewater Purification” ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಡಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಶರೋನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ್ಚಾ ಪಡುಕೋಣ್‌ಚೊ.ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಜುಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂನಿಂ ತಾಣೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಆನಿ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆತುರಾಯ್. ಕಾಣಿಯೊ, ಕವಿತಾ, ವಿಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿಂ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಗ್ಯಾನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೌತುಕಾಯೆಚೆ ಸಂಸೊದಾವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ.

ಜಾಗ್

ಜಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ವಾ ಮೊನ್ಜಾತ್ , ಸಂಯ್ಭಾನ್ ದೊಡ್ಯಾ ಮನೊಭಾವಾಚೀಚ್ ಆಸ್ತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಜಾಗ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕೀಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಚಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ , ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಶೆವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.  ಪೂಣ್ ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪೆಗ್ಗಾಂತ್ ಕೀಟ್ ಪಾಲ್ವಜೇಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಮ್ ನಾ. ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಕೀಟ್ ಪೆಟುಂಯೆತಾ, ಪೆಟೊನ್ ಆಗ್ಟೆಂಯ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !