Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

mm
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮುಲ್ಕಿಚೊ, ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ. 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ’ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್, ಫಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 300 ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ : ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಟ್ಯೊ ಕಥಾ(ಅಮರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್(ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಆನಿ ಚಾ ಕಾಫಿ(ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿತಿದಾರ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ತಾಚೆ 18 ಕಾದಂಬರಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆರುಪಾರ್ ಆನಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ : ನಿತಿದಾರ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಪಿಸೊ ಸಂಸಾರ್ (ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಫರ‍್ಮಾಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶಾನ್) ಪಿಮೆಂಟೊ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಶಾನ್) ಶಿಕಾರಿ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸೊಧ್ನಾಂ (ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ಘರ‍್ಶಣ್ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಬದ್ಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಸ್ಪರ‍್ಧಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧಿ (ಕುರೊವ್) ಆಸಾಧ್ಯ್ (ಉಮಾಳೊ) ಪರ‍್ಸಿ (ಕುರೊವ್) ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಖುರಿಸ್ ಅಪ್ಣಾ ಅಪ್ಣಾಚೊ (ಝೆಲೊ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್)ನಾಲಿಸಾಯಿ (ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್) ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾನಾಂ (ಝೆಲೊ) ಕಾಳ್ಜಾ ಉಡಿ (ರಾಕ್ಣೊ) ಹಿ ಮಜಿ ಧಾಂವ್ಣಿ (ರಾಕ್ಣೊ / ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ್) ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬದ್ಲಾನಾತ್ಲೊ ಗಾಂವ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ನಾಲಿಸಾಯ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಬುಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಾವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಅಶೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ‘ಕಸಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸಾಯಾ’ ಬರೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್. ಕೊಮಾಚೆರ್ ’ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್’ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಮಯೂರಾ, ಉದಯವಾಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ woman's era, ALIVE ಆನಿ www.daijiworld.com ಹಾಂತು ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2010 ಇಸ್ವೆಚಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ರೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’Tea, Coffee and Cheesecake’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲೊ. ಆಕಾಶವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ನಟನಾಂತೀ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾದೇವಿ’ ಕನ್ನಡಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಪುರಸ್ಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2011 ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014 ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ , Language in India , Strength for today and bright hope for tomorrow ಹ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎ ಹಿಣೆ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ಟೇನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕಿಟಾಳಾರ್ ತಾಚೆಂ ’ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್. ಖಾಸ್ಗಿ ವಿವರ್ : ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್ : ಮೇ 3, 1961 ಶಿಕಾಪ್: ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯಾ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ B.com ಆನಿ IBAM, New Delhi ಥಾವ್ನ್ MBA

ಹಾತ್, ಸಾಳಕ್, ಸಾರೊಣ್ . . .

ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಮಣ್ತಾನಾ ಹವ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿಂಯಿ ಉಣಿ ಆಸಾನಾ. ಹವೊ ಆನಿ ಎಲಿಸಾಂವಾಚೊ ಉಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮತ್ ಕರ‍್ಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಆಸಾತ್. ಅಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಕಚ್ರೊ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಮನ್ಶಾ ಸಹಜ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಹೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಯಿ …

Read More »

ಏಕ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರಕರಣ್

ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ನಯ್. ಏಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್. ಘಡಿತಾಚೆ ಪಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚಾ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೋಗಾಂ ಭಾವಾಂಚಿ ಕಥಾ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ವಡ್ಲೊ ಅನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ದಾಕ್ಟೊ. ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಕಾಜಾರಿ ಆನಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ. ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೊ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ಲೆಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್. “ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ. ತುಂ ಅಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಖಾತೊ ನಾ ತರ್ …

Read More »

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಜಾಲಿ – SWOT Analysis

ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್  ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಏಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ.  ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಪುನರ್‌ಜಿವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮಝಾ ಆಸಾ. ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ. …

Read More »

ರೂಪಾಂತರ್

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಮೊಡ್ತೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮಣ್ಚೆಂ ನಯ್. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೆಕ್ತಿಂತ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಾ ವೊಣೊದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ವಾಚ್ಪಿಯಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ’ತಾಳ್‍ಮೇಳ್’ ವಾಕಣುಂಕ್ ಫಾವೊ. ತಶೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ …

Read More »

ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್

ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ ಘರ‍್ಶಣ್ ಉಬ್ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿರಾಸ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತವಳ್ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ತೆ ಡಯಾಲೊಗ್ ಅಸ್ತಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಘಡಿತಾಚಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ್ ಏಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ತರೀ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ಮತ್ ’ಚಕಿತ್’ ಕರ‍್ತಾತ್. ಜಶೆಂ  ಪಿಸ್ತುಲೆಚಾ ನಳಿಯೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಾಳ್ಚೊ ಗುಳೊ ಕಾನಾಂಲಾಗಿಂ …

Read More »

ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ

“ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಲೇಕಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ‍್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂತ್.” ಮಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಶಿಣ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ತೀರ್ ಭೊವ್‍ಶಾ ಮ್ಹಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಜೊಕುನ್ ಮಾರ‍್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ …

Read More »

ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಜೈ ಹೋ . . .

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ಪೈಲಟ್ ಮುಷ್ಕರಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಿಕಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ’ಅಸರ್’ ಮಜೆರ್‌ಯಿ ಪಡ್ಲೊ ಮಣ್ಚಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಪಾಟಿಂ ದುಬಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾರ್  ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಿರ್ಣಯಿತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ  ಕರ‍್ಮಾಚಾರಿನ್ ಮಾಕಾ ವಿಮಾನ್ ರದ್ಧ್ …

Read More »

ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್

ಹಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್  ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್. ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್. ದಿಸ್ಪಟೆ ವಾವ್ರಾಚಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೊಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ಲಿ. “ಹಲೋ….” ಯಾಂತ್ರಿಕ್‍ಪಣಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ. “ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?” ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಚೊ ಗರಂ ಆವಾಜ್. “ತುಂ ಕೋಣ್?” ಮಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್. “ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಂವೆ. ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್.” ಕರ‍್ಕಸ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. “ಹಾಂವೆ ತುಕಾ …

Read More »

ಕಪಟಿ ಬರಯ್ಣಾರ್

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಿಕ್ಶೆಂ ಮೊಂವ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹಾಡಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂನಿ (ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ) ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಕಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?  ಭಾರಾತೀಯ್ ಭಾಷೆಂನಿ ಆವಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್. Mother’s heartಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚುರ್ರ್ …

Read More »