ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಕೆಲಿ ತಶೆಂ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಬರಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಕೃತ್ ಭಾಸೆಂತ್ ತಿಣೆ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ದೂರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಚಂದನ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ ನಿರೂಪಕಿ ತಶೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪತಿಕೋದ್ಯಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಭಾಸ್ - ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಸೆಮಿನಾರಾಂನಿ ತಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿಚೆರ್ ತಶೆಂ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ದೊನ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಧನಾ ಬಳಗ ಹಾಂತು ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆ ಸ್ಪಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ತಶೆಂ ರೈಲ್ವೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫೊರ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ತಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಘರಾಭಿತರ್ ರುಚಿಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಾರ್ ಚಾಪ್ಪೆ, ತೀಕ್ ಪೂರಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಖಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಸಯ್ತ್ ತಿಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂದುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ತುಮಿಚ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ.

Read More »

ವರ್ಣಸಂಕರ

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಸೆನೆಟೋರಿಯಮಾಂನಿ 'ಭಾಯ್ರ್' ಕಿರ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಣ ಸಂಕರಾಂಕ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್, ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಬಹಿಶ್ಕೃತ್ ಸುವಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ಚೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಅಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಕೀ -  ವರ್ಣ ಸಂಕರಾಂಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾತಕ್‌ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೆ 'ಧರ್ಮಸಂಕಟ' ಜಾತೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಜ್, ಸೆನೆಟೋರಿಯಮಾಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ಉದಕ್ ಸುಕಂವ್ಚ್ಯೊ 'ಐ - ಪಿಲ್' ಗುಳಿಯೊ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ 'ಭಾಯ್ರ್' ವರ್ಣಸಂಕರ ಜಲ್ಮಾನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ರಿತಿನಿತಳಾಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಚ್...

Read More »

ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಠ್ ನಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ಯ ಮೊಸ್ತು ವಿಶಯಾಂತು ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಜಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಜ್ಜೊ ರಾಕುನ್, ತಾಚೆಪಂದಾಕ್ ಬಸುನ್, ಶಿಜುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ …

Read More »