ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್

60.00

ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್, ಮಮತಾ, ಮೇರಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಬಾಳ್, ದುಕಾಂಚಿ ಸಾಯ್ಭಿಣ್, ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿ ಪೇಟ್, ಚಾಂವ್ಡಿ, ಸಾಂತ್ ಸುಕ್ರರಾಚಿ,ಧಾಂಪಿಲ್ಲೆಂ ದಾರ್, ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾವ್ದಾದಾಚೆ, ದಾಯ್ಜಾವಾರೀಸ್ ಅಶೆಂ ಎಕುಣ್ ಧಾ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಕಾಣಿಯೊ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್, ಹೆರ್  ಸ ಕಾಣಿಯೊ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್, ಸಂಪಾದುನ್ ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

 

ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಏಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ. ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲಿ ಗತ್, ಜಿವಿತ್, ಜಿವಿತಾಚೆ ವಾಂದೆ, ವೊಡೀ, ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಂಟೊನ್, ಗಾಂಟಾವ್ನ್, ಮಿಸ್ಳೊನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಾಂಟಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾಂಟಾಳುನ್ ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆಂ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಪಾನಾನ್ ಪಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ.  ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂತ್ಲಿ ನಿರುಪಾವ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಮೆಕ್ಳೊಚ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಇತಾಕ್ ಆಜುನ್ ನವೊ. ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರಯ್ಲಾ‌ತರ್‌ಇ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊ ವೊಂಬತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಇತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಏಕ್ ನವೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ.
–  ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವಾ, ತರ‍್ಜಣ್‌ದಾರ್, ಸಂಪಾದಕ್

 

ಪುಸ್ತಕ್ : ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ( ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ)
ಪ್ರಕಾರ್ : ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ 
ಬರಯ್ಣಾರ್ : ಡೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ
ಪ್ರಕಾಶಕ್ : ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್.
ಪಾನಾಂ : IV + 112
ಮೋಲ್ : ರು. 60/-


ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ :


ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಮಿರೆತಾಚ್ಯಾ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖಾಯಿಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾಯನ್ಸನ್ ಯುನಿವಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ‘ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್’ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಡೊ | ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಗಾಂವಾನ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ಚಿ. ತಿಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಸನದ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯಿ ಯುವಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ತಿಚಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜರ್ನಲಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹಾಂತು ತಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಿಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಪ್ರಕಾರ್. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ನಾಜುಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ತಿಗೆಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ನಿಶೆಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದ ಸಿಲ್ವ. ದೊ| ಸಿಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಗತಿ ಛಾಪೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಜಮೊ ’ ಕಮ್ರಾಬಾಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ’ ನಾಂವಾರ್, 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ.

 

ಫರಂಗಿಪೇಟೆಚ್ಯಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯಾನಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ.

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಡೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ :

 

Additional information

Dimensions 22 × 14 × 1 cm