ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg
ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚ್ಯೆ ಅಗೋಸ್ತಾಚೆ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಕಟೀಲಾಂತ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್. ವಿಗ್ಯಾನಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಸ್ತ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕವಿತೆ ಬರಾಬರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ಪ್ರಬಂದ್, ವಿಡಂಬನಾಂಯ್ ತೋ ಬರಯ್ತಾ.ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ 150 ಜಲ್ಮಾಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ, ದೂರ್‌ದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ತಮಿಳ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. 'ದೀಕ್ ಆನಿ ಪೀಕ್’ (ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ) ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಪಾವ್ಳೆ(ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಚುಟುಕಾಂಚೊ ಜಮೊ ತಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. 'ತಸ್ವೀಂತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರಾಚಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ 'ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ' ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ 'ಎನ್ ಕೌಂಟರ್' ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳೆಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ 'ಆರ್ಸೊ' ಹ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ …

Read More »

ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ( ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ,  ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ಕವಿತಾ : ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಧುಂವ್ರಿ ) ಆಜ್ ತಸಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಭೊಗಾಪ್ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ …

Read More »

ಬಿಯೆರ್ ಬೊತ್ಲೆಕ್

[ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಟೀಲ್ಚೊ ವಿಲ್ಸನ್ , ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಕವಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಸಮತೋಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಮತಾಂದ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಭಜ್ರಂಗಿಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್, ಪಬ್ಬಾಚೆರ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೇ ತವಳ್ ,  ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಕಸಾಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ  ರಯ್ತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪತ್ರಾವೊಚಿ …

Read More »

ದುರಂತ್ ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಂದಾಗರ

ಕಟೀಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ವ್ಯಾ ತೀನ್‍ಕಾದ್ರ್ಯಾಕಡೆ (ಮೂರುಕಾವೆರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಂಕ್ಶ್ಯಾನಾಕ್‍ಯಿ  ಏಕ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಾಟಿಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೊ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ವೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಧುಳ್ ಭರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಘರ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಬ್ಳಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಘರ್ ತೆಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೆ ಮಂಗ್ಳುರೀ ನಳೆ ಮಾತೆಂಭರ್ ಮಾಳುನ್, ಪಾಟಿರ್ ಕಾಳೆ ಖುರಿಸ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಘರ್. …

Read More »

ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ

ಸುರ‍್ಯೊ ಆಡೊಸ್ ಜಾತಾಸರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾ ಲಜೆಪಾಶ್ಟ್ ಚೆಡ್ವಾಬರಿ ವಣದಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಸೀನಪ್ಪಣ್ಣಾಚಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ. ಸಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಚಾರ್  ರೊದಾಂ ಹಿಕಾ, ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣಿಂ ಘುಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ವೊಂಟಾಂಕ್ ಬಿಗಾಂ. ಆಂಬ್ರಾಪೊಲೊ ತಾಂಬ್ಶೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡಿಯೆಬರಿ, ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಹಿ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವ್ತಾ- ಬಿಗಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್, ಪೂರಾಯ್ ದಾರಾಂ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !