ಶೀಲಾ, ಭಂಡಾರ್ಕರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಗಾಂವಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಚಿ. ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ತಿ

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ- ಕಾವ್ಯಾಭಾಶೆನ್. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಾ, ಆಯ್ಕಾಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ತುಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ, ಆಯ್ಕಾಜೆ, ವಾಚಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !