Trending Now

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

mm
ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು , ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್, ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ 25 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ 100 ಲಾಗಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಯುವ ಮೆಟಾಂ, ಬೆಳಾಚೊ ದಿವೊ, ಮಹಿಮಾ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ , ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆದಾರಿತ್ ‘ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾತೆ ಅಮ್ಮ’ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೊ ‘ಓಟ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಚೆರ್ ‘ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಣಿ ನಿರ‍್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೈವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 9 ತಶೆಂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 3 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ / ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ್, ಯು.ಎ.ಇ’ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಕಣ್ಣೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಚೊ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ಜಬೆಲ್ ಅಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವೀಣಾ, ಪೂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾವೆನೊ ಶೆಲ್ಡನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

​ಜೇಟ್ಲಿಚಿ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಕೇಟ್ಲಿ !

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾಗೀ, ತೊಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾನಿಂ , ವಾಕ್ಮೂಲಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್. ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಜಪೇಯಿನ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಅಶಾ ಅಸ್ಚ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂನಿ , ತರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಅಲ್ ಇಂಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಅನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

Read More »

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

█ ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕೆ.ವಿ ತಿರುಮಲೇಶ್ █ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ █ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜಾ. ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚೆರ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಆನಂದ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ “ಫೀಲ್ಡಾ”ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ …

Read More »

ರಕ್ಷಾ ಕುಡ್ಕಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಕರ್ಣ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಾಚೊ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಣನಾಕ್ ತೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಜೈಲಾಂತ್ ನಿದಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ “ಜಸ್ಟೀಸಾಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾದಿಲ್ಲಿ …

Read More »

‘ಪಾಸ್’ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಕಾಂತ್ವಾದಾಚಿ ‘ತೊಪಿ’

ತೀವ್ರ್ ಹಿಂದುತ್ವ್ ವಾದಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಜಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಕೋಡ್ತೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸಾವೆಳಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಚಾ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾಂತ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೈಪುರ್ NIA ಕೋಡ್ತೆನ್ ದೊಗಾಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ತೆರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸೂಫಿ ಪಂಥ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಿಲ್ಲ್ಯಾ …

Read More »

ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಸುರ್ಯೊ – ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊ

“ಸಲ್ವಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ……” ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಪಯ್ಲೆಂ ರೌಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಫಿದೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಖಾಸ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ರೌಲಾಚಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲಿಂ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಾಣಾಚಿ ಖುಶಲಾಯ್, ಚಳ್ವಳೆಚಿ ಧಾವ್, ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ವೆಳಾನಿಂ ಫಿದೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೊನ್ ಅಪುಣ್ ಥಕನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಜಯ್ತಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ …

Read More »

ಕಾಳೊ ದುಡು ಆನಿ ಕಾಳೆ ದೀಸ್

ಜಶೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಯಾದಿಂನಿ ’ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಅಪಾಂಪಿಚ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾಗೀ ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೆಕ್ತಿ ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್/ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ’ಸಂಕಶ್ಟಾಂ’ ತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ತಲಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದುಡು ನಾಸ್ತಾಂ …

Read More »

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾವಿ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದ್

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊ.ವೀರೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಥಾವ್ಡೆಕ್,ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧ್ ಶ್ರಧ್ದ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸೂತ್ರ್ ಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಬಿಐನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಪಾಟಾಯ್ಲ್ಯಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ತನ್ಕಿ ಮುಂಬಯ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ …

Read More »

ದಾಂಡೆ – ತೊಣ್ಕೆ

ಸಮಾಜೆಂತ್, ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕವಿಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ; ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಬರಿ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕವಿ ತೊ ಕವಿಚ್, ಜಶೆಂ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಯೀ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆ ಫರಾ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ …

Read More »

ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು

ಕಾಂಪಾಂವ್ದಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಿರುಚಿ ಲೊರಿ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಘರಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್,ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ಣೆಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬರಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಖಿರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್, ಏಕಾಎಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊರಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕುಶಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕುತ್ತೂರ್, ಸಾಂಗಿಬೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರ್, ಕುಮ್ಮಪದವು …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !