Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

mm
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಎಮ್. ಕೊಮ್. ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ’ಚಿಗುರು’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಆವಸು

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್. ದೆಕುನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಭುಂಯ್ – ದೇಶ್ – ಪ್ರದೇಶ್ – ಭಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆವಯ್ ಲೆಕ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೇರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಗ್ಶಿತಾ ಆನಿ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ – ನೇತ್ರಾವತಿಪರಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ನದ್ರೆಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ – ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಪಲಾಯನಾಂ ಉಟೊನ್ …

Read More »

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ರಗತ್ ದಾನಾರುಪಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಾಸಾರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ …

Read More »

ರೈ – ಪೈ

ಕೆದನಾಚೇ ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತು ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪೀವನು ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ ತವಳಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೂನ್ ಬಸಲೇಂಚಿ ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತ್, ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತಿಲೆ ಘರ ಲಾಗೀಚಿ ಹಾನೀ ಸಕಾಳಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸಾಂಗಾತ ಯೆವಚೆ ಶರತಾಲೆ ಬೈಕಾರಿ, ದೊನಪಾರಾ ಜೇವಣಾಕ್ ಒಟ್ಟೂ ಘರಾಕ ವಚೆ ಯೆವಚೆ, ಹಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ, ಆತಾಂ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ …

Read More »

ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಾತ್ಲೇ

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಿಕುನ್ ’ಹಾಂವ್’ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಿಕಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ  ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಾಗ್ಡ್ಯಾಪಣಾಕ್  ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್, ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂವಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ವಾ ವಸ್ತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಯ್ಜೆ ? ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುತಾಂಚೊ ಅಭಿಶೇಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ …

Read More »

ಮಂಗಳ

ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಸುರವೇ ದೀವಸ್…. ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕೂನ್  ಪದವಿ ಶಿಕಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಮೇಳತನಾ ಸುಂಟೂನ ಗೆತೀಲೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಚೆ ಸ್ನೇಹ , ತಾಂಗ್ ತಾಂಗೇಲ್ ವಾಟ್ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ. ವ್ಹಳಕ್ ನಾತಿಲೇ ಗಾಂವಚೆ ಸಾಂತೇಕ್ ಆಯಲೇ ವರೀ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರಿ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ನಂಬರ್ ಪಳೋವನ್ , ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ವಚೂನ್ ಚಾರೀ ಬೆಂಚಾರ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ದೃಷ್ಠಿ ಬಾಗಲಾ ದಿಕಾನ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ವ್ಹಳಕೇಚೋ ಕೋಣಾಯ್ …

Read More »

ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯೋ

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ದಾಟೊನ್, ಘಡ್ಗಡೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಲಾ.  ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚುನಾವೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ  ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಅಜೂನ್ ರೂಕಾಚೆಂ ರಾನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮಜೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಮ್ಹಾಣ್ಕೆ  ಮಾನ್ತಾತ್ – ಹಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ.  ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚಾ …

Read More »

ಬೇವರ್ಸಿ ಲೋಕ

ಆಕ್ರೋಶ್ ಭಾವ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಕ್ರೋಶ್‌ಚ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕರಾವಳಿ ಆನಿ ಮಲ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞ್ ಕವಿಂಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಳ್ಟಾರ್ ಆಕ್ರ‍ೋಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ …

Read More »

ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ

ತರ್ನೊ ಕವಿ – ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್. ತಾಣೆ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ರಾಧೇಯಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೀಯ್ ಆವಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಂತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ ಪೋಟ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಳಯ್ಲೆಂಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಶದ್ …

Read More »

ಹೇ.. ದೇವಾ !!

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಮ್.ಕೊಮ್.  ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.  ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವೊನ್  ಮಯ್ನೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆನ್ ,  ಏಕ್ ಕವಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘಡಿತ್ …

Read More »