ಸ್ಟೇನ್ ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್

mm
1991 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾರ್ ’ಅಪರಿಚಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನ್ ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 125 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ 5 ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ - ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಕಾದಂಬರೆಕ್ 2002 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಾಣಿಕ್(1992) ಉದೆವ್(1993) ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್(1996) ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಕ್ಳೆರುಪಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಣಾರಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾಂನೀಯ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಾದಾಳ್(1994) ತಾಚೊ ಪರ್ಗಟಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಬೂಕ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಜೆಕಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’ಶಿಮ್ಟಿ ಆನಿ...’ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ಟೇನ್ ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ದುಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಲಿಸಾಂವ್

ಬಾಬಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಘಡಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಬ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಿವಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭರ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಬಾಬಾಚಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಜ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಟರ್ಪಲಾ ಪಂದಾಕ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ದೃಢ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಫರಾ ಆರಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಡ್ಲಿ.

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !