ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚ್ಯೆ ಅಗೋಸ್ತಾಚೆ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಕಟೀಲಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್. ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಸ್ತ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕವಿತೆ ಬರಾಬರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್, ವಿಡಂಬನಾಂಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150 ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. 'ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. 'ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ 'ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ' ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್ ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ 'ಆರ್ಸೊ' ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತಮಿಳ್ ಪದ್!

ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರೂಚ್ ಜರನಾತ್ಲೆತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತೊ- ತಮಿಳ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕವಿ ರೂಪ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್! ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ವಾ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ರೋಶನ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ – ರೋಶನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್

ನಶಿಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಕೊವ್ಳೆಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಮಾಜೆವಿಶಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾ(23) ಪ್ರಾಯೆರ್ ’ನಶೀಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಂಚೆಕರ್ನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಾಳ್ …

Read More »

ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್…

ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು ಹಾಣೆಂ ಇಳಯರಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಅಶ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ- “ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ತಾಂ ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸೆವ್ತಾ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಯಾತ್!”  ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಂಗೀತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಕೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ …

Read More »

ಸುರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ – ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಯೆಯಾ!

ಕವಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ’ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ’ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕಾ ವೊರಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸ ವಾ ಸಾತ್ ಪದಾಂಚಿ ಏಕ್ ನಾಯ್ಟ್ ಕರುನ್, ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂತುಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪದಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂಯ್ ಸಂವಾದಾಬರಿ ಉಲವ್ಯೆತ್ ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ …

Read More »

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಭಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಜ್ಜಾ

ಹೊ ದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಆಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಆಜ್ ನೀಜ್ ಪೇಜ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್ ಹಜಾರ್ ಟೆಕ್ಸಾಂ ಆನಿ ಸೆಸ್ಸಾಂ. ರೇಶನ್, ವೋಟರ್, ಯೂನಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರ್ಡಾಂ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ …

Read More »

ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾ…

ರೊದಾಂ! ರೊದಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಸಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ವರ್ತುಳಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ಜಡಾಯೆವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ. ಅಭಿವೃದ್ದೆಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆನ್ ವೇಗ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹ್ಯಾ ರೊದಾಂವರ್ವಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಾಂಯಾಂಮುಳಾಂಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ರೊದಾಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ …

Read More »

ದೀ ಗೊ ಆವಾಜ್…

ಹಾಂವ್ ಮುಳಾನ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಫಿಜಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆ ವಿಶಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ, ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್. ಪುಣ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಗಾಜ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ವೋಡ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪುಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ತೆದಾಳಾ “ಕಾದಲನ್” ತಮಿಳ್ …

Read More »

ನೆಲ್ಲು ಆಯ್ಲಾ ಘೆವ್ನ್ ನವೊ ನಾಟಕ್ – SBG ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್

ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನೆವಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಾಂವಾಚೊ ನವೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ‘ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ‘ಬಾಬ್ ಬದ್ಲಾನಾ’, ‘ನಿರ್ಧಾರ್, ‘ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ’, ‘ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳ್ಚೆಂ’ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !