ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

mm
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಎಮ್. ಕೊಮ್. ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ’ಚಿಗುರು’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಆವಸು

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್. ದೆಕುನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಭುಂಯ್ – ದೇಶ್ – ಪ್ರದೇಶ್ – ಭಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆವಯ್ ಲೆಕ್ತಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೇರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆವಯ್ ತಿ ಆವಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಗ್ಶಿತಾ ಆನಿ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾ – ನೇತ್ರಾವತಿಪರಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ನದ್ರೆಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ – ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಪಲಾಯನಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ’ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ’ ಜಾವ್ನ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ತಾನಾ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು
ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪ ಆವಸು
ಆಟಲೆ ನ್ಹಯ, ಸುಟಲೆ ಪಾವಸು
ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ನಿತ್ಯ ಉಡಗಾಸು

ಗೊಯಾಂತು ಪಾವಲೇರಿಯ ಸೊಡುಂಕ ನಾ ಧ್ಯಾಸು
ಸಮರ್ಪಿತ ಆಚರಣ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು
ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಆಂಗ ಭೋರನು ಪ್ರಕೃತಿ ಆವಸು
ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಇನ್ಕಿಸ್ವಿಶನ್
ಚಿಂವೇರ ಪಡಲೆ ಲೊಕಡಾಂ ಕೊಳಕೆ ತ್ರಾಸು

ರಾಂದಪಾ ಕೂಡಾಂತು ಕರಡೇಂತು
ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಘಡಲೆ ತ್ಯಾ ದೀಸು
ಶ್ರಾವಣ ಚೂಡಿ ಪೂಲ, ಚವತೀ ಕೊಬ್ಬು
ಪೊಟ್ಟಾ ಶೀತ ನವೆ ಜವಚೆ ಎಕ ಗಾಸು

ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮೇರಿಮಾತಾ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಮ್ಮೇಳಿತ ಸ್ತ್ರಿರೂಪ ಚಿಂತನ
ಪ್ರಕೃತಿ ಫೂಲ ಫಲ ಸಮೃದ್ದ
ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ
ಧರ್ಮಾತೀತ ಜಾಲೆ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಸೂಲೆ ನಂದನ ವನ
ಹೇ ಆವಸು, ಹೇ ಸಾಯ್ಬಿಣೇ
ಹೇಂವಯ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಣ

ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ರಗತ್ ದಾನಾರುಪಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಾಸಾರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ. ದೆಕ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಉಟಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖುನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಗತ್ ವಾಳಯಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್. ಟಿ. ಐ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಖಂಯ್ ಗೀ ಪಾವ್ಲಿ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ತೀರ್ಥ ಗೇವನು ಪಿತ್ತನಾ

ತಾನ ವಚ್ಚನಾ,
ಭೂಕೇಕ ವಾಟ ಜಾತ್ತಾಸ
ಗಾಂದಾಂತು ಗಂಧ, ಸುಗಂಧ ನಾ
ನಿಡಲಾಕ ಲಾಯಲ್ಯಾರಿ
ಥಂಡ ನಾ, ಹೂನ ಜಾತ್ತಾಸ
ಜಿಬ್ಬೇರ ದವರಲ್ಯಾರಿ
ಅರೇ ! ರಕ್ತಾಚೋ ಘಾಟ ಯೆತ್ತಾಸ

ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಾ
ಮಧೇಂತು ರುಪ್ಪಯೀಚೆ
ಆಯಕತಾ ಝಣಝಣ್
ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಮಾತೇಂತ
ಕಿತೆಂಗೀ ಕಣಕಣ್

ಕುಂಕಮಾಕ ಮೋಲ ನಾ
ರಗತ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಜಾವಕಾ ಜಾಲಾ
ಶೇತಕಾರನ ದಿಲ್ಲೇಲ ಜೀವಾಕ
ಕಂಚೋ ಪಾವ್ಸ ಆಯಲಾ ?
ಆತಾಂ ಧರಾಂಧರ ಪಾವ್ಸ
ಆಯಲಾ ಧಾವೋನ
ರಸ್ತೇರ ಆಸಚೆ ರಗತಾ ಕಲೆ
ಕಾಡೋಂಕ ಪುಸೋನ

ಕೆಲ್ಲೇಲ ಸಕ್ಕಡ ಕರಿ ಗಿಳೆಂ
ಅಶೆಂ ಅದಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ
ಆಜ ಆಮೀ ತರಿ ಕರಿ ಪಿಳೆಂ
ಫಕತ ತಾಂಬಡೆ ಮ್ಹೆಳತಾಲೆ

► ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್

ರೈ – ಪೈ

ಕೆದನಾಚೇ ವರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂತು ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪೀವನು ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ ತವಳಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೂನ್ ಬಸಲೇಂಚಿ ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತ್, ಅಮೀತ್ ಪೈ ಆನೀ ಶರತ್ ಕಾಮತಿಲೆ ಘರ ಲಾಗೀಚಿ ಹಾನೀ ಸಕಾಳಿ ಕಾಲೇಜಾಕ ಸಾಂಗಾತ ಯೆವಚೆ ಶರತಾಲೆ ಬೈಕಾರಿ, ದೊನಪಾರಾ ಜೇವಣಾಕ್ ಒಟ್ಟೂ ಘರಾಕ ವಚೆ ಯೆವಚೆ, ಹಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾಲೇಲೆ ಕಾಲೇಜಾಕ ಯೆತ್ತರಿ, ಆತಾಂ ಬಿ.ಕಾಂ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ತಾಂಯ ಅಮೀತಾನ ಆನೀ ಶರತಾನ ಶಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಲೇಜ ವೆಗಳೆ. ಪಿಯುಸಿ ಜಾತ್ತರಿ ಶರತಾನ ಬೈಕ್ ಗೆತಲೆ ಆನೀ ಕಾಲೇಜ ಶುರು ಜಾಲೇಲ ದೋನ್ ದೀಸಾನಿ ಅಮೀತಾಕ್ ವಾಟ್ಟೇರ್ ಚಮಕೂನ್ ವಚ್ಚೆ ಪಳೋವನ ಬಸೋನು ಘರಾಕ್ ಸೊಡಲೆ ಅಶೀ ತಾನಿ ದೋಸ್ತ ಜಾವನು ಮಾಗೀರ್ ತೇಂಚ್ ಸದಾಯ್ ಚಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರೆ ವರಸಾಚೆ ಬಿ.ಕಾಂ, ಹಾನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕಚೆ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗತಚೀ, ಪರೀಕ್ಷೆಕ ಶೀಕೂಂಕ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಾರ್ ಆಸಚೇ ವ್ಹಾರೇ ರುಕ್ಕಾ ಮುಳಾ ಬಸಚೆ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗತ ಆನೀ ಥೋಡೆ ಕ್ಲಾಸಮೆಟ್ಸ್ ಯೆತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಗಮ್ಮತ ಆನೀ ಸಿಗರೇಟ್ . ಘರಾ ದಾಕೂನ್ ದೂರ್ ವ್ಹಳಕೇಚ್ ಕೋಣೆ ಅಸನಾತ್ ಮ್ಹಣ, ಕೆದನಾಯ ಹಾನಿ ಸಾಂಗಾತ ಆಸಚೇ , ಬಿ ಕಾಂ ಆಯಿಲೆ ಉಪರಾಂತ ಹ್ಯಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ !
ಕಾಲೇಜಾಂತ ಶಿಕಾಚಾಂತೂಯ್ ದೋಗಾಯ್ ಹುಷಾರ್ , ಉಪನ್ಯಾಸಕಾಂಕ್ ಹಾನಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ, ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಜಾವನು ಪ್ರತೀಭಾಶಾಲಿ ಜಾವನು ಆಶಿಲೀಂಚಿ , ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾನಿ ಹಾಂಕಾ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯಿಲೆ, ಆನೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ ಚಲಚೆ ‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ವಿಜ್’ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವಕಾ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗಲೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಾನಿ ಥೋಡೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಜೂಂಕ ದಿಲೆ. ತೆದಳಾಚ ಲೈಬ್ರರೀ ವಚೂನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೆ ಪುಸ್ತಕಾ ಕಾಡನ್ ಗೇವನು, ವಾಚೂಚಾಕ್ ಶುರು ಕೆಲೆ. ಆನೀ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಚೇ ಶಿಕೂಕಾ ಆಶಿಲೆ ವಿಷಯ್ ವಾಂಟೂನ್ ಗೆತಲೆ.

♥ ♥ ♥

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ , ದೊಗಾಯ್ ಬೈಕಾರ ಬಸೂನ್ ಪಾವಲೇ, ಥಂಯ್ ನೊಂದ ಕರೂಂಕ್ ಬಶೀಲಿ ಚೆಲಿ ಪಳೋವನು ಅಮೀತಾಕ್ ಮನ ಜಾಲೆ, ತೀಕಾ ಪಳೋವನು ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸ್ ಆಯಲೋ, ತಿವಯ್ ಪಳೋವನು ಹಾಸಲಿ. ತೀ ಕಾಪ್ಪಡ್ ನೆಸೂನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೇಶಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರೂನ್ ಹರದೇರ್ ವಾಲಂಟೀಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಾಲನು ಬಸೋನ್ ಆಶೀಲಿ, ಅಮೀತ್ ಥಂಯ್ ಪಳೋವಂಕ್ ಲಾಗಲೋ, ಬ್ಯಾಚಾರ್ ನಾಂವ್ ಸೋಧೂಂಕ್ , ತೇ ಪಳೋವನು ತೀಣೆ ಸೆರಗ್ ಸಮ ಕರೂನ್ ಗೆತಲೆ, ನೋಂದ್ ಜಾಲೆ !! ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮಿತ್ ಶರತಾ ಲಾಗಿ, ತೀಣೆ ಹಾಂಕಾಯ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಿವನು ಧಾ ವೊರಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ ಶುರು ಜಾತಾ, ಸಭಾಸಾಲಾಚೆ ಬಗಲೇನ್ ಕಾಪಿ – ಖಾಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ ತ್ಯಾ ದಿಕಾಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಾಯಲೆ, ಜಾಲೆ ಮಿಗೇಲ ಅವಸ್ಥಾ ಮ್ಹಣ ಶರತಾಲಾಗೀ ಅಮೀತಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಆನೀ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಹಾಂಗಾ ದಾಕೂನ್ ಇನಾಂ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾವಕಾ ತೀ ಮೆಳಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ. “ಜಾಯತ ಮ್ಹಾರಾಯಾ ಆತಾಂ ವಚೂನ್ ಕಾಪಿ ಪೀವಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೋ ಜಾವೋ ಮಾಗೀರ್ ತೀ ಕೋಣ್, ಕಸಲೆ – ಇತ್ತೆ ಪಳೋವಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೋ, “ತೂ ವಚೂನ್ ಕಾಪಿ ಪೀ ಮಾಕಾ ಪೋಟ ಭರೀ ಜಾಲೆ, ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾವಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮೀತ್. ಹಾ ! ಜಾಯತ್ ಕಾಪಿ ನಾಕಾ, ವಚೂನ್ ಬಸೂಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಶರತ್ , ನಾ ಮಾಕಾ ತಿಗೇಲಾ ಉಲ್ಲೋವಕಾ ಯೋ ಆಮೀ ವಚಾ ಮ್ಹಣ ಶರತಾಕ್ ತಾಂಡೂನ್ ವ್ಹರನು ಪರತ್ ನೋಂದಾ ಕೌಂಟರ್ ಲಾಗೀ ವಚೂನ್ ಕಿತಲೆ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಲಾ ವಿಚಾರಲೆ , ತೀಣೆ ಆಟ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸೂನ್ ಅಲ್ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ !! ಮ್ಹಳೆಂ, ಪಳೇ ತೀಣೆ ಮಾಕಾ ಅಲ್ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆ ತು ಪಳಯಲವೇ ? ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾಕ ನಿಮಗಿಲೆ .

ಸ್ಪರ್ಧೋ ಶುರು ಜಾಲೆ, ಒಟ್ಟು ಪಾಂಚ ರೌಂಡ್ಸ್ , ಚಾರಿ ರೌಂಡಾಂತ ವಿಂಚೂನ ಆಯಿಲೆ ಫಕತ ಚಾರ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಅಂತಿಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೋ , ತಿನ್ನಿ ರೌಂಡಾಂತ ಅಮೀತ್ ಆನೀ ಶರತ್ ಔಟ್!! ಶರತಾನ್ ಫಾಟಿ ವಚಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ . ಪುಣ್ ಅಮೀತ್ ರಾಬ ಮಾರಾಯಾ ! ಘರಾ ವಚೂನ್ ಕಾಂಯ್ ಗುಡ್ಡೋ ಕೋಂಡೂಕ ನಾ ನ್ಹವೆ ? ಹಾಂಗಾ ಬಯಸೂನ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಳೋವಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಆನೀ ಗಳೋ ನೀಟ್ ಕರೂನ್ ತೀ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ ಶೋಧೂಂಕ್ ಲಾಗಲೋ. ನೋಂದ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಳಯಳೆ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕೋಣಾಯ್ ನಾ! ರಪಕ್ಕ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಪಳಯಲೇವರಿ ಜಾಲೆ , ಪರತ್ ಪಳಯಲೆ, ವ್ಹಯ್ ತೀಚ್ , ತೀ ಆತಾ ಸಭಾಸಾಲಾ ಬೀತರ್ ಬಯಸೋನ್ ಆಶೀಲಿ , ತಿಗೇಲ ಮಾಕಶೀ ವಚುನ್ ಶರತಾ ಸಾಂಗತ ಬಸಲೋ. ತಿಗೇಲಾಗಿ ಉಲೋಂವಕ ಲಾಗಲೋ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಶಿ ಉಲೋವನು ಉಲೋವನು ತಿಗೇಲ ಕ್ಲಾಸ್ , ನಾಂವ ವಿಚಾರಲೆ … ತೀವಯ್ ಹಾಸತಾ ಹಾಸತಾ ಉಲೋವನು ಜವಾಬ ದಿತಾಚೀ ಅಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ನಾಂವ ಅಪರ್ಣಾ ರೈ ಮ್ಹಾಣಾಲಿ. ಫೇಸ್ ಬೂಕಾರ್ ಅಸಾಗಿ ವಿಚಾರನು , ತಿಗೇಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚಾರಲೆ , ತೀಣೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೂನ್ ಹಾಸೂನ್ ತೀಜೆ ದೋಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತ ಉಟೋನ್ ಗೆಲಿ. ಶರತಾನ್ “ನಾಕಾ ಮಾರಾಯಾ ತುಕಾ ಹೀ , ತೀ ಶುದ್ರಾಂಚೀ ಚೆಲಿ ನುಸ್ತಿ ಘರಾ ವಚಾ ,ಮ್ಹಣ ಕಶೀ ತಾಂಡೂನ್ ಬೈಕಾರ್ ಬಸೋನ್ ಘರಾ ಯೆವನು ಪಾವಲಿಂಚೀ.

♥ ♥ ♥

ಸಾಂಜೇರಿ ಅಮೀತ್ , ಶರತಾಲೆ ಘರಾ ಆಯಲೋ ತಾಕಾ ಬೈಕಾರ್ ಬಸೋನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾವನು ವಚೆ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ಕೊಂಚಾಡಿಚೆ ಹೆಲಿ ಪ್ಯಾಡಾಕ್, ಏಕ್ ದಿಕ್ಕಾನ್ ದೂರ್ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲಾಚೆ ಚಿಮಣಿ, ವ್ಹಾರೇ, ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ ಜಾಗೇರ್ ದೊಗಾಯ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಜಳೋನ್ ಧಮ್ ತಾಂಡತಚೀ ಉಲೋವಂಕ್ ಲಾಗಲೆ.
“ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ ಮಾರಾಯಾ, ತಿಗೇಲ ತೋಂಡಾರ ಲಕ್ಷಣ್ ಆಶಿಲೆ “ ತಿಗೇಲ ಹಾಸು ತೇ ವೋಂಟ ತೆ ದಾಂತು ಆನೀ ಕಯ್ ದೊಳೆ ಮುಖಾರ ಯೆತಾ …..ಮ್ಹಣ್ ಅಮೀತ್ ಸಿಗರೇಟಾ ಧೂಂವೋರ್ ವಯರಿ ಪಳೋವನು ಹಳೂ ಸೋಡತಾ ರಾಬಲೋ, ತೆದನಾ ಬಜ್ಪೆ ದಾಕೂನ್ ವಿಮಾನ್ ಏಕ್ ಭಾಯರ ಸರಲೆ ….
ಶರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತೀ ಶೂದ್ರಾಂಚಿ ತಿಗೇಲ ಭಾಸ ತುಳು,ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಜಾವಚೆ ನ್ಹಯ್ !”
“ಅರೇ, ತಾಂತೂ ಕಸ ಆಸಾ ಮಾಕಾ ತುಳು ಯೆತಾ, ಮಿಗೇಲ ಆನ್ನಾಕ್ , ಅಮ್ಮಾಕ್ ತುಳು ಯೆತಾ ಭಾಸ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಾರಾಯಾ “ ಯೆಂಚಾ ಆಪುಂಡತಾ ! ಮ್ಹಣಾಲೋ ಅಮೀತು ಹಾಸೂನ್ .
“ ತಶೀ, ನ್ಹಯ್ , ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಜಳಕೆ, ಮಾಸ ಖಾವಚೆ ನಾ , ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಗೇಲ ಘರಕಡೆ ಮಾಸ ಜಳಕೆ ನಾತ್ತೀಲೆ ದೀವಸ ನಾ “ ಮ್ಹಣು ಶರತಾನ್ ಆನೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲೆ .
“ಹಾಂವ ಖಾತಾ ನ್ಹವೆ ಮಾರಾಯಾ ಜಳಕೆ, ವಿಶೋಣೂ, ಮಾಂಜೀ , ರಾಜು, ಪೆಡವೋ ,ಮೊತ್ಯಾಳೆ, ನಂಗ್, ತೇ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಯ್ ಕುಂಕಡ ಹಾಂವ ಕಶೀ ಖಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆನೀ ತುಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಸ ಮಡಿಕೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಘರಾ ಗೆಲೆ ತವಳೀ ದುಕ್ಕರ್ ತಾಂಯ್ ಖಾಲಾ. ಹಾಂವ ತಿಕಾ ಗೇವನು ಹೋಟಲಾ ವಚೂನ್ ಖಾತಾ ರೇ , ತಾಂತು ಕಸ ಆಶಾ “ ಅಮೀತಾಲೆ ಜಾಪ !
ಜಾಯತ ಮಾರೇ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾನಿ ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಪಾತೇವಚೆ ಚಡ, ತಾಂಕಾ ದೈವ ಮುಖ್ಯ ಆಮಕಾ ದೇವು ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಅಮಕಾ ಜಾಯಾನಾ , ಅಮಕಾ ಜಾವಚೆ ನ್ಹಯ್ …ಬೋಡಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೇ ತುಗೇಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಶರತ್
“ಏಕ್ ಡೀಪ್ ಧಮ್ ತಾಂಡೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ ತೇ ಕಸ ಮಾರೇ ತುಗೇಲೆ ದೇವು ದೈವ .. ಹಾಂವ ದೊಗ್ಗಾಕಾಯ್ ಪಾಂಯ್ ಪಡಾತಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಂತ ಲಾಯಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೆವಚೆ ಜಾವಚೆ ಖಾತೀರ್ ಆಮೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಾಕ್ ಸೂರಾ ಬಾಟಲಿ, ಬೀಡಾ, ಚಕ್ಕುಲಿ ದವೋರನು ಮಾಗ್ಗನಂಚಿ ವೇ ಆನೀ ದೇವಾ ಲಾಗೀಯ್ ಮಾಗಚ್ಚೆ ಆಸಾ ನ್ಹವೇ , ಪಳೇ ಶರತಾ ಆಮಗೇಲ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಗಮ್ಮತೋ ಗಮ್ಮತ್ ಆಮಗೇಲ ತೇರು ಮ್ಹಣತನಾ ದಾಳಿತೋಯ್ ಬುರಕೂಚೆ ಆನೀ ಭೂತ ಕೋಲ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಸುಕ್ಕಾ “ ದೇವು ದೈವ ಸಕ್ಕಡ ಜೈ ಜೈ, ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸತಚೀ ಧಮ್ ಸೋಡಲೋ ಅಮಿತ್  ಇತಲೆ ಆಯಕೋನ್ ಶರತಾಕ ಕಸಲೆ ಸಾಂಗ ಚೇ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನೀ “ ಜಾಯತ ಮ್ಹಾರಾಯಾ ತೂಂಚ ಹೋಡು , ತುಗೇಲೆ ಹೋಡ “ ಮ್ಹಣಾಲೋ.
ಅಮೀತಾನ ಶರತಾಲ್ ಖಾಂದೇರ್ ಹಾತ್ ಗಾಲನು, ಸಿಗರೇಟಾ ಕುತ್ತೀಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಧಮ್ ಮಾರನು ಮ್ಹಾಣಾಲೋ , ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ್ ಮಾರಾಯಾ.
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ……. ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾನ ಮ್ಹಣಚೆ ಭೀತರ್ ಅಮೀತ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ …ಹೇ ಸಿಂಪಲ್ ತೀ “ರೈ” ಇಂಗ್ಲಿಷ್ “ಆರ್” ಆಸಾ ನ್ಹವೇ ತೇ ಸೈಡಾಚೆ ಏಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಪುಸಲಾರ್ ತೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ “ಪಿ “ …ಜಾಲೆ ನ್ಹವೇ ಪೈ …ಥಕ ಥೈ ಮ್ಹಣಾಲೋ ಹಾಸತಾಚೀ , ಯೋ ಬಯಸ್ ವಚ್ಛಾ ಘರಾ , ಆಜ ರಾತಿ ಭಿತ್ತರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಶಿಲೆ ಅಪರ್ಣಾ ರೈ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ್ ಶೋಧೂನ್ , ಮಿಗೇಲ ಅಪರ್ಣಾಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೆಟೋವಕಾ, ಮಾಕಾ ತೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶರತಾಕ ಬಸೋನ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆ .

 ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ದಿಷ್ಟಿ ಪಡನಾತ್ಲೇ

ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಿಕುನ್ ’ಹಾಂವ್’ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಿಕಾನಾತ್ಲೆಪರಿಂ. ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೆಂಪಣ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ  ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಾಗ್ಡ್ಯಾಪಣಾಕ್  ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್, ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂವಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ? ವಾ ವಸ್ತುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಯ್ಜೆ ? ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುತಾಂಚೊ ಅಭಿಶೇಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಶೇಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊಂ ದಳ್ಬಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಂತ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ದೂದ್.  ದಿಸ್ತಾ ಸರಳ್, ಪೂಣ್ ಬೋವ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ತಶೆಂ ಸಕಾಲಿಕ್ ಕವಿತಾ.
’ಹಾಂವ’ ದಾಕೋವಂಕ್ ರಾವಿಲೋ ಕಿತೇಂಗೀ
ಜಣ್ ಯೆತಾ – ವೆತಾ.
ತಾನಿ ಪಳೋವಂಚೆ ಕಿತೇಂಗೀ,
ಜವೋ ತಾಂಕಾ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡಚೆ ಕಿತೇಂಗೀ

ತೊಡೆ ಗಂಭೀರ ಸಾರಕೆ
ಆನೀ ಉರಲ್ಲೇ
ಹಾತ ಆಡ ದರೂನ್
ಹಾಸೂನ್ ಜಿರೋವಂಚೆ

ಮೆಕಳೂನ್ ರಾವಿಲೋ ’ಹಾಂವ್’
ಪುಣ್ ಕಿಟ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗಿಲೆ ಸತ್ಯ
ಹಾಂವ್ ವಸ್ತೋರ್ ಮೆಕಳೂಂಕ್ ನಾ

ತಿಂಬಲಾರ್ ಮಾತ್ರ್
ಸೊಲ್ ಸೊಡತಾ ಬಗ್ಡೋ
ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಆಪೋವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೇ
’ಹೋ ಏಕ್ ನಾಗ್ಡೋ’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಗ್ನಾಂತ ತುಮೀ ಭಗ್ನ್ ಜಾವನಕಾತ್
ಹಾಂವ ಉಗೇತ ರಾವಲಾ
ತಶೆ ಮ್ಹಣ್
ತುಮಕಾ ಇಚ್ಚ್ ಆಯಿಲೆ ಕರಿನಾಕಾತ್
ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಾಣೋಂಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸಾ.
ಸುಕೋಂಕ್ ವೋತ್ ಆಸಾ.
ತುಮಕಾ ಖಬರ್ ನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕಲೀರ್ ಒತ್ತಲೆ ಧೂದ್
ಉಂಗುಷ್ಟಾಕ ಪಾವತನಾ
ಧಂಯ ಜಾತಾ.

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಮಂಗಳ

ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಸುರವೇ ದೀವಸ್…. ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕೂನ್  ಪದವಿ ಶಿಕಪಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಮೇಳತನಾ ಸುಂಟೂನ ಗೆತೀಲೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಚೆ ಸ್ನೇಹ , ತಾಂಗ್ ತಾಂಗೇಲ್ ವಾಟ್ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ. ವ್ಹಳಕ್ ನಾತಿಲೇ ಗಾಂವಚೆ ಸಾಂತೇಕ್ ಆಯಲೇ ವರೀ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರಿ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಚೆ ನಂಬರ್ ಪಳೋವನ್ , ಸೀದಾ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ವಚೂನ್ ಚಾರೀ ಬೆಂಚಾರ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ದೃಷ್ಠಿ ಬಾಗಲಾ ದಿಕಾನ್, ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ವ್ಹಳಕೇಚೋ ಕೋಣಾಯ್ ತರೀ ಯೆತಲೋ ಮ್ಹಣು ರಾಕೂನ್ ಬಸಲೋ . ಬೆಲ್ ಜಾಲೆ, ಲಾಗೀ ಬಯಶಿಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೋವನ ಹಾಸಲೋ ವಾಸು.
ಧಾಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಂಯ್ ಕನ್ನಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಿಲೋ ಪಿ.ಯು.ಸೀಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಶಿಕವಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಲೆ , ತಳ್ಯಾಂತುಲೆ ಮಾಸಳೀ ಸಮುದ್ರಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಯಾವರೀ ಜಾಲೊ. ಉತ್ರಾಂ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರಸ್ ವಾಸು ಉಲಯೀಲೊ ಮ್ಹಾಳ್ಯಾರಿ ಫಕತ ಜಣ ಸಾಂಗತ್, ಸುರವೇಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ವಾಚೂನ್, ಸಮಜೂನ್ ಶಿಕೂನ್ ಪರಿಕ್ಷೇಂತ ಬರೆಂ ಅಂಕ್ ಜೋಡತಲೋ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ ಉಲೋವಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ ಪಾಯ್ ಮಾಕಶೀ ದವರತಾ ಆಶಿಲೋ, ಹಾಗೇಲ ದೊಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಗೇಲ ಬೆಂಚಾರ್ ಹಾಗೇಲ ಸಾಂಗತ ಆಸಚೇ ತೀನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ ಶಿಕಿಲೆ, ವಿದೇಶಾಂತಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಾವರೀ ಕ್ಲಾಸಾಂತಲೆ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಚ್ ಹಾಂಗಿಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಆನೀ ತಾಂಗೆಲ ಕಾಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಕಾಂ ಬಂದೂನ್ ಜಿಕಲೋ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಗೇಲ ತೀನ್ ದೊಸ್ತಾನಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಕರಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ಗೆತ್ಲೆ. ಪರತ ಏಕಳೋ ಜಾವೂನ್ ಚಿಂತೂನ್ ಆಸತನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಕ್ಲಾಸಾಕ್ ಆಯಲೋ, ವಿಷಯಾಚೇರ್ ಉಲೋವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಹಳಕ ಕರೂನ್ ದಿವಚಾಕ್ ಸಾಂಗಲೆ, ಸುರವೇ ಬೆಂಚಾ ದಾಕೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವೂನ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಯಾಲೆ ವಾಂಟೋ ಯೆವಚೆ ಭಿತರೀ ಹುಮೇವನು ..ಅಪಣ್ಯಾಲೆ ಪರಿಚಯ  ಕರೂನ್…. ರಪ ರಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತು ಸಾಂಗೂನ್ ಟಾಪ್ಪ್ ಬಸಲೋ ಆನೀ ಹಳೂ ಮಾತ್ತೆ ಉಬಾರನೂ ಅಕಡೆ-ತಕಡೆ ಪಳಯಲೋ, ತ್ಯಾ ಸಗಳೇ ದಿಸಾಂತು ಲಾಗೀ ಬಶೀಲ್ಯಾಲೆ ಉಲಯಲೇಲ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ!!

♦ ♦ ♦

ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವರೀ ಹಾಂಗಾಯ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ದೊಸ್ತ್ ಮೇಳೇಂಚಿ ವಾಸುಕ್, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಾತ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಕಾರ್ಯಾಳ ಜಾವಚಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಆಯಕೂನ್ ಸಮಜೂನ್  ಗೆತಲೋ ಆನೀ ತಶೇತ್ ಪರೀಕ್ಷೇಂತ ಬರೆ ಅಂಕ್ ಜೋಡತಾಲೋ ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲೋವ್ಚೆ ಮ್ಹಣತನಾ ಮಾಕ್ಷಿ ! ಕಾಲೇಜಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತು ಮ್ಹಳೇರಿ ಹೋ ಫ್ಹಾಟಿ. ಚೆಲೀಯಾಲೆ ಉಲ್ಲಾಯಲಾರೀಯ್ ಅಪರೂಪ್ ..ತಾನೀ ಹಾಸತಲೆ ಮ್ಹಣು.. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಾಂತ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಘರಾ ವಾತಾವರಣ ತಶೆ ಆಶಿಲೆ . ಬಾಪಸೂಕ್ ವ್ಯಾರು ಬಂದ್ರಾರೀ ಆವಸೂ ಘರಕಡೆ ಕಾಮ ಸಾಂಬಾಳೂನ್ ಆಶಿಲಿ , ಮೊಗಾಚೊ ಏಕಳೋ ಪೂತು.

ಆವಸು-ಬಾಪಸುನ ಲೆಕ್ಕಿಲೆವರೀ ಶಿಕವಣೇಂತ ತಾಂಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಶಿಲೆ. ಮುಖಾರಸೂನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಶಿಕೂನ್ ಬಾಪಸೂಲ ವ್ಯಾರು ಪಳೋವನು ಗೇವನು ಆನೀಕಯ್ ವಯರೀ ಹಾಡಕಾ ಮ್ಹಣು ಭಾರೀ ಮನ ವಾಸೂಕ್.
ಪಯಲೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಜಾವೂನ್ ದುಸ್ರೆ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾತ್ತರಿ ‘ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ‘ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಡೇ ‘ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ  ಆಶಿ ಸಕ್ಕಡ “ ಡೇ ” ಹಾಜೆ ಮಧೇಂತು ‘ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ‘ ಚೆ ತಾರೀಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ರ ಪಡಲೆ. ಹರಯೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಉಮೇದ್ , ಕರಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಿಷಯಾಂತು ಚರ್ಚಾ ವಿಮರ್ಶಾ , ಸ್ಪರ್ಧೆಂತ ಜೀಕೂಂಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಕಡ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಹಾಂಗೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಾದಾಕೂನ್  “ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ “ ವಿಷಯಾಚೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಿವಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೆ, ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ ಪಾವನು ಬರೋ ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣತನಾ, ಬೋಟ್ ವಾಸು ಕಡೇನ್ ! ಜಾಯತ್ ಮ್ಹಣು ತಾಕಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲೇಲ ಸಕ್ಕಡ ಸಂಗ್ರಹ ಕರೂನ್ ಉತ್ತಮ್ ರೀತಿರ್ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲೆ. ಹಾಂಗೇಲ ಕ್ಲಾಶಾಕ್ ತಶೆ ನಿರೂಪಣೆಕ್ ವಾಸೂಕ್ ಇನಾಂ ಲಾಭಲೇ.  ತ್ಯಾ ದಿವಸ್ ಹಾಗೇಲ ಕನ್ನಡ ಉತ್ರಾಂ ಆಯಕೂನ್ , ಉಗೇತ್ ಆಸಚೇ ಹ್ಯಾ ವಾಸೂಚಿ ಉಲೋವಚೆ ರೀತ್, ಉತ್ರಾಂ ಸಕ್ಕಾಡ್ ಪಳೋವನು ಪುಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಮನ . ಪೂರ್ಣಿಮ ಯೆವನು ವಾಸೂ ಲಾಗೀ ಉಳೋವಚಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆ. ಕೋಣಾಯ್ ಚೇಲಿಯಾಲಾಗೀ ಉಲ್ಲಾಯನಾತಲೋ ವಾಸೂ , ಪೂರ್ಣಿಮಾಲಾಗೀ ಉಲೋವಚೆ ಪಳೋವನು ಸಗಳೆ ಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರು ಜಾಲೆ . ತ್ಯಾ ಕಳೂನ್ ಉಲೋವಚೆ , ಮೆಳಚೆ ಉಣೆ ಕೆಲೆ.

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀಣ್ , ಆವಸೂಕ್ ಬಾಪಸೂಕ್ ದೋಗಾಂಕಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಾಮ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಚೆರ್ಡೂಂವ್  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಾಡೀ , ವಾಸೂಲ್ ಸಂಗಾತ ಮೆಳೂನ್ ತಾಕಾ ಸಮಜೂನ್ ಗೆತಲೆ , ತಗೇಲ್ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪಳೋವನು ಮುಖಾವಯಲೆ ಚಿಂತೂನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಲೆ, ವಾಸೂಕಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಯರೀ ಮನ ಆಶಿಲೆ … ಅಶೀ ದೀಸ್ ಮಖಾರಸೂನ್ ಹಾಂಗೆಲ ಮುಗ್ದ್ ಪ್ರೇಮ್ ವಾಡಲೆ.

♦ ♦ ♦

ದೋನ್ ವರಸ ಜಾಲೆ ..ಆಖೇರಿ ವರಸ ಆನೀ ಮುಖಾರ್ ಕಸಲೆ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗಲೆ.  ಕೆದನಾಚೇ ವರೀ ತೇ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜ ಜಾತ್ತರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ವಯರಿ ಹಾತ್ತಾಂತ ಹಾತ್ ಧರೂನ್ ಬಯಸೂನ್ ಆಶಿಲೀಂಚಿ ಥಂಡ ವ್ಹಾರೆ …ಆನೀ ಮುಖಾರ್ ಕಸಲೆ ? ಹೇಂಚ ಆಲೋಚನ ತೇ ದೊಳ್ಯಾಂತಲೆ ಉದಕಾಂತು…. ಆಮಿ ಘರಕಡೆ ಸಾಂಗಯಾವೇ? ಮ್ಹಣಾಲೋ ವಾಸು …ಮಕ್ಕಾ ಭಂಯ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ … ತಶೀ ಕಾಂಯ ಜಾಯನಾ ಹಾಂವ ಆಸಾ ನ್ಹವೇ..ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೇಂಚ ಮ್ಹಣತಾ ಆಶಿಲೀಂಚಿ… ಆಮೀ ಘರಕಡೆ ಸಾಂಗಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಾಣೂನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ ಕರೂನ್ ಭಾಯರ್ ಸರಲೆ .
ಘರಾ ಯೆವನು ಅಶೀ ಉಲಯತಾ ಉಲಯತಾ ಆವಸೂಲಾಗಿ ಸಾಂಗಲೆ

“ ಅಮ್ಮಾ… ದೋನ ವರಸ ಜಾಲೆ, ಹಾಂವ ಏಕ್ ಚೆಲ್ಲೀಕ್  ಲವ್  ಕರತಾಸ…. “
“ಕಸ್ಸ ಮ್ಹಣತಾಸ ರೇ ..?? “
“ವ್ಹಯ್ !! ಅಮ್ಮಾ , ಮಿಗೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ , ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಹಣು , ಭಾರೀ ಪಾಪ, ಅಮ್ಮಾ .. ಚಾಂಗೀ, ಸಜ್ಜನಿ”
ಮಕ್ಕಾ ಕಸಲೆ ಗೊತ್ನಾ , ಕಾಲೇಜಾ ವಚೂನ್ ಶಿಕಚೆ ಗೀ ಅಸಲೆ ಕೋರನು ಬಯಸಚೇ! ಆನು ಯೆವ್ವೋ ತೂಂಚಿ ಉಲ್ಲಯೀ…. ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೀ ವೇ ? ಕೀ ಪರಜಾತೀ… ಕಸಲೆ ಜಾವಕಾ ಹೇ ಪೂರಾ ….ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಕರತಾ ಬಸಲಿ….
ನಾ ಅಮ್ಮಾ ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೀ ಚೀ ! ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಭು , ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ದೊಗ್ಗಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್..ಚಾಂಗ ಘರಣ್ ಅಮ್ಮಾ !!
ಮಕ್ಕಾ ಕಸಲೆ ಗೊತ್ನಾ ….ತುಗೆಲ್ ಆನು ಯೆವ್ವೋ ಮ್ಹಣಾಲಿ .
ವಾಸೂಲೋ ಬಾಪ್ಪೂಸು ರಾತಿ 10:30 ಮ್ಹಣತನ ಬಂದ್ರಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲ ಗಾಲನು ಘರಾ ಆಯಲೋ … ಜೆವಣಾ ವಾಡತನ ವಾಸೂಲಿ ಆವಸು ಮ್ಹಣಾಲಿ ..:
” ಇತೆಂ ! ತುಮಗೇಲ ಪುತ್ತಾಲೇ ಪಳಯಾ ಲವ್ ಕಯ್ !! “
“ಕಸಗೋ ! ಕಸಲೇ ಲವ್ ?

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಭು ಕಯ್ , ಹಾಗೇಲ ಲವ್ವರ್ ಕಯ್, ಲವ್ವ ಕರತಾಸ ಕಯ್ ಪೂತು !!

ವಾಸೂಕ್ ಆಪಯಲೆ , ಕಸ್ಸರೇ ಹೇ ! ಕಸ ಹೇ ಶಿಕಚ್ಚೆ ಸೋಣು ಲವ್ವ್ ಸಕ್ಕಡ …. ಸುರ್ವೆಕ್ ಶಿಕಚೆ , ತಿಗೇಲ್ ಘರಕಡೆ ಕಸಕಯ್ …

ಗೋತ್ನಾ ಆನಾ .. ಮ್ಹಣಾಲೋ …

ವಸ … ವಸ ನಿದ್ದೆ ಮ್ಹಣು ವಾಸೂಲೆ ಅನ್ನಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಆನಿ ಬಾಯಲೇಕ ಸಾಂಗಲೋ, ಪಳಗೋ… ತಾಂಕಾ ಕಸಲೆ ಉಲ್ಲಾಯಲಾರೀ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ ಗೆವಚೆ , ಧಾವನು ವಚ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ … ಪಳೋವಯಾ ಆಮಚ್ಚಿಗೆಲೇ ನವೇ.., ಆತಾ ಕಿತಲೆ ಜಾವಕಾ ಗೋ ಪರಜಾತಿ , ಭಾಸ್ ಯೆನಾ ನಾತ್ತೀಲೆವೊಟ್ಟು ವ್ಹಾರಡೀಕ… ತೇ ಪಳೇ ಕೊಡ್ಯಾಲಬೈಲಾಚೆ ಶೆಣೈಲೆ ಧೂವ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ ಶಿಕತನಾ ಕೋಣಕಿ ತಮಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಟ್ಟು ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ಜಾವನು ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂಕಾ ಕಳನು ಪಯರೀ ಎಕ್ಕ್ ಲಕ್ಷಾ ಹಾಲಾಂತು ಘಡದ ವ್ಹಾರಡಿಕ್ ಕಯ್.. ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಪಳಯನಾ ..ಆಮೀ ಮಸ್ತ ಜಾಗ್ರತ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ..

♦ ♦ ♦

ಹೇರ ದಿವಸ ಸಕಾಳಿ ವಾಸೂನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್,  ವಿಚಾರಲೆ …

ಘರಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣು ?….

ನಾ ವಾಸು ಮಾಕ್ಕಾ ಭಯ ಕರತಾ , ಸಾಂಗಯಾ , ನಾಕಾ ಅಶೆಂ ಗೊಂದೋಳ್ ಜಾವನು ಸಾಂಗನೀ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ..ತೂ ಸಾಂಗಲೆ ವೇ? ಕಸ ಜಾಲೆ …ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ಕಸ ಮ್ಹಣಾಲೇ?

ತುಗೇಲ ವಿಷಯ ಸಕ್ಕಡ ವಿಚಾರಲೆ , ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗಲೆ.. ಆನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಕೆಲೆ

ಆಮೀ ಆಜಿ ಕ್ಲಾಸಾ ವಚೆ ನಾಕಾ ..ಮುಖಾರ ಕಸ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಆಲೋಚನ ಕರಯಾ .. ಆಮೀ ಬೆಂಗ್ರೇ ಬೀಚಾಕ್ ವಚಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ಭಾಯರ ಸರಲೆ .ಥಂಯ್ ವ್ಹಾರೇ ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ ಬಸೋನ್ ಮುಖಾರಚೆ ದೀಸ ಶಿಕವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಕಾಮ , ಸಂಸಾರ ಅಶೆಂ ವಿಸ್ತರೀತ ಜಾವೂನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಸಮುದ್ರಾ ದೋಳೇಂತ ಬರೂನ್ ಉಲಯತಾ ಬಯಸಲೀಂಚಿ ..

ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಬ್ಯಾಂಕಾ ದಾಕೂನ್ ಆನು ಅಮ್ಮಾನ ಯೆತ್ತರಿ… ಅಮ್ಮಾಲೆ ಮಾಕಶೀ ವಾಸರೀ ವಚುನ್ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಲೆ. ಕಾಲೇಜಾ ಶಿಕಚೆ ಸೋಣು ಹ್ಯಾ ಕಸ್ಸಗೋ… ತುಕ್ಕಾ ಭಯಣೀ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಸ ನ್ಹವೆ ..ಪರಾ ತಿಕ್ಕಾಯ್ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ , ಚೋಲ್ಲೋ ಸಕ್ಕಡ ಜಾವಕಾ .. ಅಸಲೆ ಪೂರಾ ನಾಕಾ …ಪರೀಕ್ಷಾ ಶಿಕಚೆ ಪಳೇ ಆನು ಸುರ್ವೇಕಚಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮ್ಹಣು ಬೋಡ ಹೂನಾರೀ ಆಸಾ..ವಸ ವಾಚೂಚಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ,

ರಾತಿ ಬಾಪ್ಪೂಸ್ ಆಯಲೋ ಧೂವೇ ಲಾಗೀ … “ ಕೋಣ್ ಮಾ ತೋ ? ಕಸ ವಿಷಯು , ಅಮ್ಮಾನ ಸಾಂಗಲೆ ಮಾಕಾ, ತಾಗೇಲ ಆನು ? ಅಮ್ಮಾ ಕಸ ಕರೂನ ಆಸಂಚಿ.. ಖಂಯ್ ಘರ ತಾಂಗೆಲೆ..ಸಕ್ಕಡ ನಿಮಗೂನ್,  ಪಾಯಿ ಸಂಜೆ 5:30 ಮ್ಹಣತನಾ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಲಾಗಿ ಯೋ ಮ್ಹಣ… ಹಾಂವ ತಾಗೇಲಾಗೀ ಉಲಾಯತಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ

♦ ♦ ♦

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಯೆವನು ಬಾಪಸೂನ್ ಸಾಂಗಿಲೆ ವಾಸೂಕ್ ಸಾಂಗಲೆ.. “ಆಜೀ ಸಂಜೆ ಆನ್ನಾನ್ ತುಕ್ಕಾ ಮೇಳ್ಕಾ ಮ್ಹಳಾ … ತುಗೇಲಾಗೀ ಉಲೋವಚಾಕ್ ಆಸ ಕಯ್.. “ ವಾಸೂಕ್ ಭಯ್ ಲಾಗಲೆ.. “ತುಗೇಲ ಆನ್ನಾನ್ ರೌಡಿ ಸಕ್ಕಡ ಆಪೋವನು ಹಾತ ಪಾಯ ಮೊಳ್ಳಾರಿ “ ಮಾಕಾಯ್ ಭಯ ಕರತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ .. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ ವಾಸೂನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ ಸಾಂಗಲೆ… ಕಾಂಯ್ ಬೀವನಕಾ ..ಆಮೀ ಸಕ್ಕಡ ಯೆತ್ತಾಂಚಿ ತುಗೆಲ್ ಸಾಂಗತ ಮ್ಹಣು ಧೈರ್ಯ ದಿಲ್ಲೇ
ಸಂಜವೇಳ ಮ್ಹಣತನಾ ವಾಸೂ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆನೀ ದೋಸ್ತ ಸಕ್ಕಡ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಕಡೇ ಗೆಲೆ.. ದೋಸ್ತ ದೂರ ರಾವಲೆ ..ಪೂರ್ಣಿಮಾನ ಭೀತರ ವಚುನ್ ಬಾಪಸೂಕ್ ಆಪೋವನು ಹಾಡಲೆ, ಭಾಯರ ಯೆವನು ವಾಸೂ ಸಾಂಗತ ಮೆಳೂನ್ ಉಲೋವನು, ವಿಚಾರ್ ಕರೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೋ .. “ಯೋ ಕಾರಾರ್ ಬಯಸ, ವಚಾ ಬಂದ್ರಾರಿ ..ತುಗೇಲ ಆನ್ನಾ ಲಾಗೀ ಉಲೋವಚಾಕ್ ಆಸಾ.“ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕಯ್ ಬಯಸೋನ್ ಸೀದಾ ವಾಸುಲೆ ಬಾಪಸೂಲೆ ಬನಸಳೀ ಮುಖಾರ್ ಕಾರ್ ರಾಬೋವನು ಉಲೋವಚಾಕ್ ಗೆಲೋ, ಸಕ್ಕಡ ದೋಸ್ತ್ ಬಾಂಬೇ ಲಕ್ಕಿ ಲಾಗೀ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರೂನ್ ದೂರ್ ಯೆವನು ರಾಬೋನ್ ಆಶಿಲೆ.

ಭಿತ್ತರೀ ಸಾದರಣ್ ಏಕ್ ಗಂಟೋ ಉಲೋವನು ಜಾತ್ತರೀ , ದೋಗಾಲೆ ಬಾಪಸೂನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೋ, ಕಶೀ ಮುಖಾರಿ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ಮ್ಹಳೇಲ ಜಾವಕ , ಶಿಕವಣಯ  ಜಾವಚಾ ಆಯಲೆ ಆನೀ ದೋನ್ ಜವೋ ತೀನ ವರಸಾನ ಸಕ್ಕಡ ಪಳೋವಯಾ , ತಾಗೇಲ ಕಶೀ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಜಾವನು ತಾಗೇಲ ಪಯ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ರಾವತನಾ ಸಮ ಜಾತಾ. ಪರಾ ಆಯತಾರಾ ಮಿಗೇಲ ಭಾಯಲೇಕ್ ಗೇವೂನ್ ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಯೆತಾ ಸಕ್ಕಡ ಉಲೋವಯಾ ಮ್ಹಣು, ವಾಸುಲೆ ಖಾಂದೇರ ಹಾತ ದವರನು ಮ್ಹಣಾಲೋ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೋ ಬಾಪ್ಪೂಸು ಆನೀ ತಿಕಾ ಗೇವೂನು ಘರಾ ಗೆಲೋ.  ವಾಸೂ ಭಾಯರ ಯೆವನೂ ಖುಷಿರ್ ದೊಸ್ತಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ ವಿಷಯ ಸಾಂಗಲೆ “ ಜಾಲ್ಲೇ ನವೇ ಮಡ್ಯಾ ಲೈಫ್ ಸೇಟ್ಲ್ ಜಾಲೆ, ಆಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾವಕಾ …ಆಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾಂಬೇ ಲಕ್ಕಿ ಬಿರ್ಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್‌ಆನೀ ಲೈಮ್ ಟೀ ಮ್ಹಣಾಲೇ…

♦ ♦ ♦

ತ್ಯಾ ಆಯತಾರಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆವಸು, ಬಾಪ್ಪೂಸು ಅನೀ ಭಯಣೀ ಸಕ್ಕಡ ವಾಸೂಲೆ ಘರಾ ಯೆವನು ವಾಸೂಲೆ ಆವಸು ಬಾಪಸೂಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳೂನು ಸಕ್ಕಡ ವಿಚಾರ ಕೆಲೆ.  ಪೂರ್ಣಿಮಾಲಿ ಆವಸೂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆತಾಂ ಪುಳ್ಳೆ ವರೀ ಸೈರಿಕೇ ಖಾತೀರ್ ಭೋವಂಚೆ ನಾ ತಾನೀಚ ಶೋಧೂನ್ ಗೆತ್ತಾಸಂಚಿ, ಆಮಗೇಲೆ ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ ಆನೀ ದೇವು ದೇವಕೀ ಕೃಷ್ಣ ರವಳನಾಥು .. ತುಮಗೇಲ ಕಂಚೆ? ಆಮಗೆಲ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಗೋತ್ರ ಆನೀ ರಾಮನಾಥ್ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ.. ಜಾವೋ ಗೋತ್ರ ದೇವು ವ್ಹಿಂಗಡ ನವೇ.. ದೇವಾಲಿ ದಯಾ …ಪರಾ ಏಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕ್ ಪೆಟೋವನು ದಿಯಾ ಏಕ್ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ಪಳೋವಯಾ .. ಆನೀ ಹಾಂಗೇಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಕ್ಕಡ ಜಾತ್ತರ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರನು ಸೊಡಯಾ ಮ್ಹಣು ಭಾಯರ ಸರಲೆ .. ವಾಸೂಕ್ ಆನೀ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜ್ ಸಕ್ಕಡ ದೋಸ್ತಾ ಸಂಗಾತ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚಾರ್ ವಚುನ್ ಗಮ್ಮತ ಕೆಲೆ .
ಹೇರ್ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾನ ತಿಗೇಲ್ ಜಾತಕ ಹಾಣು ವಾಸೂಕ್ ದಿಲೆ ತಶೆ ವಾಸೂನ್ ತಾಗೇಲ ಜಾತಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ್ ದಿಲೆ.  ವಾಸೂಲೆ ಆವಸೂನ್ ಶರ್ಮ ಲಾಗೀ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ವಿಚಾರತನಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕಾಂತ ಅಷ್ಟಮಾರಿ ಮಂಗಳ ಆಸಾ .. ಹ್ಯಾ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ನಾ ..ಚೆಲ್ಲೀಲೆ ಜಾತಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಾ ..ಮುಖಾರ್ ವಾಸೂಕ್ ವಾಯಟ್ ಆಸಾ !! ಹ್ಯಾ ನಾಕಾ ತುಮಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೋ ..ವಾಸೂಲೆ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಕಸಲೆ ಉಲೋವಚೆ ಕಳನೀ.  ಶರ್ಮಾಲೆ ಉತ್ರಾಂ ಗುಪಸ್ ಗೊಂದೋಳ್ ಜಾಲೊ. ಸೀದಾ ಬಂದ್ರಾರಿ ಭಾಮಾಣಾಲಾಗೀ ಯೆವನು ಸಾಂಗೂನ ದೋಳೆ ಉದಾಕ ಕಾಡೂನ್ ಸಕ್ಕಡ ಸಾಂಗಲೆ. ಪಳೋವಯಾ ದೇವ್ ಆಸಾ ವಾಸೂ ಲಾಗೀ ಹಾಂವ ಉಲಯೀತಾ ತೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಅವಸೂಲಾಗೀ ಉಲ್ಲಯೀ ಮ್ಹಣಾಲೋ .
ವಾಸೂಲೆ ಆವಸೂನ ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಆವಸೂಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆ.  ತಾಂಕಾಯ್ ಭಟ್ಟ್ ಮಾಮಾನ ಮೇಳಾಮೇಳಿ ನ ಮ್ಹಳಾ ಆನೀ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾರಡೀಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾ !! “ ಅಮಗೇಲೆ ಧೂವೇನ ತುಮಗೇಲ ಘರಾ ಯೆವನು, ತುಮಕಾ ಆನೀ ತುಮಗೇಲೆ ಘಾರಾ ಬರೆಪಣ್ ಆಸೂಕಾ,  ತೇ ಆಮಕಯ್ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಿಗೇಲ ಧೂವೇಕ್ ಅಷ್ಟಮಾರಿ ಮಂಗಳ , ತಸಲೋ ಚಲ್ಲೋ ತ್ಯಾ ಜಾತಕಾ ತಾಂಕಾ ಜಾವಕಾ ಕಯ್  ಆಮೀ ಧೂವೇಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರೀ ಸಾಂಗತಾಂಚಿ ಆನೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರಸೂಚೆ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಣು ತಾನೀಯ್ ತೆಂಚ ನಿರ್ಧಾರ್ ಗೆತಲೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ ತಶೆ ವಾಸೂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ್ ಕಳತರೀ , ಘರಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಯಕೂನ್ ತ್ಯಾ ದಿವಸ ನೀದ ನಾ, ಸಕಾಳೀ ದೊಗಯ್ ಕಾಲೇಜಾಂತ ಮೆಳೇ. ಮನಾಂತ ಭೇತಿ , ಛಿದ್ರ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಮ್ಹಳೇಲ ನಿರಾಶಾ ..ಸೀದಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ ದಾಕೂನ್ ಬೋಟಾರಿ  ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚಾರ ಮುಖಾರ ವಚೂನ್ ಕೋಣಾಯ್ ನಾತ್ತಿಲ್ ಕಡೇನ್ ರೆಂವೇ ರಾಶಿರ ಬಸೋನು ಮುಖಾರ ಯೆವಚೆ ಪಾಳಾ ಪಳೋವನ ಆಶಿಲೀಂಚಿ, ಮಾನಾಂತು ಉಡಾಸಾಚಿ ಪಾಳಾ ..ಮಾತ್ತೇರ ಆನು ಅಮ್ಮಾ ಜಾತಕ ಸೂರ್ಯು  ಸಾಂಗಾತ ಆಸಚೊ ಅನಭವ ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಮಂಗಳಾರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾಲೆ ಜಾತಕಾಂತುಲೆ ಅಷ್ಟಮಾಚೆ ಮಂಗಳ ಹಾಂಕಾ ಕಿನಾರೆವರೀ ಆಡ ಜಾಲೆ ಪಾಳಾಚೊ ಮೊಗ್ ನಿರಂತರ.. ತಾಕಾ ಆಡ ನಾ!  ತಾಂತು ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಜೀವ್  ಮೇಳನು ತ್ಯಾ ದಿವಸ ನಿಜಾವನು ಮಂಗಳ ಜಾಲೆ ಕೀ ಅಮಂಗಳ ಜಾಲೆ ಕೀ ಗೊತ್ತು ನಾ !!

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯೋ

ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂ ದಾಟೊನ್, ಘಡ್ಗಡೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಲಾ.  ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚುನಾವೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ  ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಅಜೂನ್ ರೂಕಾಚೆಂ ರಾನ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ಮಜೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಮ್ಹಾಣ್ಕೆ  ಮಾನ್ತಾತ್ – ಹಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಚಲ್ತಾ.  ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಭೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಪ್ರಜೆನ್. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ನಶೆಂತ್ ಆನಿ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥೆವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚಿ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ. 

ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾಲಾ
ಆರ್-ಪಾರ್ ಜಾವಚೆ
ಜೀಕೂಂಕ್,ಮೆಜೂಂಕ್, ಪೊಸೂಂಕ್
ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ
ಅಶೆ೦-ತಶೆ೦ ಜಾವಚೆ
ಪರತ್ ಪಾಂಚ್ ವರಸ್
ಪೋಟ್ ಭರ್ ಖಾವಚೆ

ಕೊಡಿಯಾಲಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ
ಕೇಸ್ ವಾಡೀಲೋ ಕಾನ್
ತೇಂಚ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ರಾನ್
ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ ಸಂಸಾರ್ ಚಲತಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಮನ್ ಮಾನ್

ಮೋಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾ ಚುನಾವಣ್
ಪಾವ್ಸಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕಿಟಯೋ
ಪಟ್ಟೀರ್ ಪಡತಾ.
ವಾಟ್ಟೇರ್, ಘರಾ ಘರ್ ಉದಾಕ್ ಹೊಳತಾ
ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡಾ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್
ಪಾವ್ಸ್ ಉಮೇದ್ ಭರತಾ

ಹ್ಯಾ ಉಮೇದೀರ್,
ಹ್ಯಾ ಕಡೇ ದಾಕೂನ್ ತ್ಯಾ ಕಡೇಕ್
ತ್ಯಾ ಕಡೇ ದಾಕೂನ್ ಹ್ಯಾ ಕಡೇಕ್
ಜಾತಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಮಾರತಾ ಉಡೀ
ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಝಣ್ ಝಣೇಂತ್

ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಣ್ಕ್ಯೋ  ಜಾತಾ
ಆರ್ – ಪಾರ್
ಉರಲೇಲೋ
‘ಪ್ರಜಾ’ ವಾಹನಾ ಮುಳಾ ಪಡೂನ್
ಜೀವ್ ಸೊಡತಾ ವಾಟೇರ್

 

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

 

ಬೇವರ್ಸಿ ಲೋಕ

ಆಕ್ರೋಶ್ ಭಾವ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕವಿಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಕ್ರೋಶ್‌ಚ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕರಾವಳಿ ಆನಿ ಮಲ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞ್ ಕವಿಂಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಳ್ಟಾರ್ ಆಕ್ರ‍ೋಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕುಣ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ತಾ. ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯೆಂ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಪೆಟೊಂ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವೆವೆಸ್ಥೆಕ್ ಲಾಸುನ್ ಸೊಡುಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಂತ್ಲಿ  ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್. ಆಕ್ರೋಶಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾ ತರೀ,  ಏಕ್ ಅರ್ಥಾಪೂರ್ಣ್ ಕವಿತಾ.

– ಎಚ್ಚೆಮ್

ಮಾಕಾ  ದಿಸತಾ
ಮಂತ್ರಿಲೋಕ ಜಲ್ಮಲೆ ದಾದಲೇಂಕ್
ಆನೀ ತೇವಂಯ್ ಫಕತ ಮಂತ್ರಾತ್
ತಾಂಕಾ ‘ಸ್ತ್ರಿ’ ಮ್ಹಣಚೆ
ಕೋಣಾಯ್ ನಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್

ಧವೋ ಕೋಟ್ ಮ್ಹಣತಾ
ಡಿ.ಎನ್.ಎ, ಪ್ರಾಯ್ ಸಾಮಕೆ ನಾ ತಾಜೆ ವೀರ್ಯ್
ಕಾಳೋ ಕೋಟ್ ಮ್ಹಣತಾ
ತೋ ನಾತಲ್ಲೋ, ಘಡನೀ ಕಿತೆಂ ಕ್ರೌರ್ಯ್
ಹೇ ಆಯಕೊಂಕ್
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತಾಚೆ ಸತ್ಯ ಕೋರ್ಟ

ಕಿತೆಂ ಘಡಲೆ ಸ್ಕೂಲಾ ನಾಣೇಂತ್
ತೇಂಚ್ ಘಡಲೆ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೇಂತ್
ಬೋಬಾಟ್ ಮಾರಚೆ ಮಾಧ್ಯಮ್
ಕಾನ್, ದೋಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಧರ‍್ಲಾ
ಪುಣ ಆತಾಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ಲಾ

ತರ್ನೇ ಕಾಂಕಡೆ ತಾವ್ನ
ಅಮೂರ್  ಪೀಕೊ, ಪೀಕೊ ತಾಂಯ್
ಖಾಂವ್ನ, ವಸ್ತ್ರ ಪಿಂಜೂನ್
ಢೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲಾ
ಆನೀ ಜೀವ್ ಖಂಯ್ ಉರ‍್ಲಾ?

ಹಾಂಕಾಯ್ ನಾತಲೇಕಿ
ಅವಸೂಲೆ ಜಲ್ಮಾ ಬೊಂಬ್‌ಳೆ ವಾಲೀ
ಭಯಣ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಲ್ಹಾನಪಣಾ ಖೇಳೀ
ಸಂಸಾರ ಬಂಧಾಚೀ ಮೇಳಾಮೇಳಿ
ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಾತ ಜೀಣಿ
ಹಾಂನಿ ನ್ಹಹೀ ಜೀವವಾಸಿ ಜೀವಿ
ಹೇ ಫಕತ ದೇಹವಾಸಿ ಪಾಪಿ
ಖರೇ ಅರ್ಥಾನ್ ಹೇಂಚ್ ಲೋಕ ಬೇವರ್ಸಿ

– ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

ಹಳ್ಳಿ, ಶಹರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ

ತರ್ನೊ ಕವಿ – ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್. ತಾಣೆ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಶಯ್ ರಾಧೇಯಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೀಯ್ ಆವಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಂತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ ಪೋಟ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಾಳಯ್ಲೆಂಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಶದ್ ಹಾಂತು ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಬೂಕ್ ಚಿಗುರು ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಕೆಸ್ತ್  ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಯು ಎಸ್. ಬರಯ್ತಾ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚೊ  ಸಂಸಾರ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ , ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂಕ್ ತೀವೃತೆನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ : ಹೊ ಗೂಣ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ , ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತಾಕ್  ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುರವಣಿಂತ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಗದ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಆಸ್ ಪಾವ್ ಆಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಚಿಮ್ಣೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಯಿ ಆಸಾ ಉಜೊಯೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೀಥಹಳ್ಳಿ ಕವಿಂಚೆಂ ಸರ್ಗ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸರ್ , ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಬರಯ್ಜೆ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾರ್  ಘಮಾಸಾಣೆನ್  ಚರ್ಚಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೃಜನ್ ಶೀಳತೆಚೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಚೊ ವಿಶಯ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ರಾನಾಂತ್ಲೆ ಘಟ್ ಮೂಟ್ ದೊರೆ ಆನಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾಲಿ ಝಾಡಾಂನಿಂಚ್ ಬಾಂದುಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಂಯೊ – ಶೋಕೇಸ್ ವೈಚಾರಿಕತಾ ಆನಿ ಸೃಜನ್ ಶೀಳತಾ ಹಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ?

ಎಚ್ಚೆಮ್.

 ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಂಚಿ ‘ಹಳ್ಳಿ ಆನಿ ಶಹರಾ’ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಚೆ ವಿಷಯ್ ವಾಜಿಲೆಂ.  ಥೊಡೆ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜಾ ಅಶ್ಶಿಲೆಂ ನಿಮಿತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೀ ಬಯಣಿಚೇ ಗಾಂವ್ ಕೋಣಂದೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತೇ ಕೊಣಂದೂರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಂತು ಅಶ್ಶೆ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್. ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ವಾರ್ ರಾವಲೋ. ಕೊಡಿಯಾಲಾ ಥಾವುನ್  ಮಲೆನಾಡಾಕ್ ವತ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಸ್ಪಾದನ್ ಕರ್‌ಪಾಚೆ ಅವಕಾಶ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವಾಟೇರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ ಉದ್‌ಕಾಚೇ ಝರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಚ್ವೆ ರಾನ – ಕವಿ ಉತ್ರಾಂ ಬರೀ – ತೇ ಏಕ್ ಫಕತ್ ಪಾಚ್ವೆ ಕಾಪ್ಪಡ್.
ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮುಗ್ದ್ ಮೌನ್ ವಾತಾವರಣ್. ಪೃಥ್ವಿರ್ ಥಂಯ್ ದವ್ (fog- ದೂಂಕೆ) ಪಡಚೇ ಕಾರಣ್ ಶಾಂತ್ ಸೂರ್ಯಾಕ್ ಖಿರೇ ನಜರೇಂತ್ ಪಳೋಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ. ಮಜೇ ಮನಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಂಜೇ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗಾಲ್‌ಜೀ ಬೇಲಿ (fence) ತೀ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಚ್ಹಾಡಾಂಚೀ ಗಾಲೂನ್ ಥಯ್ ಬೇಲಿ ಬಾಂದ್‌ತಾಂಚೆ ಆನಿ ಕೆಲವ್ ಕಡೇನ್ ಶಿಲೆಂ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ತಶೀ ಕಾಂಟೇಚಿ ಬೇಲಿ ಪಳೋವಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್  ಹಾಂತುಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೇಂ ಬೇಲಿಂತ್ ಅವಕಾಶ್ ಅಸ್ಸಾ.  ಥಂಯ್ ಹಿತ್ಲಾಂ ಮಧ್ಯೆಂತ್ ವಾರೇ ಹೊಳ್‌ತಾ, ಉಜ್‌ವಾಡ್ ವಾಚ್‌ತಾ. ಶಿಲೆಂ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ಬೇಲಿ ಅಸೊಂಕ್ ಪೂರೋ ತೆ ದೃಡ್ ಜಾವೊನ್ ರಾವ್‌ಲಾರಿ ಥಂಯ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೇ ಮಧ್ಯೆಂತ್ ಸದಾವಕಾಶ್ ಆಸ್ಸಾ, ಕಾಂಟೇ ಬೇಲಿರ್ ಕಾಂಟೋ ಅಸ್ಸ ಪುಣ್ ಕಾಂಟೋ ಮೊಗಾಳ್ ಅಸ್ತಾ. ಹೇಂ ಬೇಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವುನ್ ಅಸ್ಸಾ. ಕಶಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಥಂಚೇ ಜನ ಸಂಕೀರ್ಣಥಾಯೆನ್  ವಾಡನಾಂಚಿ ಹರಯೇಕಾಚಿ ಭೋಗ್ಣಾಂ ತೊ ಸಮಜತಾ. ಅನೇಕ್‌ಳೇಲ್ ಜೀವನ್ ತೊ ಅರ್ಥ್ ಕೊರುನ್ ಗೆತ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತೂ ತೇ ವಾಂಟೋ ಗೆತ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತಾಣೀ ಅವಕಾಶ್ ದವರ್ಲಾ ತೋ ಮನೀಸ್ ವಿಶಾಲ್ ತಾಯೇನ್ ವಾಡ್‌ತಾ. ತೀ ಬೇಲಿ ಹಿತ್ಲಾಂ ಮಧ್ಯೇಚಿ ತೋ ಬೇಲಿಂತ್ ಅವಕಾಶ್ ದವರ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಳೀಜ್ ವಿಶಾಲ್ ದವರ್ತಾ. ಹೇಂ ಪ್ರಾಕೃತೀಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್‌ಶಾಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವುನ್ ಆಸ್ಸಾ ಆನಿ ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನಾ ಕರ್ತಾ.

ಜೇ ಶಹರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ ಕೊರುನ್ ಅಸ್ಸಾ, ಥಂಯ್ ದರೆ (Wall) ಅಸ್ಸಾತ್ ತೇ ಫಾತರ್ ದವರೂನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾಲುನ್ ದೃಡ ಜಾವುನ್ ಬಾಂದ್‌ಲಾ ತೇಂ ಫಕತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಚೇ. ಥಂಯ್ ಸರ್ ಮೊಗ್ ಮಾಯೇಚೊ ಸೃಜನ ಶೀಲತೇಚೋ ವಾರೆಂ ಹೋಳ್‌ನಾ. ಥಂಯ್ ಅವಕಾಶ್ ನಾ. ಥಂಚೇ ಜೀವನಾಂತ್ ಜೀವನ್ ನಾ. ಸೃಜನಶೀಲತಾ ವಾಡನಾ ತೇಂ ಜೀವನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಾ. ತಾಕ್ಕಾ ತಾಜೀ ಕಾಳ್‌ಜಾಲೇ ವಳಕ್ ನಾ, ತಾಕ್ಕಾ ತಾಜೇ ಭೊಗ್‌ಪಾಚೀ ಖಬರ್ ನಾ. ಜೆನ್ನಾ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್‌ಪಾಚೀ ಖಬರ್ ನಾ ತೆನ್ನಾ ಕಶ್ಶೀ ತೋ ಆನೇಕಾಳೇಲ್ ಜೀವನಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮಜೂನ್ ಗೆತ್ತಾ? ಥಂಯ್ ಅಸ್ಸೂಚೇ ಫಕತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಚೇ ದರೋ.

ಫ್ಲಾಟಾಂತ್ (flat) ಲಾಗ್ಗಿ ಘರಾಚೀ ಕೊಣಾಯ್ ತರಿ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್  ತೀಇ  ವಿಷಯ್ ತಾಕ್ಕಾ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ನಂತರ್ ಪೇಪರಾರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾಲಂರೀ ತಾಜಾ ಪೋಟೊ ಪಳೋವನ್ ಕಳೀತಾಕ್ ಎತ್ತಾ . ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಾಂತು ಜೇ ದರೋ, ಪಾಗೊರ್ ತಾಣೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊರುನ್ ಗೆತ್ತಾ ತೇ ತಾಕ್ಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣತಾಯೇಕ್ ವರ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾ ತೋ ಸಂಕೀರ್ಣತಾಯೇ ಭೀತರ್ ವತ್ತಾ ತಾಜೀ ಕಾಳೀಜ್ , ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹರಯೇಕಾಚೀ ವಿಷಯಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾವೂನ್ ರಾವ್‌ತಾ. ತೋ ವಿಶಾಲತಾಯೇಂತ್ ವಾಂಚನಾ. ಥಂಯ್ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ವಾಡೊಂಕ್ ಅವಕಾಶ್ ಮೆಳ್‌ನಾ. ತೇಂ ಪಾಗೋರಾ ಭೀತರ್ ತಾಜೀ ಕಾಳಿಜ್ ಬಂಧಿ ಜಾತ್ತಾ ಅವಕಾಶಾರೀ ತೋ ವಾಡನಾ ತರೀ ತಾಜೇ ಮನ ಖಿನ್ನ ಜಾತ್ತಾ ವಯ್‌ತಾ.

ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲಾಚೇ ದಿವೋ ಆನಿ ತಾಜಜೇ ಉಜೋ ಜೀವನಾಂತ್ ಉಬಜೋನ್ ಉಜೇಕ್ ವಾಟ್ ಜಾವುನ್ ಸೃಜನಶೀಲ  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲಾಚೇ ದಿವೊ ಚಡಾವತ್ ಜಾವುನ್ ಹಳ್ಳೇಂತ್ ಪಳೋವಚಾಕ್ ಮೆಳ್‌ತಾ ಆನಿ ತೋ ಮನಿಸ್ ವಿಶಾಲತಾಯೇನ್ ಜೀವನ್ ಕಾಡ್‌ತಾ. ತೇಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಹರಾಚಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾ ಭೀತರ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ಜನರೇಟರ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟಾಚೇ ಉಜ್ವಡಾಂತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರೂಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹೊ ಉತ್ತರ್ ಖರೇ. ಪುಣ್ ತಾಣೀಂ ಜೊ ಪಾಗೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೇಲ್ ಅಸ್ಸಾ , ಜವೋ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೇಲ್ ಅಸ್ಸಾ ತ್ಯಾ ವಾಟೂನ್ ಗೆವೊನ್ ರಾವ್‌ಕಾ ಮಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಕರಕಾ. ವಿಶಾಲ ತಾಯೇನ್ ವಾಡ್‌ಕಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಸೊಡ್‌ವಾನ್ ದವರ್ಕಾ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆನಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟಾಚೇ ಉಜ್‌ವಾಡೇಂತ್ ವಾಡ್‌ಚೇ ಸೊಡೊನ್ ಭಾಯರ್  ಏವಕಾ ನಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಳ ಸೂರ್ಯಾಲೇಂ ಕಿರಣಾ – ತಾಜೇ ಉಜವಾಡಾಂತ್ ಸೊದೊನ್ ಗೆಲ್ಲಾರ್ ನೈಜ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಹರಾ ಭೀತರ್ ರಾವೊನ್ ರಚನಾಶಕ್ತೆ ಆಸ್ಸ – ಆಶ್ಶೀ ಮ್ಹಣೊನ್

ಹೇ.. ದೇವಾ !!

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್  ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಮ್.ಕೊಮ್.  ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.  ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವೊನ್  ಮಯ್ನೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆನ್ ,  ಏಕ್ ಕವಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಘಡಿತ್ ವಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ – ಸರ್‌ಲ್ಲೊ – ವರ್ತಮಾನ್ – ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮನಾಂತ್ ಘೆವುನ್ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ರಚ್ತಾ ತರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.  ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸದಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇವಾಕ್‌ಚ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕವಿ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ , ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ದರ್ಶಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೇವ್ ಚೊರಿ ಜಾಲಾ ತರ್ ,  ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತುಮಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಸಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್.

ತುಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯತಾ
ಗರ್ಭಗುಡೀಂತೂಂಚ್ ತೂ ಬಸಲಾ
ಕಿತೆಂ ಘಡಲ್ಯಾರೀಯ್ ಭಾಯರ್ ಯೆವಚೆ ದಿಸನಾ
ತಾನಿ ತೂಕಾ ಭಾಯರ್ ಯೆವಾಚಾಕ್ ಸೋಡ್ನಾoಚಿಕೀ! ?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ತೂಂವ್ ದೇವ ಕೀ, ಫ್ಹಾತೋರ್
ಫ್ಹಾತೋರ್ ಆಸೂನ್ ದೇವ್ ಜಾಲೋ
ಕಿಂವಾ, ದೇವ್ ಆಸೂನ್ ಫ್ಹಾತೋರ್ ಜಾಲೋ?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳನಾ!
ತಾನಿ ತೂಕಾ ಬಾಂದೊನ್ ಫ್ಹಾತೋರ್ ಕೆಲೆಕೀ!?
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ತೂಂವ್ ಸಕ್ಕಡಾಲೆ ಪಳಯತಲೋ ಲೇಕ್
ಪುಣ್ ತಾನಿ ಕರತಾತಿ ತುಕಾ ಜೋಕ್
ತೂಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ
ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಮೆಳತಾ
ಮಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಪೋಟಾ ಭೂಕ್

ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್,
ಹಾಂವ್ ದೇವ್ಳಾ ಯೆತಾ
ತುಗೇಲಾ ಮಾಗ್ತಾ
ಹೇ ದೇವಾ ತೂಂವ್ ರಾಕ್ ಮಾಕಾ
ಫ್ಹಾಟಿ ಗೂಂವ್ತಾ ಸಿ.ಸಿ.ಕೇಮರಾ ರಾಕ್ತಾ ತೂಕಾ

ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳನಾ!
ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜನಾ!!

ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

Don\'t COPY....Please Share !