ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ

100.00

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಎಕುಣ್ ಸ ಪ್ರಬಂದ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಎವ್ಲಿನ್ ನೊರನ್, ಉಬ್ಬಪ್ಪು – ಉಬ್ಬು ಮಾಮ್, ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಳ್ ಇಮಿಲ್ ಮೌಶಿ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿನ್ನಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್. 2013  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಛಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವೃತ್ತಿಂತ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸುಧ್ರಾವ್ನ್, ಚಡಿತ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಸವೆಂ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದುಸ್ರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೆರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್/ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ಸೊಜಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಾಚುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಪುಸ್ತಕ್ : ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ

ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಪ್ರಕಾರ್ : ಪ್ರಬಂದ್

ಬರಯ್ಣಾರ್ : ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

ಪ್ರಕಾಶಕ್ : ಎವರ್‌ಶೈನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್. 

ಪಾನಾಂ : XIV + 77

ಮೋಲ್ : ರು. 100/-

 

ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಹಾಂಚಾ “ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ” ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ “ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂದ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ” ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಟ್‌ಪಟ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಧೀಕ್ ಅನ್ಭೊಗಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ… ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ “….ತಿಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ಬಾವೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಬಾಬಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ….” ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಿಜೊನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಖಾ ಥೆಂಬೆ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಕಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ  ವೆಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ಂಚ್ ಹೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ತಾ.

– ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ 

Categories: ,

Additional information

Weight 100 g
Dimensions 22 × 14 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…