ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್‌ಚೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್. ಪದ್ವೆದಾರ್, ವೃತ್ತೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಹಾಸನ್ ಧರುನ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಚಡಾವತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ದಬಾವಾನ್ ಆನಿ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಪರತ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಲಾ. ಪಂಚ್ವಿಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ತೋ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಖಾಸ್ಗಿ ವೆವರ್ : ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್ : ಜೂನ್ 5, 1954 ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ : ronaldjsequeira@yahoo.co.in ಮೊಬಾಯ್ಲ್ : 9448485377

ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡಾತ್

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಫಾಂಕೊಂದಿ, ಸಮಾದಾನಾನ್ ತಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ದಿ.’ ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಮಜೆರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲೆ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ಜೆನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಪತಿಣೆಚಾ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖೊರ‍್ಯಾಚಾ ದಾಂಡ್ಯಾರ್ …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಅನರ್ಥಕೋಶ

ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆವಾಣ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ’ವಿಶ್’ ಕರ್ತಾಲೊ. ರೊಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ‘ಹಾಂ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾದ್ರಾಬ್ಯಾನ್ , ‘ಕಶಿ ಆಸಾಯ್?’ ‘ಬೊರಿಂ ಆಸಾಂ ಫಾದರ್. ತುಮಿ ಕಶೆ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಜೆಂ ಧು’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಅಗ್ಗಿಬಾಯಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ’ಕಿಸ್ಕ್’ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಹಿಚೆಂ ಧುಯ್ಜೆ ಖಂಯ್’ ಅಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್, …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !