Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

mm
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್‌ಚೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್. ಪದ್ವೆದಾರ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಹಾಸನ್ ಧರುನ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಚಡಾವತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ದಬಾವಾನ್ ಆನಿ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲಾ. ಪಂಚ್ವಿಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೋ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ವೆವರ್ : ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : ಜೂನ್ 5, 1954 ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ : ronaldjsequeira@yahoo.co.in ಮೊಬಾಯ್ಲ್ : 9448485377

ಆಮಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

'ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಗಿ ತುಕಾ?' ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿನ್. 'ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ? ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?' 'ಕೊಣಿ ಕಿತೇಂಯಿ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್' ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. 'ಜ಼ಾಣಾಂಯ್‌ಗಿ ವಲ್ಲಿ ತುಂ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾನದ್ರೆನ್ ದೆಕ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೊಣಿ ಕರ್ತಾತ್ ಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಗಡಂಗಾಗಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಏಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗಾರ್ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ಪೋಟ್ ಭರಿನಾಂತ್? ಆಮಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಂಟ್ರೋಲಾರ್ ಆಸ್ತಿಂಗಿ?

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ. “ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆಮಿ ಆಜ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಮಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಸಬಾರ್ ದುಬ್ಳೆ ದಾಕ್ಟೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ತೆ ಕಶ್ಟತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತುಮಿ …

Read More »

ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಯ್ಕಲ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ಬೀಯರ್ ಮಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂಗಿ ಗಲಾಟೊ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತುರಾಯೆನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಯ್ಕಲ್. ಭೊಟಾಚಿ ಗಾಯ್ ದೊರಿ ತುಟವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಿ ಖಂಯ್. ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ …

Read More »

ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಪೂತ್

ಹಾಂವ್ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ, ವೊಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಸ್ವೀರೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ. ” ಮಾಂಯ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್. ” ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, …

Read More »

ಲೊಕರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ರಾಂದಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ವಾಬಿಮಾನಿ ಹಾಸೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಗುಡ್ಮೋರ್ನಿಂಗ್‌ಮಾ ಬೆನ್ನಿ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಪೂರಾ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆತ್ಲಿಯ್ಗೀ? ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾ……ಶೆಂಭರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ ಬಾಂಗ್ಡೆ’ ರಾಗ ಕಾಡ್ಲೊ ತಿಣೆ ‘ವಯ್ ನಿಯೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೊಚ್ ರಾಗಾ ಕಾಡುನ್. ‘ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲಿಯ್? ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತೋಂಡಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದ್ಲುನ್ …

Read More »

ಥು . . . ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾಗಿ ?

ಥೂ…..! ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಜೀವನ್‌ಗೀ ? ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರುಂ? ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆಗಿ? ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ ! ಕೊಣಾಕಡೆಯೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಸ್ಥಾ. ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಅಸೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಕೀ …

Read More »

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊನ್ಯೆಚಿ ವಾಸ್ತು

ತೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ವೊನ್ಯೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಘರಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಯ್‌ಗೀ?  ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ದಾಟ್ಟು, ಶೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈಸೂರ್ ವಚೊನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಘರಾ ವೊನಿ ಆನಿ ಧು ಲಿನೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಭಾಭಾವ್. ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಲ್ಲಿ ಧಾಟ್ಟು ಕಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೊನಿ ಟೀಚರ್ …

Read More »

ಟುನ್ ಟುನ್ ಟೀನಾ. . . ಬಾಯ್

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಲೆಚೊ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್. ಬೋಬ್ಬಿಚೊ ಪ್ರೇಮ್‌ನಾಥ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ರಾಂಪಣ್ಣ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾ. ಎಕಾ ನ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್‌ಚ್. ಅಸೆಂ ದಿಸಾಚಾ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಟೀನಾ …

Read More »

ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್

ಬೋವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತರ್. . .  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಎಮ್ ಸಿ. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ‘ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾ.’ ತೊ ವಿವರುನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಗೀ , ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಎಮ್ ಸಿ ಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ವ್ಹಡ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವ ನವೆ, ಆಮಿಂಚ್ …

Read More »