ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

https://kittall.com/wp-content/uploads/2017/11/KittallLogo-1.jpg

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ’ ಶೂಟ್ ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಕ್

ಹಾಂವ್ ಸಂತೋಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಮಿಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಮಾಲಕ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎ.ಎ. (ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ) ಹಾಂತು ಕೌಂಸಿಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸುಕ್ಣಿ ಸಾವ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮೃಗಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, …

Read More »

ದೂದ್ ಸಾಗೊರ್

’ಗಾಂವಾಕ್  ಯೇಗೊ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್‌ಗೊ ದೂದಾ ಮೊವಾಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಗೊ’ ಕವಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ. ದೂದಾ ಮೊಂವಾಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ದೂದ್ ಆನಿ ಮೊಂವ್ ವಾಳ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಯಾಂತ್ ’ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಳ್ಪಡಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ರಾಸ್ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ – ದೀಶ್ಟ್ ಫುಲಯ್ತಾ. Pangong Tso Lake  ಲಾದಾಕಾಂತ್ …

Read More »

ತಿಸ್ರೆಂ ಬಾಳ್

ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಚೀನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ಳಾಂ. ಪೊರ್ಚೆಂ ಪೋರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾತ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಬಾದಿ ಲೇಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾತ್, ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಳ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಕುಳಿ ದೊನ್ ಪರ್ಸಂಟೆಚ್. ಹಾಚೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ’ಸ್ಕೆಚ್’ …

Read More »

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ

ಮಿರ್ಣಿಚಿ ದಿಸ್ಪಟಿ ಸುರು ಜಾತಾ ಸಕಾಂಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್  ಆನಿ ಅಕೇರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದೀತ್ ತರ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ನಾ ತರ್ ತೊಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ.  ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್, ಕಾಣಿಕೆ ಕಂರ್ಡೊ ಯಾ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಬೊವ್ಡಾಂವ್ಕ್, ‘ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆಂಟಿ ಲೆವೆನಾಂತ್ಲೆಂ, ಬಿ. ಹತೊಂಬತನೆ ಕಾಂತಾರ್ ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಕೊಣಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್  ಸರ್ವಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ …

Read More »

ದೋನ್ ಮುಖಾಂ

ಏಕ್ : ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿರಾಳ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್, ವೆತಾ ಜಶೆಂ ದೆವಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ  ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ದುಂವೊರ್ ವೊಂಕುನ್. ಗಾಂವಾತ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೊಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಘುಂವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಸುಟಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಹೆ ಕಾಮೆಲಿ- ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಆವ್ರಾಸ್ ಅಮಾಲಾರ್ ಜೆಮ್ತಾತ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಧಲ್ತಾತ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಠಾಣ್ ವೆಳಾಕ್ ದರುಂಕ್ …

Read More »
Kindly Share ....Please do not COPY !