Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

mm
ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲಾಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 1948 ವೆರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ನಕ್ರೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾನೂನ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. . ’ಅಕ್ರಮಿ ಜಾಳ್’, ’ಚಲ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ’, ’ಜುದಾಸಾಚಿ ಜುಗಾರ್’, ’ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ’, ’ಮಾಫಿಯಾ ಪೊದೊರ್ನ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಭಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಥೊಡೆ ಸ್ವಂತ್ ನಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್ಜಣೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರ್ ಮಲಾಡ್ - ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ದೊಗಿ ಧುವೊ, ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ವಿಂಗಡ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ತ್ಯಾಗ್

ಮೂಳ್ ಲೇಖಕ್: ಹವಿಲಾ ಬೆಬ್’ಕೊಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ “ತೊ ಹಾಂಗಾ ತೀನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್?” 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತಿ ’ಮಿಸ್ಟರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾಲಿ. “ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗೀ” “ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪೆಟೊ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತೊನಾ.” “ತುಂ …

Read More »

ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಗೊಬೊರ್

ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಪುಣ್ ದುಷ್ಟ್ ಹಾವ್ ಭಾವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಅರ್ದೆಂ ವೊರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಸಫಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತೊ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ರೂಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಪುಡಿ ರಂಗಾಚೆಂ ಮೆಳ್ಕುಟೆಂ ಲ್ಹವೆಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ ತೊ …

Read More »

ಏಕ್ ಪಾವ್ಸಾಳಿ ರಾತ್

ಅಚಾನಕ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ದುಕಿವರ್ವಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊಂ. ಹಿ ದೊಂಪ್ರಾಚಿ ದುಕ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಫೂಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ದುಕ್ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಣ್ಸಿತಾಲಿ. ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕುಂಟಾತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡ್ಯೆಂತ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕುಂಟೊನ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ …

Read More »

ಅಚಾನಕ್

“ತುಕಾ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಗಿ?”, ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ. “ಆಯ್ಲಿಂ, ಜಾಲೆಂ,” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಡ್ಯೆಂತ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಹೆಲೆನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬೆಜ್ಮಿ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಸೊಭ್ತಾಯ್ ತುಂ, ಹೆಲೆನ್. ಸುಖ್‍ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸನ್ಯಾಶಿ …

Read More »

ಬಾಲ್ಕನಿಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್

ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಪ್ರದೇಶ್. ದೆವೊತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಫುಲಾಕ್ ಜೆರುಜಲೆಂ ಫುಲ್, ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾಧಿ ನಾಂವಾನ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ್ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಲೋಕ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಫರ್ಮಳ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವೊರಾಂ ಫುಲ್ತೆಂ ರಾವೊನ್ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ …

Read More »

ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಬೊನಾ

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಸ್ತೆಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಹಿನೂರ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಡೆನಿಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ದದ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ, ರುಕಾಡಾಚೆಂ ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್ ತೆಂ. ಡೆನಿಸ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ನವೊಚ್. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 14’x8’ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನಗರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ತಾಣೆ ರೂಚ್ ಚಾಕೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ತಾಚೊ ಮಾವ್ಳೊ, ಮಾವೊಳ್ಣ್, ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚಿ …

Read More »

ರಿತೆ ಹಾತ್ ರಿತೆಂ ಕಾಳಿಜ್

ಲುವಿಸಾಚೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಜೆರಿಯಾಬ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ತೊ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ರಮ್ಮಿ ತಸಲಿ ಕಸಲಿಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಬಾಳ್, ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ದುಡು ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಾಣೆ …

Read More »

ರಿಕ್ಷಾವಾಲೊ

ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಲೋಕ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾ. ತಿಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹಿಚ್ ಗತ್ ತಿಚೊ ಪತಿರಾಯ್ ಕಾಮಿಲಾಬಾಚಿ. ಪುತ್ ಜೊನಾ ಆನಿ ಧುವ್ ಲೊನಾಚಿ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ತಿಣೆ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ವೊಚ್ ಮೆನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯೆತಾ. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಸುಣಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆಬರಿ …

Read More »

ನಿಯಂತ್ರಣ್

ಅನಿಲ್ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊರಿವ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿಂ. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂಯ್ ಎಕ್ ಚ್ ಸವಾಲ್. ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ? ರಾಕೊನ್ …

Read More »