ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ

mm
ಉಬ್ಬ, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ 1984 ಥಾವ್ನ್ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಎ೦ ಎ ಸನದ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ರೇ೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಸ ಬ೦ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪದಕಾ೦ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಿಲೊಸೊಫಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸ೦, ಎಕ್ಸೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎ೦ಬಿಎ ಆನಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಸನದ್ಯೊ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ವಿದೆಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆತಾ೦ ಇ೦ಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಭಾರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಸ್ವೀರ್, ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ರೋಶನ್, ಕೆದಿ೦ಚ್ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲಿ ಕಥಾ, ಹಾ೦ವೆ೦ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಲಿ, ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ, ಸ೦ದರ್ಭ್, ಹಾ೦ವ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲೊ೦, ಏಕ್ ಸದಾ೦ಚಿ ಕಥಾ ಹ್ಯೊ ತಾಚೆ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾಣಿಯೊ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಕನಾಂ, ಶೆ೦ಭೊರಾವಯ್ರ್ ನಿತಿಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ವಿವಿಧ್ ಕೊಕ್ಣಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಮಿಳಾ೦ತ್ ದೋನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ತುಳ್ವೆ೦ತ್ ತಶೆಂ ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ಲೆಖನಾ೦ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಚುಟುಕಾಂ, ಲೇಕನಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ - ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೊಚೊ ಬೂಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ’ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಿಣಿ’ ನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂಕಣ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ವೀಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ತೆ೦ ಆಯೇಶಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಪಾದಕೀ ಮ೦ಡಳಿಚೊ ಸಾ೦ದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ತಕ್ಲೆ೦’ತ್ಲೊ ಕಿಡೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ಯ್ತಾ೦ತ್ ಏಕಾ ಬೂಕಾರ್ ಆಸೆ೦ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆ೦ : “ದೇವ್ ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ”. ಶಿರಿ೦ ಚುಕ್ಲೊ೦, ಆಜಾಪ್ಲೊ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನಾ೦. ತರ್ ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಅಸೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಸೆ ಆಯ್ಲೆ೦? ಸೊದ್ಲೆ೦, ಉಸ್ತಿಲೆ೦. ಹಿ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಾಲೆ೦ಡ್ ಆಸೆ೦ ಸುಮಾರ್ 21 ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !