ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್., ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಗಾಂವಾನ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಮೊಗ್ರೆಕಳೆ’ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ಆನಿ 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಹಾಸ್ಯಾಂಗಣ್’ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಜಮೊ ಅಶೆಂ ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮೇರಿಯನ್ ಲಾಜರಸ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ’ತ್ರಿ ಸೋಜಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ - 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ತುಜೆ ಚರಣಿ’ (ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ) ಆನಿ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ‘ತುಜೆ ರುಪ್ಣೆಂ’ ( ಹಾಸ್ತ್ಯಾ - ಉಡ್ತ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ ). ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿತಾ, ವಿನೋದ್ ಆನಿ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ ಶೆತ್.

ಬೊ೦ಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ತ್ಲೆ೦ ‘ಸುಕ್ – ದುಕ್ ’

ಬೊ೦ಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಿತೆ೦ ತರೀ ವಿಸ್ರಾತ್, ಪೂಣ್…ಹಾ೦ಗಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಧಖ್ಖೆ ಖೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ! ಬೊ೦ಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹ್ಯೊ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ, ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ೦!  ಬಸ್ಸಾ೦ನಿ, ಟೆಕ್ಸೆ೦ನಿ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾಹನಾ೦ನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಚಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ, ವಾಹನಾ೦ಚೊ ಧು೦ವರ್ ಖಾತಾನಾ, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊಚ್ ಹ್ಯೊ ಲೋಕಲ್ …

Read More »

ಮ್ಹಜಿ ಚಾವಿ

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮೊಡುಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಡುಂ ಸೊದುನ್ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೇಪರಿಂ –  ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಚಡುಣೆ ತೋಚ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡಾಚಿ,  ಹಿ  ಕಾಂಯ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ನಯ್. ಮೊಡುವಾಕ್ ಆನಿ ಚಾವಿಯೇಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಮೊಡುವಾನ್ ಮೊಡ್ಯೆತಾ, ಚಾವಿಯೆಂತ್ ಖಜಾನ್ಯಾಂಚಿ  ಮಾತ್ ನಯ್ ಜಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಯೆತಾ. ಮೊಡುಂ ಮೊಡ್ತಾ , ಚಾವಿ ಘಡ್ಸಿತಾ. ಪೂಣ್ ಚಾವಿ ಭಾಯ್ರ್ …

Read More »

ಘಾ೦ಟ್

[ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಕುರ‍್ಹು ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆಜ್ ಘಾಂಟಿ ಲೊಕಾಕ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಾಜನಾಂತ್. ವೆಳಾರ್ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಾಂನಿಂ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ರಿಂಗ್‌ಟೊನಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕತಿತ್ ತೋಯಿ ದುಬಾವ್. ಇಗರ್ಜಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಾ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಯ್ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ದೀಸ್ ಆಜ್  ನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !