ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್

200.00

ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ – ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ 12  ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

 

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕವಿ; ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸಂಯ್ಬ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಕ್ಲೆನಾಂವ್, ವೊಳಿ ಗುಂತ್ಚಿ ರೀತ್, ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪರ‍್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ‘ಆವ್ರ್’ ಕಾಣಿಚ್ ಕಾಣ್ಘೆಯಾಂ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಅವ್ರ್ ಯೇನಾ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಕಸಲೆಂ ಆವ್ರ್ ತೆಂ ?

– ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

 

ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣೆ ಮುಕ್‌ಪಾನ್ ಆನಿ ಬುಕಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ. 92  ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ : ರು.200/- ಭಾರತಾಂತ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ.

 

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಪೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

 

 

Additional information

Weight 100 g
Dimensions 22 × 14 × 1 cm