ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

mm
ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು , ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿನ್, ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ 25 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 50 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ 100 ಲಾಗಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಬರ‍್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಾಮ್, ಯುವ ಮೆಟಾಂ, ಬೆಳಾಚೊ ದಿವೊ, ಮಹಿಮಾ, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ , ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಆದಾರಿತ್ ‘ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾತೆ ಅಮ್ಮ’ ಆನಿ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೊ ‘ಓಟ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಚೆರ್ ‘ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ವಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹಾಣಿ ನಿರ‍್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೈವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 9 ತಶೆಂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್’ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಕ್ 3 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ತಶೆಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ತಶೆಂ ರಾಕ್ಣೊ / ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ, ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ‘ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಕಾಸರಗೋಡ್, ಯು.ಎ.ಇ’ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಕಣ್ಣೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಚೊ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವೆದಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಯ್ ಜಬೆಲ್ ಅಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಶಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವೀಣಾ, ಪೂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾವೆನೊ ಶೆಲ್ಡನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೊಬು

ಕಾಂಪಾಂವ್ದಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಿರುಚಿ ಲೊರಿ ಪಾದ್ರಿಚಾ ಘರಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್,ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ಣೆಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಿತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಬರಯ್ತೆ ಅಸುಲ್ಲೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಖಿರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಬೊಟ್ಲೆರ್, ಏಕಾಎಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊರಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕುಶಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕುತ್ತೂರ್, ಸಾಂಗಿಬೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರ್, ಕುಮ್ಮಪದವು …

Read More »

ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್.

ಏಕಾ ಸೊಮಾರಾ.. ಅಜಾದ್ ನಗರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮನುಲಾಲ್ ಟವರ್ಸ್. ತಿಸ್ರಿ ಮಾಳಯ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ 19. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಚಡುಣೆ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತರ್ತೆಚ್ ತಿ ಹಳೂ ಬಾಲ್ಕನೆಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ತೊ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ದಾರಾಮುಳಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಟೂಲಾಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ. “ಚೆರ್ಕೊ …

Read More »

ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಬಾಂಕ್

ಆರ್ಸೊ ಯುವ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ತಾರ್ ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬೊಲ್ಕಾವಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಟ್ರಾ ಬಾಂಕ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಅಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಾ ಫಳಿಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಟ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ ತರೀ ವೆಳಾ ಆನಿ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂತ್ಲೆ ಆಟ್ ಬಾಂಕ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ. ಚಾರ್ ಬಾಂಕಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ …

Read More »

ಆಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್

ಕೋಯನಾಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸರ್ಕಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಭೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಕಾ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಒಳ್ಕತಾಲೆ. ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಶಾಸಕಾನ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಲಾ ಭಿತರ್ ಮಧ್ಗಾತ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಅಂಡಿಪೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಖಾಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ವರ್ಸಾಂತ್ …

Read More »

ಕಂತ್ರಾಟ್ ದಾರಾನ್ ಕಾತಾರ್ ಲ್ಲೊ ರೂಕ್

“ಮಾಮ್ಮಾ ದಫ್ತರಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾತಿಂಚಿ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ಕಾಮಿಲ್ ಪಾಟ್ಲೊ ರೂಕ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೆತಲೊ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾಚೆರ್ ಫಾಂಟೆ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಾತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್” “ಆನಿ ಹೆಂ ತುಕಾ..” “ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜತ್ತಣ್ಣಚಾ ಮುಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆನ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸರೊಪ್ …

Read More »

ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾಚಿ  ’ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್  ಸೂಂಬೆ’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ವಾಚುನ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್‍‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಚ್ ಹೊ ಅತಿಶಯೋಕ್ತೆಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಠರಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಬರಪ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ . ಅತಾಂ …

Read More »

ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ – ಹಾಸೊ,ವಿಮರ್ಸೊ

ಕಾಲ್, ಅಕ್ಟೊಬರ್ 14 , 2011 ಸುಕ್ರಾರಾ ,ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ದೋನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ದಾಕವ್ಣ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಏಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಚಿನ್ನಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಉಜ್ವಾಡು’ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ  ದುಬಾಂಯ್ತ್ ’ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದಾನಾ’ ಖ್ಯಾತೆಚ್ಯಾ  ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಹಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ’ಊಟ್ರೇ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ’. ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಜೆ …

Read More »

ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್

ಶಹರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲಿಂ.ಟ್ರೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ.ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರೆನಿಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಮಧೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಸ್ತಿ ತೊ ಪಳಯ್ತೆ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.ಸೂಟ್ ಕೇಜ್,ಟ್ರಂಕ್ ಪೇಟ್, ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಬೆಗಾಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಪಾಂಯಾ ಮುಳಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.ಗೊರ್ವಾಂ,ಬೊಕ್ಡಿ,ಪೆಟೊ, ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಸಂಗಿ ಹಾಡಿನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೆ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !