ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್

retro
ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಎಮ್. ಕೊಮ್. ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್. ’ಚಿಗುರು’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ ಆನಿ ವಾಡಿ

ತಾಂಡೂನ್ ಗೆತ್ತಾ ಇಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಿಗೇಲ ಮಾಕಾ ಮೆಳಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿ ವರಸ್ ಪಾವ್ಸು ಯೆತ್ತನಾ ಮುಖಾರ್ ಯೆತ್ತಾ ಕಿತಲೇ ಮಾಗ್ಲಾರಿ ಆಂಗವಣ್ ಮೆಳ್ಳೇಲ ತಿಟಲೆ ಮೆಳೋ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಆ… ಕರೂನ ಗೀಳ್‌ತಾ ಸೀಮಾ ಮೇರ ಹಗುರ್ ಹಗುರ್ ಗೋಂಡು ಪೋರಸೊ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡತಾ ತೇ ದೀಸ್ ತಪಸ್ಸಾಕ್ ಜಾಗ್ ಸೋಣಶಿಲೊ ಪೈಶೆ ಪೈಶೆ ಲೇಕ್ ದವರತಲೋ ಆಜ್ ಹೇ ವ್ಯಾರೇಲ್ ಬುದ್ದಿ ಪೊಳೊನಯ್ ಕಶ್ಶಿ ಸೊಡತಲೋ? ತಾಗೇಲ ಸಂಪತ್ತಾಕ್ …

Read More »

ಪ್ರಿಯ ಮೊಗ್ರೆಂ

ಅಂಕ ೧ ಮೊಬೈಲಾ ತಾವೂನ ಲ್ಹಾನಶೆಂ ಶಬ್ಧು, ಪಳಯಲ್ಯಾರ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರಾ ದಾಕೂನ ಏಕ ಸಂದೇಶ ಆಯಲಾ. ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ ಮ್ಹಳೇಲ ತಾವಳೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ ಪುಳಕ, ತವಕ, ವಿಸ್ತಾರ ಜಾಲೇಲ ಮನಾಂತುಲೇ ಕಲ್ಪನಾ, ದೋಳೆ ಮುಖಾರ ದಿಶಿಲೆಂ ಸಾಬಾರ ತೋಂಡ, ಸಂದೇಶ ಪಳಯಲ್ಯಾರ “hi..”. ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ ಖುಷಿ ಆನೀ ಆತಂಕ ತೀವ್ರಗತೀರ ಮನಾಚೆ ಧಾಂವಡಿ, ಏಕ ಸಂಚಲನ ಕೋಣ್ ಆಸೂಂಕ ಪೂರೋ.? ಕಿತ್ಯಾಕ ಆಸೂಂಕ ಪೂರೋ.? ತೋ…ಕೀ.? …

Read More »
Don\'t COPY....Please Share !